ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canal

K AH0 N AE1 L   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canal-, *canal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canal[N] คลอง
canalise[VT] ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น, Syn. canalize
canalize[VT] ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น, Syn. canalise
canal boat[N] เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง, Syn. barge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
canaliculusn. ท่อเล็ก ๆ -pl. canaliculi
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
alimentary canalทางเดินอาหาร
decanal(เดค'นัล) adj. เกี่ยวกับคณบดี,เกี่ยวกับตำแหน่งหรือสำนักงานคณบดี
haversian canalร่องจิ๋วในกระดูก เป็นทางเดินของเส้นโลหิต
panama canaln. คลองปานามา

English-Thai: Nontri Dictionary
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canalหลอด, ทางเดิน, ทางไหล, ช่อง, คลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canalคลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canal, alimentary; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, auditoryช่องหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, external auditoryช่องหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, internal auditoryช่องหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, semicircularหลอดกึ่งวงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, spinalช่องบรรจุไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, vertebralคลองกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canaliculate-ร่องเล็กตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
canalcanal, คลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Canal Raysรังสีแคเนล,รังสีแคแนล [การแพทย์]
Canal, Externalหูชั้นนอก [การแพทย์]
Canal, Hunter'sช่องทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Canalicular Membranesเซลล์สีผิวตับด้านติดต่อกับท่อน้ำดี [การแพทย์]
Canaliculiคานาลิคูไล,หลอดน้ำดีขนาดเล็ก [การแพทย์]
Canaliculi, Upper Lowerท่อระบายน้ำขนาดเล็ก [การแพทย์]
Canalsคลอง [TU Subject Heading]
Canalsท่อ,ร่อง [การแพทย์]
Canals of Heringหลอดน้ำดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We start in the alimentary canal and open the digestive tract.เราเริ่มที่ช่องทางเดินอาหาร... เเล้วก็ผ่าท่อระบบยอยอาหาร Jaws (1975)
I'm on the corner of Venice and canal, and there's a whole lotta people out front.มุมถนนเวนิสตัดกับแคแนลที่มี คนจับกลุ่มอยู่ข้างหน้าเยอะๆ Bringing Down the House (2003)
Take water from the canal for laundry.ตักน้ำจากบ่อ สำหรับซักผ้า Girl with a Pearl Earring (2003)
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง Lost Son (2004)
All right, so, uh, we find out what canal, we'll be able to figure out where our suspect was prior to the ransom handoff.ถ้าเรารู้ว่ามันมาจากคลองไหน เราจะรู้ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหน ก่อนมารับค่าถ่าย Lost Son (2004)
Yeah. Canal number 3329 on newberry road between 103rd and fountain.อื้อ คลอง 3329 ที่ถนนนิวเบร์รี่ ระหว่างถนน 103 และ ฟาวตั้น Lost Son (2004)
One is my mom's birth canal,จุดแรกตั้งแต่ที่แม่ให้กำเนิดผมมา Go Go G-Boys (2006)
He's planning on blowing up the canal Street Ferry today at 1 0:50.I'm gonna need to borrow one of your boyfriend's jackets, though. Deja Vu (2006)
I didn't build the Panama Canal in one day.I didn't build the Panama Canal in one day. Night at the Museum (2006)
I didn't build the Panama Canal, I wasn't president of the United States!I didn't build the Panama Canal, I wasn't president of the United States! Night at the Museum (2006)
We told everybody the importance of the 1 7th Street Canal issue.เราบอกทุกๆคนถึงความสำคัญของเรื่องคลองที่ถนน 17 An Inconvenient Truth (2006)
This is the canal that the fishing industry desperately tried to build to get to the receding shoreline.นี่คือคลองที่อุตสาหกรรมประมง ได้พยายามสร้างขึ้นอย่างสิ้นหวัง เพื่อไปให้ถึงชายฝั่งที่กำลังถอยห่างออกไป An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canalA canal flowed between two rows of houses.
canalCanals have been built to irrigate the desert.
canalShould the Suez and Panama Canals be internationalized?
canalThe canal can accommodate ships as large as 150,000 dead weight tons.
canalThe canal connects the Atlantic with the Pacific.
canalThe Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific.
canalThe ship went through the Panama canal.
canalThe ship went through the Suez Canal.
canalThis ship is too big to pass through the canal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำคลอง[N] canal, See also: course of a canal, Syn. คลอง, Example: อุบัติเหตุจมน้ำมักเกิดขึ้นกับผู้ซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำลำคลองหรือเดินทางทางเรือเป็นส่วนใหญ่
ฝั่งคลอง[N] canal bank, Syn. ฝั่ง, Example: เขานั่งยองสูบยาอยู่บนฝั่งคลอง ตรงร่มเงาของต้นมะพร้าว, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมน้ำเป็นขอบเขตลำคลอง
