ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเหมือน

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเหมือน-, *ความเหมือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหมือน[N] similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agreementความเหมือนกัน [การแพทย์]
Congruityความเหมือนกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're very much alike.เรามีความเหมือนกันอยู่มาก The Great Dictator (1940)
Yes. They are identical in size and shape to the object you call the monolith.มันมีความเหมือนกันใน ขนาดและรูปร่าง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We resemble each other's essence, mirror images of one another's psyche.เรามีความเหมือนในซึ่งกันและกัน; เหมือนภาพในกระจกเงา. Ghost in the Shell (1995)
I see the similarity.ชั้นเห็นความเหมือนอยู่ Brothers in Arms (2008)
It's attributed to prolonged mutual exposure.มันคือความเหมือน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอยู่ร่วมกัน Memoriam (2008)
Because any resemblance to you is something I would hate about myself.เพราะความเหมือนอะไรนั่น ทำให้ฉันรู้สึกเกลียดตัวเอง Summer Kind of Wonderful (2008)
You know, one could almost see a resemblance between the two of you.คุณก็รู้ทุกคนสามารถที่จะมองเห็น ความเหมือนกันในตัวคุณทั้งสอง Pathology (2008)
Finn garrety is the son of a friend.ดี เพราะฉันไม่อยากยอมความเหมือนกัน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
SEE WHAT?ความเหมือนกันหน่ะสิ - เคโรลเหรอ ? Valley Girls (2009)
You know, I didn't even think about the parallels.รู้มั้ย ฉันไม่เคยคิดถึงความเหมือนเลย Hard-Hearted Hannah (2009)
- See, your case bears an uncanny resemblance to a case we're working on now.คืองี้ คดีคุณมีความเหมือน อย่างน่าประหลาด กับคดีที่เราทำอยู่ตอนนี้ Remains to Be Seen (2009)
Oh, and the, uh...resemblance, while you're at it?โอ และ เอ่อ... ไอ้เรื่องความเหมือน ที่นายกำลังเป็นอยู่นี่? The End (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spitting image[IDM] ความเหมือนกันมากของคน 2 คน
identity[N] ความเหมือนกัน, Syn. sameness
likeness[N] ความเหมือนกัน, See also: ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness, Ant. unlikeness, dissimilitude
parallel[N] ความตรงกัน, See also: ความเหมือนกันหรือคล้ายกัน, Syn. correspondence, similarity, Ant. different
resemblance[N] ความคล้ายคลึง, See also: ความเหมือนกัน, Syn. likeness, similarity, Ant. difference, dissimilarity
self-sameness[N] ความเหมือนกัน, See also: ความตรงกัน
similarity[N] ความเหมือน, See also: ความคล้ายคลึง, Syn. likeness, resemblance, similitude
twin[N] ความเหมือนกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity
homogenyn. ความเหมือนกัน (เนื่องจากกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน)
homology(ฮะมอล'โลจี) n. ภาวะที่คล้ายคลึงกัน,ภาวะที่มีความสัมพันธ์เดียวกัน,ความเหมือน
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self,individuality
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity
resemblance(รีเซม'เบลินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน, Syn. similarity,likeness
sameness(เซม'นิส) n. ความเหมือนกัน
similarity(ซิมมะแล'ริที) n. ความคล้ายคลึงกัน,ความเหมือนกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน,ลักษณะที่เหมือนกัน, Syn. resemblance,analogy
similitude(ซิมิล'ลิทูด) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง,สิ่งที่เหมือนกัน,สิ่งที่เปรียบเทียบ,การเปรียบเทียบ,อุปมาอุปไมย, Syn. similarity

English-Thai: Nontri Dictionary
conformity(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน
resemblance(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง
similarity(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
similitude(n) การเปรียบเทียบ,ความเหมือนกัน,ทำนอง,ท่าทาง,รูปร่าง
uniformity(n) เครื่องแบบ,ความเหมือนกัน
womanliness(n) ความเหมือนผู้หญิง,ความคล้ายหญิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top