Search result for

อุปมาอุปไมย

(16 entries)
(0.0874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปมาอุปไมย-, *อุปมาอุปไมย*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมาอุปไมย    [N] analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai definition: การเปรียบเทียบกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุปมาอุปไมย(อุปะมาอุปะไม, อุบปะมาอุบปะไม) น. การเปรียบเทียบกัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปมาอุปไมย[n.] (uppamā-uppamai) EN: metaphor ; analogy ; simile ; comparison   FR: métaphore [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
figurateadj. เกี่ยวกับรูปร่าง,เป็นอุปมาอุปไมย,
figurationn. การทำเป็นรูปเป็นร่าง,รูปร่าง,เค้าโครง,การอุปมาอุปไมย
figurativeadj. เป็นอุปมาอุปไมย,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง., See also: figurativeness n.
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
simile(ซิม'มะลี) n. การเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย,ตัวอย่างการเปรียบเทียบ เช่น 'หล่อนสวยเหมือนนางฟ้า
similitude(ซิมิล'ลิทูด) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึง,สิ่งที่เหมือนกัน,สิ่งที่เปรียบเทียบ,การเปรียบเทียบ,อุปมาอุปไมย, Syn. similarity

English-Thai: Nontri Dictionary
figurative(adj) เป็นอุปมาอุปไมย,เป็นรูปเป็นร่าง
imagery(n) รูปปั้น,รูปภาพ,ความฝัน,อุปมาอุปไมย
metaphor(n) คำเปรียบเทียบ,คำอุปมาอุปไมย
metaphorical(adj) เชิงเปรียบเทียบ,เชิงอุปมาอุปไมย
parable(n) นิยายเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย
simile(n) คำอุปมาอุปไมย,การเปรียบเทียบ

Are you satisfied with the result?

Go to Top