ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comparison

K AH0 M P EH1 R AH0 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comparison-, *comparison*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comparison(n) การเปรียบเทียบ, Syn. collating, comparative relation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comparison(คัมแพ'ริเซิน) n. การเปรียบเทียบ ภาวะที่ถูกเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง. -Phr. (degree of comparison การเปรียบเทียบคุณลักษณะในไวยากรณ์), Syn. equation, matching, similarity, correlation

English-Thai: Nontri Dictionary
comparison(n) การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, การอุปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comparison testการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comparison (Philosophy)การเปรียบเทียบ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Comparison (Psychology)การเปรียบเทียบ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Comparison (Psychology) in childrenการเปรียบเทียบในเด็ก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Comparison advertisingโฆษณาเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Comparison Groupกลุ่มเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Comparisonsการเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Comparisons with Comparative Methodการเปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ระหว่าง2วิธี [การแพทย์]
Comparisons, Independentการเปรียบเทียบอิสระ [การแพทย์]
Comparisons, Internationalการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ [การแพทย์]
Comparisons, Intranationalการเปรียบเทียบภายในประเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder what your basis for comparison is.สงสัยว่า เธอใช้อะไร เป็นบรรทัดฐานวัดแน่ Labyrinth (1986)
Have you finished running a comparison with Akira's pattern?แล้วได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบ กับโครงสร้างของอากิระแล้วหรือยัง? Akira (1988)
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
The heart, the lungs, everything pales by comparison because man is motivated in everything he does by hunger.หัวใจหรือปอดดูไร้ค่าไปเลย เพราะคน... ...ถูกกระตุ้น... ...โดยความหิว Punchline (1988)
We'll take another sample from the forest and run a comparison before we do anything.คุณคิดถูก Deep Throat (1993)
So, there could be no comparison made between your gun and the bullets taken from the bloodstained corpses of the victims.ดังนั้นอาจจะมีการเปรียบเทียบระหว่างปืนของคุณไม่มี และกระสุนที่นำมาจากศพเปื้อนเลือดของเหยื่อ The Shawshank Redemption (1994)
We still have this varnish that doesn't configure, but... but we can run comparison tests and see if this is the source of the copy.เรายังคงมีปัญหาเรื่องน้ำมันเคลือบ ที่ยังระบุไม่ได้ แต่... แต่เราสามารถทดสอบเปรียบเทียบได้ว่า นี่คือต้นแบบของของเทียมหรือเปล่า The Red Violin (1998)
He's using frangible rounds, which fragment on impact, making ballistics comparisons impossible.ตัวเขาวิ่งไปที่รถ แล้วไม่ได้กลับมาอีก ครอบครัวเห็นผิดปกติจึงโทรแจ้งเรา L.D.S.K. (2005)
But all past achievements may pale in comparison to the work of Dr. Alice Krippin.แต่ในอดีตเทียบไม่ได้กับผลงานชิ้นเอกของ .. I Am Legend (2007)
In comparison to us women are very complicated.เทียบกับเรา ผู้หญิงเข้าใจยาก Heyy Babyy (2007)
Little girls in comparison to Milbarge.เปรียบได้กับสาวน้อย ของมิลเบิร์ช Chuck Versus the Predator (2009)
I resent the comparison to that man-whore though your other point is well taken.มันก็เหมือนกับงาน ตูร์เดอฟรองค์ \ ที่ไม่มี แลนซ์ อาร์มสตรอง ฉันไมพอใจกับคำเปรียบเทียบของคำว่าแมงดา They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comparisonA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
comparisonA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
comparisonA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
comparisonAll my efforts are nothing in comparison with yours.
comparisonCountry life is very peaceful in comparison with city life.
comparisonHis work is beyond comparison.
comparisonIn comparison to which she's been in a really good mood recently.
comparisonIn comparison with this, that is far better.
comparisonIn comparison with Tokyo, London is small.
comparisonMy car looks shabby in comparison with his new one.
comparisonOur city is rather small in comparison with Tokyo.
comparisonThe buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมาอุปไมย(n) analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai Definition: การเปรียบเทียบกัน
อุปมาน(n) comparison, See also: analogy, Thai Definition: การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การเทียบ(n) comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, Example: การเทียบตนเองกับบุคคลอื่นแล้วมองว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ
การเทียบเคียง(n) comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, Example: ความสุขในชีวิตมิได้วัดจากวัตถุปัจจัยภายนอก ค่านิยม หรือ กฎเกณฑ์ ของสังคม หรือโดยการเทียบเคียงกับใครอื่น หากบุคคลย่อมประจักษ์ได้จากความพึงพอใจในชีวิตตน
ข้อเปรียบเทียบ(n) comparison, See also: contrast, Example: พ่อแม่ไม่ควรจะตั้งข้อเปรียบเทียบระหว่างลูกของตนเองกับผู้อื่น, Count Unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปรียบเทียบ[kān prīepthīep] (n) EN: comparison  FR: comparaison [ f ]
ข้อเปรียบเทียบ[khø prīepthīep] (n, exp) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature
เปรียบ[prīep] (v) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison  FR: comparer ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
เปรียบเทียบ[prīepthīep] (v) EN: compare ; draw a comparison between  FR: comparer ; établir une comparaison ; examiner
เทียบ[thīep] (v) EN: compare ; liken ; match ; bring close together for comparison ; draw a parallel between  FR: rapprocher ; comparer
เทียบเคียง[thīepkhīeng] (v) EN: compare with ; bear comparison with
อุปมา[uppamā] (n) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech  FR: analogie [ f ] ; comparaison [ f ] ; métaphore [ f ]
อุปมาน[uppamān] (n) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor  FR: induction [ f ]
อุปมาอุปไมย[uppamā-uppamai] (n) EN: metaphor ; analogy ; simile ; comparison  FR: métaphore [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPARISON K AH0 M P EH1 R AH0 S AH0 N
COMPARISONS K AH0 M P EH1 R AH0 S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comparison (n) kˈəmpˈærɪsn (k @1 m p a1 r i s n)
comparisons (n) kˈəmpˈærɪsnz (k @1 m p a1 r i s n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preisvergleich { m }comparison of prizes [Add to Longdo]
Steigerung { f } (Sprachwissenschaft) | Steigerungen { pl }comparison | escalations [Add to Longdo]
Vergleich { m } | Vergleiche { pl } | im Vergleich | im Vergleich zu; Im Vergleich mit | Vergleiche ziehen; Vergleiche anstellen | in keinem Vergleich zu etw. stehen | dem Vergleich standhalten mitcomparison | comparisons | by comparison | in comparison with; compared with; compared to | to make comparisons; to draw comparisons | to be out of all proportion to sth. | to stand comparison with; to bear comparison with [Add to Longdo]
Vergleichswert { m } | Vergleichswerte { pl }comparison value; reference value; comparative value | comparison values; reference values; comparative values [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
比較[ひかく, hikaku] (n, vs, adj-no) comparison; (P) #2,055 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n, n-suf) (1) ratio; proportion; (2) match; equal; (3) (See 六義・1) explicit comparison (style of the Shi Jing); (4) (abbr) (See 比律賓) Philippines; (P) #2,057 [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (n) (1) interest; entertainment; pleasure; (2) (See 六義・1) implicit comparison (style of the Shi Jing); (P) #2,733 [Add to Longdo]
比べ(P);較べ;競べ[くらべ, kurabe] (n, n-suf) (uk) contest; comparison; competition; (P) #2,930 [Add to Longdo]
対照[たいしょう, taishou] (n, vs) contrast; antithesis; comparison; (P) #6,674 [Add to Longdo]
比べる(P);較べる;競べる[くらべる, kuraberu] (v1, vt) (1) (See 見比べる) to compare; to make a comparison; (2) (See 力比べ) to compete; to vie; (P) #9,338 [Add to Longdo]
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na, n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na, n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo) #10,556 [Add to Longdo]
対比[たいひ, taihi] (n, vs) contrast; comparison; (P) #13,303 [Add to Longdo]
見立て[みたて, mitate] (n) (1) choice; selection; (2) diagnosis; medical opinion; (3) judgement; legal opinion; (4) comparison; parodic allusion #17,212 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
比較[ひかく, hikaku] comparison (vs) [Add to Longdo]
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression [Add to Longdo]
論理比較[ろんりひかく, ronrihikaku] logical comparison [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comparison \Com*par"i*son\ (? or ?), n. [F. comparaison, L.
   comparatio. See 1st {Compare}.]
   1. The act of comparing; an examination of two or more
    objects with the view of discovering the resemblances or
    differences; relative estimate.
    [1913 Webster]
 
