ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

investigator

IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -investigator-, *investigator*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
investigator(n) ผู้สอบสวน, See also: ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ, Syn. examiner, inquirer, detective

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The investigators are coming by.บางทีฉันอาจจะไม่ค่อยสบาย Gattaca (1997)
(TV) Arson investigators are on the premises... (laughter)มันจะเป็นอาวุธอันทรงพลังชิ้นล่าสุด ในสงครามต่อต้านอาชญากรรม (ตบมือ) Fight Club (1999)
The D.A.'s squad loses its lead investigator next month.ตำแหน่งหัวหน้านักสืบขอบแผนกทนายเขต จะว่างเดือนหน้า Crash (2004)
Sources say investigators in the security guard incident at Ceymix... have yet to determine the drug used on the victim.แหล่งข่าวบอกว่าผุ้สืบสวนในสถานการณ์นั้น ได้บอกเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั่น... มีการตัดสินแล้วว่าเกี่ยวกับยาเสพติ และถูกใช้โดยเหยื่อเอง. Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
From my understanding, investigators are focusing on one of their own, a Seattle police detective.จากความเข้าใจของฉัน การสืบสวนจะถูกเจาะจงไปที่ หนึ่งในผู้ต้องสงสัย เป็นนักสืบของสถานีตำรวจซีแอตเติ้ล Hollow Man II (2006)
Chicago mob boss John Abruzzi was gunned down outside a Washington D.C. motel last night after investigators received a tip from an informant.หัวหน้าแก๊งมาเฟียชิคาโก จอห์น อบรูซซี่ ถูกยิงตาย นอกโรงแรมที่วอร์ชิงตัน ดี.ซี. เมื่อคืนนี้ หลังจากนักสืบได้รับเบาะแสจากแหล่งข่าว Map 1213 (2006)
Dude, the lead forensics investigator of the joint task force -- that's who.เพื่อน หัวหน้าหน่วยนิติเวช ของทีมสืบสวนเฉพาะต่างหาก ที่เป็นป๋า An Inconvenient Lie (2007)
Lead forensics investigator -- or at least I used to be.หัวหน้าสืบสวนฝ่ายนิติเวช หรืออย่างน้อยก็เคยเป็น เฮอะ ช่างแม่ม Resistance Is Futile (2007)
He was the lead case investigator On four of the butcher victims, เขาเป็นหัวหน้าการสืบสวน คดีเหยื่อจอมสับ 4 คดี Resistance Is Futile (2007)
It must be frustrating being such a damn good investigator surrounded by incompetent fools.มันคงต้องอึดอัดมาก การเป็นนักสืบสวนที่เก่ง... In the Valley of Elah (2007)
I'm a crime scene investigator with the NYPD.ผมเป็น ซีเอสไอ ของตำรวจนิวยอร์ค Veritas (2008)
Julie, we believe an NYPD investigator was forced to escort the bank robbery suspect out of the city.จูลี่ , เราเชื่อว่าตำรวจชั้นสูตรของนิวยอร์คถูกบังคับ เพื่อคุ้มครองผู้ต้องสงสัยโจรกรรม ออกจากเมือง Veritas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
investigatorInvestigators are running a probe into what caused the crash.
investigatorInvestigators are trying to pin down the cause of today's fire.
investigatorInvestigators uncovered an assassination plot.
investigatorThe crime investigators are looking into the murder case.
investigatorThe investigator left no stone unturned in his search for evidence. When he left the place, it was in an utter mess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจการณ์(n) inspector, See also: investigator, Example: ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการณ์ ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ตระเวนดูเหตุการณ์และรวบรวมข่าวสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ผู้สัมภาษณ์(n) interviewer, See also: investigator, Syn. คนสัมภาษณ์, Example: นางสาวไทยทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้สอบถามเรื่องราวเพื่อต้องการทราบเรื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่
พนักงานสืบสวน(n) investigator, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสืบสวนในเรื่องนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักสืบเอกชน[nakseūp ēkkachon] (n, exp) EN: private detective ; private investigator  FR: détective privé [ m ]
พนักงานสอบสวน[phanakngān søpsūan] (n, exp) EN: interrogator ; investigator  FR: enquêteur [ m ]
สายตรวจ[sāi trūat] (n, exp) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVESTIGATOR IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T ER0
INVESTIGATORS IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T ER0 Z
INVESTIGATORY IH2 N V EH1 S T AH0 G AH0 T AO2 R IY0
INVESTIGATOR'S IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T ER0 Z
INVESTIGATORS' IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
investigator (n) ˈɪnvˈɛstɪgɛɪtər (i1 n v e1 s t i g ei t @ r)
investigators (n) ˈɪnvˈɛstɪgɛɪtəz (i1 n v e1 s t i g ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研究者[yán jiū zhě, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄜˇ, ] investigator; researcher #13,720 [Add to Longdo]
调查者[diào chá zhě, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄓㄜˇ, / 調] investigator #19,728 [Add to Longdo]
调查员[diào chá yuán, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / 調] investigator #41,476 [Add to Longdo]
侦察性[zhēn chá xìng, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] investigatory #665,610 [Add to Longdo]
调查人员[diào chá rén yuán, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / 調] investigator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
探偵[たんてい, tantei] (n, vs, adj-no) detective; sleuth; investigator; (P) #1,780 [Add to Longdo]
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n, adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent #19,026 [Add to Longdo]
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator [Add to Longdo]
求道者[きゅうどうしゃ, kyuudousha] (n) investigator; one who seeks the way [Add to Longdo]
研究責任者[けんきゅうせきにんしゃ, kenkyuusekininsha] (n) principal investigator; PI [Add to Longdo]
主査[しゅさ, shusa] (n, vs) chief examiner or investigator; (P) [Add to Longdo]
捜査員[そうさいん, sousain] (n) investigator (usu. of criminal cases) [Add to Longdo]
捜査官[そうさかん, sousakan] (n) police investigator; investigator; (P) [Add to Longdo]
捜査主任[そうさしゅにん, sousashunin] (n) chief investigator; head of the investigation; lead investigator [Add to Longdo]
探究者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) investigator; researcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Investigator \In*ves"ti*ga`tor\, n. [L.: cf. F. investigateur.]
   One who searches diligently into a subject.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Researcher \Re*search"er\ (-[~e]r), n.
   One who conducts research. In the field of scientific
   research, also called an {investigator} or {scientist}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 investigator
   n 1: a scientist who devotes himself to doing research [syn:
      {research worker}, {researcher}, {investigator}]
   2: someone who investigates
   3: a police officer who investigates crimes [syn: {detective},
     {investigator}, {tec}, {police detective}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top