ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complement

K AA1 M P L AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complement-, *complement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complement(n) องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์, Syn. supplement, counterpart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complement(คอม'พละเมินทฺ) { complemented, complementing, omplements } vt. ส่งเสริม, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์, จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance, match -Conf. compl
complementary anglen. มุมที่เสริมให้ครบ 90 องศา
complementary colourn. สีเสริม, สีที่ทำให้สมบูรณ์, หนึ่งในสีคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
complement(n) องค์ประกอบ, ส่วนเติมเต็ม, เครื่องประกอบ
complement(vt) ทำให้ครบ, ทำให้เต็ม, ทำให้สมบูรณ์
complementary(adj) ซึ่งทำให้สมบูรณ์, ซึ่งทำให้ครบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complementส่วนเติมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complementส่วนเติมเต็ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complementary angleมุมประกอบมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complementary colourสีตรงข้าม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complementary functionฟังก์ชันเติมเต็ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complementary solutionผลเฉลยเติมเต็ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complementคอมพลีเมนต์, สาร;คอมพลีเมนต์;คอมปลีเม็นท์;คอมพลิเม้น;คอมพลีเมนต์ [การแพทย์]
Complement Activationการกระตุ้นระบบคอมปลีเมนต์ [การแพทย์]
Complement Activationการกระตุ้นคอมพลีเมนท์ [การแพทย์]
Complement Deficiencies, Congenitalภาวะพร่องคอมพลีเมนท์แต่กำเนิด [การแพทย์]
Complement Fixationการตรึงคอมพลีเมนต์, ปฏิกิริยาการตรึงคอมพลีเมนต์ [การแพทย์]
Complement Fixation Testsคอมพลีเมนท์ฟิคเซชัน, การทดสอบ;คอมพลีเมนต์ฟิกเซชัน, การทดสอบ;วิธีทดสอบตรึงคอมพลีเมนต์, การวินิจฉัยโดยการทดสอบคอมพลีเมนท์ [การแพทย์]
Complement Fragmentsชิ้นส่วนของคอมปลีเมนต์ [การแพทย์]
complement of a setคอมพลีเมนต์ของเซต, ถ้าเซต A เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U คอมพลีเมนต์ของเซต A (A') คือ เซตที่มีสมาชิกอยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
complement of an eventคอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์, ถ้า E เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในแซมเปิลสเปซ S แล้ว  คอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์ E (E') คือเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ใน S แต่ไม่อยู่ใน E [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Complement Proteinsโปรตีนที่เป็นคอมปลีเมนต์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd complement each other.เราจะมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน Wild Reeds (1994)
I can do anything so long as it complements beef tenderloin.แม่จะทำเนื้อสะโพกดีไหมจ๊ะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
It complements mine.มันทำให้ฉันสมบูรณ์ Not Cancer (2008)
To complement Princess Rosalinda's skin tone.ทำให้มันดี ต่อสีผิวเจ้าหญิงโรซ่าลิน่า Princess Protection Program (2009)
The singers complement each other, push each other to be better.ผู้ขับร้องจะเติมเต็มซึ่งกันและกัน ผลักดันให้แต่ละคนเก่งขึ้น Duets (2010)
Apparently, it complements the medicinal properties of, uh... blueberry bliss.มันจะช่วยให้คุณสมบัติในตัวยาออกฤทธิ์ดีขึ้น เอ่อ บลูเบอรี่ บลิสน่ะ Truly Content (2010)
Do they not complement each other?มันดูไม่ค่อยเข้าท่านะครับ Episode #1.5 (2011)
Cheap and good. They complement one another.ทั้งได้เปรียบนิดหน่อย และยังได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย Episode #1.6 (2011)
What do you mean, complement one another?ทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือคนอื่นงั้นหรอ Episode #1.6 (2011)
We had a full complement of guards that didn't stop them.ทหารที่คอยดูแลเราเต็มกำลัง ยังหยุดพวกเขาไว้ไม่ได้ Valar Dohaeris (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complementA complete intransitive verb takes neither complement or object.
complementI hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.
complementIt is likely that these two consonants are in complementary distribution.
complementThe important point concerning the complementary distribution is to specify the environment where the individual sounds occur.