ท้องคลอง[N] canal bed, See also: river bed, Example: ท้องคลองแห่งนี้ยังคงสงบเงียบเหมือนเดิม, Thai definition: พื้นใต้น้ำของลำคลอง
คลอง[N] canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำคลอง, Example: คลองแสนแสบเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน, Count unit: สาย, คลอง
คลองส่งน้ำ[N] canal, See also: waterway, watercourse, Example: ก.ท.ม.จะขุดรอกคลองส่งน้ำเร็วๆ นี้, Count unit: สาย, คลอง
ชลธาร[N] canal, See also: lake
ชลสถาน[N] canal, See also: pond, cistern, Thai definition: บ่อสระ
ลำธาร[N] canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำน้ำ, สายธาร, Count unit: สาย, คลอง
ลำน้ำ[N] canal, See also: waterway, watercourse, Syn. ลำธาร, สายธาร, Count unit: สาย, คลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel   FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่องหู[n. exp.] (chǿng hū) EN: auditory canal   FR: conduit auditif [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel   FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
คลอง[n.] (khløng) EN: canal ; waterway; watercourse ; khlong   FR: canal [m] ; klong = khlong [m] ; bras (d'un ncours d'eau) [m]
คลองชลประทาน[n. exp.] (khløng chonlaprathān = khløng chonprathān ) EN: irrigation canal   FR: canal d'irrigation [m]
คลองมหาสวัสดิ์[n. exp.] (Khløng Mahā Sawat) EN: Maha Sawat canal   
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n.] (khūmeūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter   
ลำคลอง[n.] (lamkhløng) EN: canal ; course of a canal   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANAL    K AH0 N AE1 L
CANALE    K AA0 N AA1 L IY0
CANALS    K AH0 N AE1 L Z
CANAL'S    K AH0 N AE1 L Z
CANALES    K AE1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canal    (n) kˈənˈæl (k @1 n a1 l)
canals    (n) kˈənˈælz (k @1 n a1 l z)
canalize    (v) kˈænəlaɪz (k a1 n @ l ai z)
canalized    (v) kˈænəlaɪzd (k a1 n @ l ai z d)
canalizes    (v) kˈænəlaɪzɪz (k a1 n @ l ai z i z)
canalizing    (v) kˈænəlaɪzɪŋ (k a1 n @ l ai z i ng)
canalization    (n) kˌænəlaɪzˈɛɪʃən (k a2 n @ l ai z ei1 sh @ n)
canalizations    (n) kˌænəlaɪzˈɛɪʃənz (k a2 n @ l ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运河[yùn hé, ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] canal, #14,738 [Add to Longdo]
人工河[rén gōng hé, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] canal; man-made waterway [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanalsystem {n}canal system [Add to Longdo]
Rheinseitenkanal {m}canal parallel to the Rhine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
スエズ運河[スエズうんが, suezu unga] (n) Suez Canal [Add to Longdo]
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal) [Add to Longdo]
運河[うんが, unga] (n) canal; waterway; (P) [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal [Add to Longdo]
可動堰[かどうぜき, kadouzeki] (n) canal gates; river gates [Add to Longdo]
河渠[かきょ, kakyo] (n) waterway; canal; river [Add to Longdo]
外耳道[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus) [Add to Longdo]
渠河[きょが, kyoga] (n) (obsc) waterway; canal; river [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canal \Ca*nal"\, n. [F. canal, from L. canalis canal, channel;
   prob. from a root signifying "to cut"; cf. D. kanaal, fr. the
   French. Cf. {Channel}, {Kennel} gutter.]
   [1913 Webster]
   1. An artificial channel filled with water and designed for
    navigation, or for irrigating land, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A tube or duct; as, the alimentary canal; the
    semicircular canals of the ear.
    [1913 Webster]
 
   3. A long and relatively narrow arm of the sea, approximately
    uniform in width; -- used chiefly in proper names; as,
    Portland Canal; Lynn Canal. [Alaska]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Canal boat}, a boat for use on a canal; esp. one of peculiar
    shape, carrying freight, and drawn by horses walking on
    the towpath beside the canal.
 
   {Canal lock}. See {Lock}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canal
   n 1: (astronomy) an indistinct surface feature of Mars once
      thought to be a system of channels; they are now believed
      to be an optical illusion
   2: a bodily passage or tube lined with epithelial cells and
     conveying a secretion or other substance; "the tear duct was
     obstructed"; "the alimentary canal"; "poison is released
     through a channel in the snake's fangs" [syn: {duct},
     {epithelial duct}, {canal}, {channel}]
   3: long and narrow strip of water made for boats or for
     irrigation
   v 1: provide (a city) with a canal [syn: {canal}, {canalize},
      {canalise}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 canal /kanal/ 
  canal; channel

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 canal
  canal; channel

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 canal
  canal; channel(kanalo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top