ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anodyne

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anodyne-, *anodyne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anodyne[ADJ] บรรเทาความเจ็บปวด, Syn. soothing, comforting
anodyne[N] สิ่งที่บรรเทาปวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anodyne(แอน' นะไดนฺ) n. ยาบรรเทาอาการปวด สิ่งที่บรรเทาความทุกข์ (analgesic)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anodyne๑. ยาแก้ปวด๒. แก้ปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาแก้ปวด[n. exp.] (yā kaē pūat) EN: anodyne pain-killing drug ; painkiller (medicine) ; analgesic ; anesthetic   FR: médicament antidouleur [m] ; antidouleur [m] ; analgésique [m] ; antalgique [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anodyne (n) ˈænədaɪn (a1 n @ d ai n)
anodynes (n) ˈænədaɪnz (a1 n @ d ai n z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anodyne \An"o*dyne\ ([a^]n"[-o]*d[imac]n), a. [L. anodynus, Gr.
   ? free from pain, stilling pain; 'an priv. + ? pain: cf. F.
   anodin.]
   Serving to assuage pain; soothing.
   [1913 Webster]
 
      The anodyne draught of oblivion.     --Burke.
   [1913 Webster]
 
   Note: "The word [in a medical sense] in chiefly applied to
      the different preparations of opium, belladonna,
      hyoscyamus, and lettuce." --Am. Cyc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anodyne \An"o*dyne\, n. [L. anodynon. See {Anodyne}, a.]
   Any medicine which allays pain, as an opiate or narcotic;
   anything that soothes disturbed feelings.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anodyne
   adj 1: capable of relieving pain; "the anodyne properties of
       certain drugs"; "an analgesic effect" [syn: {analgesic},
       {analgetic}, {anodyne}]
   n 1: a medicine used to relieve pain [syn: {analgesic},
      {anodyne}, {painkiller}, {pain pill}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top