ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

解析

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -解析-, *解析*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解析[jiě xī, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ, ] to analyze; to resolve; (math.) analysis; analytic, #12,146 [Add to Longdo]
解析几何[jiě xī jǐ hé, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] analytic geometry; coordinate geometry, #82,731 [Add to Longdo]
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] address resolution protocol; ARP [Add to Longdo]
解析函数[jiě xī hán shù, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] (math.) an analytic function (of a complex variable) [Add to Longdo]
解析函数论[jiě xī hán shù lùn, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] (math.) complex analytic function theory [Add to Longdo]
解析几何学[jiě xī jǐ hé xué, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] analytic geometry; coordinate geometry [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解析[かいせき, kaiseki] (n) การวิเคราะห์
解析する[かいせきする, kaisekisuru] (vt) การวิเคราะห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
解析(P);解折(iK)[かいせき, kaiseki] (n,vs) (1) analysis; analytical study; (2) parsing; parse; (P) [Add to Longdo]
解析[かいせきがく, kaisekigaku] (n) analysis (mathematical) [Add to Longdo]
解析[かいせきき, kaisekiki] (n) analyzer [Add to Longdo]
解析幾何学[かいせききかがく, kaisekikikagaku] (n) analytical geometry [Add to Longdo]
解析[かいせきせい, kaisekisei] (n) analyticity (physics) [Add to Longdo]
解析[かいせきぶ, kaisekibu] (n) analyzer [Add to Longdo]
解析力学[かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.ヒートアイランド現象の実体解析と対策のあり方について。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are now looking at an image with a 10-centimeter resolution.[CN] 你现在看的是个十公分解析度的画面 Cipher (2002)
Switch to analysis.[JA] 解析に切り替えて The Stray (2016)
No. It's a diagnosis Excuse me.[JA] いや 解析のことだよ Power Rangers (2017)
- Analysis. Why did you...[JA] - 解析するんだ The Well-Tempered Clavier (2016)
- Analysis.[JA] - 解析しろ Contrapasso (2016)
Analysis.[JA] 解析しろ The Adversary (2016)
Maeve, analysis.[JA] 解析しろ メイブ The Well-Tempered Clavier (2016)
Analysis.[JA] 解析しろ The Well-Tempered Clavier (2016)
- It's a strange story.[CN] - 很难解析清楚 Country of the Deaf (1998)
Stephens recognized the native origins of the ruins and admired the beauty of the cities.[CN] 史帝芬解析着这些遗迹的起源 并赞叹着这些美丽的城市 Mystery of the Maya (1995)
And this is after all the time and all the money and all the fucking Prozac... and all the fucking cocksucking, motherfucking dream interpretations.[CN] 花了这么多时间金钱和百忧解 所有该死的梦的解析 Calling All Cars (2002)
Mullin's override got me into the subsystem, but I still need to parse the logs.[JA] マリンズの署名を得て サブシステムに入力するが まだロックの解析が必要だ 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解析[かいせき, kaiseki] parsing (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
解析[かいせき, kaiseki] Analyse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top