ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analogy

AH0 N AE1 L AH0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analogy-, *analogy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analogy(n) ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน, ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)

English-Thai: Nontri Dictionary
analogy(n) ความคล้ายคลึง, การอุปมา, การเปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analogyต้นกำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analogyแนวเทียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analogyอุปมา, แนวเทียบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analogy, argument byการให้เหตุผลโดยอาศัยแนวเทียบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analogyการอุปมาอุปไมย [การแพทย์]
Analogy, Method ofการอุปมาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The analogy that I've used over and over about black holes is water going down a drain.คงจะนี้รับสัสคายน์ช่างประปา เสน่ห์เลียวนาร์ดสัสคายน์ที่มีหลุมดำ เริ่ม 30 ปีที่ผ่านมา The Riddle of Black Holes (2010)
It's a tricky thing to come up with an analogy for Higgs Bosons.แต่สำหรับผมที่ทำให้เข้าใจผิด What Are We Really Made Of? (2010)
It's -- there's the analogy with something being dragged through treacle, but for me, that's misleading, because this is a dissipation of energy, and it isn't like that.เพราะนี่คือการกระจาย ของพลังงาน, และมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น นั่นคือการเปรียบเทียบที่ ไม่ดีงามสำหรับฮิกส์ What Are We Really Made Of? (2010)
That's a pretty bad analogy for the Higgs.นี่คือวิธีที่ฉันเข้าใจว่ามันเป็น What Are We Really Made Of? (2010)
Not to push the analogy too far.อย่าออกนอกเรื่องไปกว่านี้ดีกว่า Gauntlet (2011)
Somebody tell Britta what an analogy is.เพราะถูกกดขี่บทบาทของเพศ ใครก็ได้สอนบริตต้าเรื่องการอุปมาที Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
She's made this analogy several times.เธอพูดอุปมาแบบนี้บ่อยมาก The Role You Were Born to Play (2012)
Are you trying to draw an analogy between me and the trashed-foot murder victim?คุณพยายามเปรียบเทียบ ระหว่างฉันกับเท้าเน่าๆของเหยื่อหรือ The Diamond in the Rough (2013)
The analogy I keep coming back to is Spanish Flu.สิ่งที่ใกล้เคียงกับมันที่สุดคือ ไข้หวัดใหญ่สเปน World War Z (2013)
There is a certain analogy there, I feel. And contrast is, after all, เเละรู้สึกขัดเเย้งกับมัน หลังจากนั้น The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analogyI see no analogy between your problem and mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมาอุปไมย(n) analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai Definition: การเปรียบเทียบกัน
ความเหมือน(n) similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
อุปมาน(n) comparison, See also: analogy, Thai Definition: การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปไมย(n) analogy, See also: metaphor, simile, Syn. อุปมัย, เปรียบเทียบ, เปรียบเปรย, Thai Definition: สิ่ง หรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
การเทียบ(n) comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, Example: การเทียบตนเองกับบุคคลอื่นแล้วมองว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ
การเทียบเคียง(n) comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, Example: ความสุขในชีวิตมิได้วัดจากวัตถุปัจจัยภายนอก ค่านิยม หรือ กฎเกณฑ์ ของสังคม หรือโดยการเทียบเคียงกับใครอื่น หากบุคคลย่อมประจักษ์ได้จากความพึงพอใจในชีวิตตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอนุโลม[dōi anulōm] (x) EN: by analogy ; mutatis mutandis
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement
แนวเทียบ[naēothīep] (n) EN: analogy
อุปมา[uppamā] (n) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech  FR: analogie [ f ] ; comparaison [ f ] ; métaphore [ f ]
อุปมาน[uppamān] (n) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor  FR: induction [ f ]
อุปมาอุปไมย[uppamā-uppamai] (n) EN: metaphor ; analogy ; simile ; comparison  FR: métaphore [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANALOGY AH0 N AE1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analogy (n) ˈənˈæləʤiː (@1 n a1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比方[bǐ fang, ㄅㄧˇ ㄈㄤ˙, ] analogy; instance #15,948 [Add to Longdo]
类比[lèi bǐ, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] analogy #28,851 [Add to Longdo]
类比策略[lèi bǐ cèlu:e4, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄜˋlu:<span class='pronunc-pinyin'>è</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ</span>, / ] analogy strategies [Add to Longdo]
类比错误[lèi bǐ cuò wù, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ, / ] analogy error [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analogie { f } | Analogien { pl }analogy | analogies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナロジー[anaroji-] (n) analogy [Add to Longdo]
自転車操業[じてんしゃそうぎょう, jitenshasougyou] (n) barely keeping a business going (analogy that a bicycle falls over when its wheels cease rotating) [Add to Longdo]
十牛[じゅうぎゅう, juugyuu] (n) { Buddh } Ten Bulls (ten stages of the herding of an ox, used as an analogy for training the mind on the path to enlightenment) [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] (n, adj-na, vs, adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
類似性[るいじせい, ruijisei] (n, adj-no) resemblance; similarity; analogy [Add to Longdo]
類推[るいすい, ruisui] (n, vs, adj-no) (1) analogy; (2) analogical reasoning; (P) [Add to Longdo]
類推推理[るいすいすいり, ruisuisuiri] (n, vs) reasoning by analogy; analogical inference; analogism [Add to Longdo]
類比[るいひ, ruihi] (n, vs) analogy [Add to Longdo]
類例[るいれい, ruirei] (n) similar instance; similar case; parallel case; analogy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analogy \A*nal"o*gy\, n.; pl. {Analogies}. [L. analogia, Gr. ?,
   fr. ?: cf. F. analogie. See {Analogous}.]
   1. A resemblance of relations; an agreement or likeness
    between things in some circumstances or effects, when the
    things are otherwise entirely different. Thus, learning
    enlightens the mind, because it is to the mind what light
    is to the eye, enabling it to discover things before
    hidden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Followed by between, to, or with; as, there is an
      analogy between these objects, or one thing has an
      analogy to or with another.
      [1913 Webster]
 
   Note: Analogy is very commonly used to denote similarity or
      essential resemblance; but its specific meaning is a
      similarity of relations, and in this consists the
      difference between the argument from example and that
      from analogy. In the former, we argue from the mere
      similarity of two things; in the latter, from the
      similarity of their relations. --Karslake.
      [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) A relation or correspondence in function, between
    organs or parts which are decidedly different.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geom.) Proportion; equality of ratios.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) Conformity of words to the genius, structure, or
    general rules of a language; similarity of origin,
    inflection, or principle of pronunciation, and the like,
    as opposed to {anomaly}. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analogy
   n 1: an inference that if things agree in some respects they
      probably agree in others
   2: drawing a comparison in order to show a similarity in some
     respect; "the operation of a computer presents and
     interesting analogy to the working of the brain"; "the models
     show by analogy how matter is built up"
   3: the religious belief that between creature and creator no
     similarity can be found so great but that the dissimilarity
     is always greater; any analogy between God and humans will
     always be inadequate [syn: {doctrine of analogy}, {analogy}]
     [ant: {apophatism}, {cataphatism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top