       As sharp legal practitioners, no class of human
       beings can bear comparison with them. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The miracles of our Lord and those of the Old
       Testament afford many interesting points of
       comparison.              --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being compared; a relative estimate; also, a
    state, quality, or relation, admitting of being compared;
    as, to bring a thing into comparison with another; there
    is no comparison between them.
    [1913 Webster]
 
   3. That to which, or with which, a thing is compared, as
    being equal or like; illustration; similitude.
    [1913 Webster]
 
       Whereto shall we liken the kingdom of God? Or with
       what comparison shall we compare it? --Mark iv. 30.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) The modification, by inflection or otherwise,
    which the adjective and adverb undergo to denote degrees
    of quality or quantity; as, little, less, least, are
    examples of comparison.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) A figure by which one person or thing is compared
    to another, or the two are considered with regard to some
    property or quality, which is common to them both; e.g.,
    the lake sparkled like a jewel.
    [1913 Webster]
 
   6. (Phren.) The faculty of the reflective group which is
    supposed to perceive resemblances and contrasts.
    [1913 Webster]
 
   {Beyond comparison}, so far superior as to have no likeness,
    or so as to make comparison needless.
 
   {In comparison of}, {In comparison with}, as compared with;
    in proportion to. [Archaic] "So miserably unpeopled in
    comparison of what it once was." --Addison.
 
   {Comparison of hands} (Law), a mode of proving or disproving
    the genuineness of a signature or writing by comparing it
    with another proved or admitted to be genuine, in order to
    ascertain whether both were written by the same person.
    --Bouvier. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comparison \Com*par"i*son\, v. t.
   To compare. [Obs.] --Wyclif.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comparison
   n 1: the act of examining resemblances; "they made a comparison
      of noise levels"; "the fractions selected for comparison
      must require pupils to consider both numerator and
      denominator" [syn: {comparison}, {comparing}]
   2: relation based on similarities and differences
   3: qualities that are comparable; "no comparison between the two
     books"; "beyond compare" [syn: {comparison}, {compare},
     {equivalence}, {comparability}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top