Search result for

analog

(128 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analog-, *analog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analogy[N] ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness
analogue[N] สิ่งที่คล้ายกัน, See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน, Syn. counterpart, complement
analogism[N] อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ
analogize[VI] ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
analogize[VT] ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน, Syn. compare, liken, make a comparison
analogous[ADJ] ที่คล้ายกัน, See also: คล้าย, คล้ายคลึง, Syn. comparable, like, similar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน,ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
digital-to-analog convertตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกใช้ตัวย่อว่า DAC (อ่านว่า ดีเอซี) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analog channelช่องสัญญาณแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog dataข้อมูลเชิงอุปมาน, ข้อมูลแอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog deviceอุปกรณ์แอนะล็อก, อุปกรณ์เชิงอุปมาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog image synthesisการสังเคราะห์ภาพเชิงอุปมาน, การสังเคราะห์ภาพเชิงเส้น [มีความหมายเหมือนกับ video synthesis] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog networkวงจรข่ายเชิงอุปมาน, วงจรข่ายแอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog recordingการบันทึกเสียงเชิงอุปมาน, การบันทึกเสียงเชิงเส้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog signalสัญญาณเชิงอุปมาน, สัญญาณแอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog signalสัญญาณเชิงอุปมาน, สัญญาณแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analogแอนะล็อก
ปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Analog computerแอนะล็อกคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Analog electronic systemsระบบแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
analog signalสัญญาณแอนะล็อก, สัญญาณที่มีขนาดแอมพลิจูดที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและเป็นค่าต่อเนื่อง เช่น เสียงพูด และเสียงดนตรี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Analog Typeแบบอะนาลอก [การแพทย์]
Analog-to-digital convertersเครื่องแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล [TU Subject Heading]
Analogsสารที่มีโครงสร้างคล้ายคลึง [การแพทย์]
Analoguesสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง [การแพทย์]
Analogyการอุปมาอุปไมย [การแพทย์]
Analogy, Method ofการอุปมาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Interesting analogy.การเปรียบเทียบที่น่าสนใจ Contact (1997)
Oh, it´s an analogy.อุปมาอุปไมย Never Been Kissed (1999)
Good analogy!เปรียบได้ดีนี่! Everybody Has a Little Secret (2004)
A high-tech cyborg wearing an analog watch. Well, look at that.ว้าว ดูนั่นสิ หุ่นยนต์ไฮเทคใส่นาฬิกาไขลาน Appleseed Ex Machina (2007)
ok, friends, the video on this film is analog.เอาล่ะพวก,วิดีโอที่เราเห็นมันเป็นอนาล็อก. The Big Wheel (2009)
He went with a more colorful nutcracking analogy.เขาพูดเปรียบเปรยคล้ายกับการทำให้ถั่วแตกน่ะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Their observed phase shift in the diffusing electrons inside the ring already demonstrated the electric analogue of the Aharonov-Bohm quantum interference effect.พวกเขาสังเกตเห็น ระยะการเคลื่อนย้าย ในอิเลคตรอนที่กระจาย อยู่ในวงแหวนโลหะ แล้วก็แสดงให้เห็นว่า The Gorilla Experiment (2009)
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ... Watchmen (2009)
- That's a good analogy.-เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลย The Social Network (2010)
This phone is digital, not analog.นี่เป็นโทรศัพท์แบบดิจิตอล ไม่ใช่อนาล็อก Peter (2010)
Trying to make this place a little less analog.พยายามทำให้ที่นี่เป็นอนาลอคน้อยลงหน่อย Exit Wounds (2010)
If you'd like to listen to the cosmos, take an old-fashioned radio like this, an analog radio, and tune the radio between stations.จิลล์ ทาเทอ เป็นนักล่า มนุษย์ต่างดาวหัวหน้า เซที ของ หากคุณต้องการที่จะฟังจักรวาล Are We Alone? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analogI see no analogy between your problem and mine.
analogThe human heart is analogous to a pump.