complementThere are two ways of using the infinitive as an adjective, 1. attributive, 2. predicative. Naturally 2. is a subject complement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนเติมเต็ม(n) complement

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอมพลีเมนต์[khømphlīmen] (n) EN: complement  FR: complément [ m ]
คอมพลีเมนต์ของเซต[khømphlīmen khøng set] (n, exp) EN: complement of a set
ลำไพ่[lamphai] (n) EN: one's own earnings ; money earned on the side or from part-time work  FR: revenu supplémentaire [ m ] ; revenu complémentaire [ m ]
มุมประกอบ[mum prakøp] (n, exp) EN: complementary angles  FR: angles complémentaires [ mpl ]
ส่วนเติมเต็ม[suan toēm tem] (n, exp) EN: complement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPLEMENT K AA1 M P L AH0 M AH0 N T
COMPLEMENTS K AA1 M P L AH0 M AH0 N T S
COMPLEMENTED K AA1 M P L AH0 M EH2 N T IH0 D
COMPLEMENTARY K AA2 M P L AH0 M EH1 N T R IY0
COMPLEMENTARY K AA2 M P L AH0 M EH1 N CH IY0
COMPLEMENTING K AA1 M P L AH0 M EH2 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complement (v) kˈɒmplɪmənt (k o1 m p l i m @ n t)
complements (v) kˈɒmplɪmənts (k o1 m p l i m @ n t s)
complemented (v) kˈɒmplɪməntɪd (k o1 m p l i m @ n t i d)
complementary (j) kˌɒmplɪmˈɛntriː (k o2 m p l i m e1 n t r ii)
complementing (v) kˈɒmplɪməntɪŋ (k o1 m p l i m @ n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互补[hù bǔ, ㄏㄨˋ ㄅㄨˇ, / ] complement; complementary #9,886 [Add to Longdo]
补语[bǔ yǔ, ㄅㄨˇ ㄩˇ, / ] complement #55,164 [Add to Longdo]
补色[bǔ sè, ㄅㄨˇ ㄙㄜˋ, / ] complementary color #97,947 [Add to Longdo]
补充品[bǔ chōng pǐn, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ ㄆㄧㄣˇ, / ] complementary item #143,405 [Add to Longdo]
补充量[bǔ chōng liàng, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ ㄌㄧㄤˋ, / ] complement; complementary quantity #156,830 [Add to Longdo]
补码[bǔ mǎ, ㄅㄨˇ ㄇㄚˇ, / ] complementary code; binary code with 0 and 1 interchanged #244,307 [Add to Longdo]
余角[yú jiǎo, ㄩˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] complementary angle (additional angle adding to 90 degrees) #245,223 [Add to Longdo]
余弧[yú hú, ㄩˊ ㄏㄨˊ, / ] complementary arc #557,370 [Add to Longdo]
充填因数[chōng tián yīn shù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄧㄣ ㄕㄨˋ, / ] complementary factor [Add to Longdo]
补充医疗[bǔ chōng yī liáo, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, / ] complementary medicine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besatzung { f } | vollständige Besatzung | die volle Schiffsbesatzungcomplement | complement; complements | the ship's complement [Add to Longdo]
Einserkomplement { n }complement on one [Add to Longdo]
Ergänzung { f }; Vervollständigung { f } | Ergänzungen { pl }complement | complements [Add to Longdo]
Neunerkomplement { n }complement on nine [Add to Longdo]
Zehnerkomplement { n }complement on ten [Add to Longdo]
Zweierkomplement { n }complement on two [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
補足[ほそく, hosoku] (n, adj-no, vs) supplement; complement; (P) #3,365 [Add to Longdo]
補完[ほかん, hokan] (n, vs) complementation; supplementation; completion; (P) #9,095 [Add to Longdo]
コンプリメント[konpurimento] (n) (1) compliment; (2) complement [Add to Longdo]
シーモス[shi-mosu] (n) { comp } complementary metal-oxide semiconductor; CMOS [Add to Longdo]
基数1の補数[きすういちのほすう, kisuuichinohosuu] (n) { comp } diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]
基数の補数[きすうのほすう, kisuunohosuu] (n) radix complement [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] (n) { comp } diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]
差集合[さしゅうごう, sashuugou] (n) { math } relative complement [Add to Longdo]
主格補語[しゅかくほご, shukakuhogo] (n) { ling } subject complement [Add to Longdo]
相補[そうほ, souho] (n, adj-no) complement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンプリメント[こんぷりめんと, konpurimento] complement [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
基数の補数[きすうのほすう, kisuunohosuu] radix complement [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
相補演算[そうほえんざん, souhoenzan] complementary operation [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
補数[ほすう, hosuu] complement, complementary [Add to Longdo]
補数の底[ほすうのそこ, hosuunosoko] complement base [Add to Longdo]
補数演算[ほすうえんざん, hosuuenzan] complementary operation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top