analogYour situation is analogous to mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมาอุปไมย[N] analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai definition: การเปรียบเทียบกัน
อุปมัย[N] simile, See also: analogue, comparison, analogy, metaphor, Syn. อุปไมย, อุปมาอุปไมย, Thai definition: สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
ความเหมือน[N] similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
อุปมาน[N] comparison, See also: analogy, Thai definition: การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปไมย[N] analogy, See also: metaphor, simile, Syn. อุปมัย, เปรียบเทียบ, เปรียบเปรย, Thai definition: สิ่ง หรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
สัญญาณอนาล็อก[N] analog signal, Example: เครื่องพีซีไม่สามารถรับสัญญาณอนาล็อก โดยที่ไม่มีบอร์ดสำหรับแปลงสัญญาณ, Count unit: สัญญาณ
การเทียบ[N] comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, Example: การเทียบตนเองกับบุคคลอื่นแล้วมองว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ
การเทียบเคียง[N] comparison, See also: analogy, comparing, similarity, likeness, Syn. การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, Example: ความสุขในชีวิตมิได้วัดจากวัตถุปัจจัยภายนอก ค่านิยม หรือ กฎเกณฑ์ ของสังคม หรือโดยการเทียบเคียงกับใครอื่น หากบุคคลย่อมประจักษ์ได้จากความพึงพอใจในชีวิตตน
อนาล็อก[N] analogue, See also: analog, Ant. ดิจิตอล, Example: สัญญาณเหล่านี้ต้องถูกแปลงจากดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกเพื่อให้เดินทางผ่านสายโทรศัพท์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue = analog (Am.)   FR: analogue [m]
โดยอนุโลม[X] (dōi anulōm) EN: by analogy ; mutatis mutandis   
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus   FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
คล้าย ๆ[v.] (khlāi-khlāi) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to   
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleung) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like   FR: être similaire ; être analogue
แนวเทียบ[n.] (naēothīep) EN: analogy   
สัญญาณอนาล็อก[n. exp.] (sanyān anāløk) EN: analog signal   FR: signal analogique [m]
อุปมา[n.] (uppamā) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech   FR: analogie [f] ; comparaison [f] ; métaphore [f]
อุปมาน[n.] (uppamān) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor   FR: induction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALOG    AE1 N AH0 L AO2 G
ANALOGY    AH0 N AE1 L AH0 JH IY0
ANALOGIC    AE2 N AH0 L AA1 JH IH0 K
ANALOGUE    AE1 N AH0 L AO2 G
ANALOGIES    AH0 N AE1 L AH0 JH IY0 Z
ANALOGOUS    AH0 N AE1 L AH0 G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analog    (n) (a1 n @ l o g)
analogs    (n) (a1 n @ l o g z)
analogy    (n) (@1 n a1 l @ jh ii)
analogue    (n) (a1 n @ l o g)
analogies    (n) (@1 n a1 l @ jh i z)
analogous    (j) (@1 n a1 l @ g @ s)
analogues    (n) (a1 n @ l o g z)
analogously    (a) (@1 n a1 l @ g @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC) [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter [Add to Longdo]
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit [Add to Longdo]
Analoganzeige {f}analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogausfall {m}analog failure [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology [Add to Longdo]
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes [Add to Longdo]
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics [Add to Longdo]
Analoggröße {f}analog quantity [Add to Longdo]
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input [Add to Longdo]
Analogie {f} | Analogien {pl}analogy | analogies [Add to Longdo]
Analogkanal {m}analog channel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
アナコン[, anakon] (n) (abbr) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナデジ[, anadeji] (n) (abbr) analog digital [Add to Longdo]
アナログ[, anarogu] (adj-na,n,adj-no) analog; analogue; (P) [Add to Longdo]
アナログRGB[アナログアージービー, anarogua-ji-bi-] (n) {comp} analog RGB (red green blue) [Add to Longdo]
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller [Add to Longdo]
アナログコンピュータ[, anarogukonpyu-ta] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナログコンピューター[, anarogukonpyu-ta-] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナログシンセサイザー[, anarogushinsesaiza-] (n) analog synthesizer [Add to Longdo]
アナログジョイスティック[, anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比方[bǐ fang, ㄅㄧˇ ㄈㄤ˙, ] analogy; instance, #15,948 [Add to Longdo]
类比[lèi bǐ, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] analogy, #28,851 [Add to Longdo]
模拟信号[mó nǐ xìn hào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] analog signal [Add to Longdo]
模拟放大器[mó nǐ fàng dà qì, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] analog amplifier [Add to Longdo]
类比策略[lèi bǐ cè, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄜˋlu:e4, / ] analogy strategies [Add to Longdo]
类比错误[lèi bǐ cuò wù, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄨㄛˋ ˋ, / ] analogy error [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログ[あなろぐ, anarogu] analog [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
類推[るいすい, ruisui] Analogie, Analogieschluss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analog
   adj 1: of a circuit or device having an output that is
       proportional to the input; "analogue device"; "linear
       amplifier" [syn: {analogue}, {analog}, {linear}] [ant:
       {digital}]
   n 1: something having the property of being analogous to
      something else [syn: {analogue}, {analog}, {parallel}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 analog [analoːk]
   analog; analogical; analogous; analogue
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top