ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พินิจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พินิจ-, *พินิจ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินิจ(adv) attentively, See also: carefully, Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: หนังสือที่ดีนั้นบางเรื่องอาจจะไม่สนุกเลย แต่เมื่ออ่านอย่างพินิจจึงจะเห็นคุณค่า, Thai Definition: อย่างตั้งใจหรืออย่างระมัดระวัง
พินิจ(v) examine, See also: consider, look over, inspect, Syn. พิจารณา, ตรวจตรา, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: หากเราพินิจลึกลงไปอีกอาจมองเห็นอะไรที่แปลกและน่าประหลาดใจเพิ่มขึ้น, Thai Definition: เพ่งตรวจดูด้วยความถี่ถ้วน, ตรวจตราอย่างตั้งใจ
พินิจพิเคราะห์(v) examine, See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore, Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน, Thai Definition: พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พินิจก. พิจารณา, ตรวจตรา, เช่น เพ่งพินิจ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Scott Blair has undertaken to publish it... with discretion.นายสก็อตแบลร์ได้ดำเนินการที่จะเผยแพร่มัน ... กับดุลยพินิจ The Russia House (1990)
People of... discretion. Experts.ดุลยพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ The Russia House (1990)
I reckon the Lintons will be sorry to lose her.พินิจดูแล้วลินตัน คงเศร้าใจน่าดูตอนหล่อนกลับมา Wuthering Heights (1992)
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ Wuthering Heights (1992)
Used right Oclumência's Power, it can protegê him of access or influence.ถ้าใช้ให้ถูกทางการสกัดใจ จะช่วยปกป้องเธอจากการพินิจใจ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Goes to juvie, comes out, does it againเลยถูกส่งไปสถานพินิจ ผ่านออกมาได้ แต่ก็ทำอีก Bobby Z (2007)
- and, uh, I got three months in juvie.- แล้วฉันก็ไปอยู่ในสถานพินิจ สามเดือน Good Fences (2007)
When me and mikey were kids, we had a code when social sgrvices were trying to get me into juvie.ตอนฉันกับไมค์กี้ยังเป็นเด็ก เรามีรหัสไว้ตอนที่คนของรัฐ จะมาจับตัวฉันไปสถานพินิจ Bang and Burn (2007)
That's gonna be tricky if you're scrutinizing her every move.นั่นคงจะยากหน่อย ถ้าคุณพินิจพิเคราะห์เธอทุกฝีก้าว 52 Pickup (2008)
Never really liked that old man. That's right.แม่หวังว่าคีนนึงที๋สถานพินิจเด็ก คงสอนอะไรบ้าง Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
ACCORDING TO HIS FORMER TEACHER, เขาอยู่ที่โรงเรียนนั้นประมาณครึ่งปี แล้วก็โดนจับเข้าสถานพินิจ House on Fire (2009)
Medical code states the treatment and transport of a patient is... to be determined at the discretion of his attending physician.ตามหลักทางการแพทย์ระบุว่า การรักษาและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พินิจ[phinit] (v) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize  FR: examiner ; considérer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cogitate(vt) พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate(vi) พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
dissect(vt) ตรวจสอบ, See also: พินิจพิเคราะห์, วิเคราะห์, Syn. analyze
entertain(vt) รับพิจารณา, See also: พินิจพิจารณา, Syn. consider, contemplate, think
examine(vt) พินิจพิจารณา, See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์, Syn. inspect, study
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์, See also: พิจารณา, ตรวจสอบ, Syn. view, study
scrutinize(vi) พินิจพิเคราะห์, See also: พิจารณา, ตรวจสอบ
searching(adj) ตรวจสอบอย่างละเอียด, See also: พินิจพิเคราะห์, พิจารณาอย่างรอบคอบ, Syn. speculative, scrutinizing, inquiring, inquisitive
study(vt) พิจารณา, See also: พินิจพิจารณา, Syn. examine, consider
survey(vt) พิจารณา, See also: พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบ, Syn. consider, examine, look over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt., vi.ใคร่ครวญ, บททวนความคิดของตน, หวนคิด, พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มองอย่างละเอียด, สำรวจ, อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
pore(พอร์) n. รูเล็ก ๆ , รูขน, ขุมขน vi. ไตร่ตรอง, ครุ่นคิด, พินิจ, อ่านอย่างตั้งใจ, ศึกษาอย่างตั้งใจ
remand homen. สถานพินิจสำหรับผู้กระทำความผิดที่มีอายุ 8-16ปี
scrutinise(สครู'ทะไนซ) vt., vi. เข้าใจ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบอย่างละเอียด, ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe, scan
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt., vi. เข้าใจ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบอย่างละเอียด, ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe, scan
search(เซิร์ชฺ) vt., vi. ค้น, หา, ตรวจสอบ, สอดส่อง, สอบถาม, สืบหา, สืบสวน, พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น, การหา, การตรวจสอบ, การสืบสวน, การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก, ไหวพริบ, ประสาททั้งห้า, ประสาทสัมผัส, อินทรีย์สัมผัส, เหตุผล, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์, สติสัมปชัญญะ, ความฉลาด, ความสังหรณ์, ความหมาย, นัย, แนวทาง, ทิศทาง vt. รู้สึก, ตระหนัก, เข้าใจความหมาย, เข้าใจ, ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) , สำนึก, สังหรณ์, ตื่นตัว. -
survey(เซอเว') vt., vi., n. (การ) สำรวจ, รังวัด, ตรวจสอบ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด, อาชีพการสำรวจรังวัด, การตรวจสอบ, การพินิจพิเคราะห์, การสำรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
DETENTION detention home(n) สถานพินิจเด็ก, สถานกักกัน
discreet(adj) สุขุม, ระมัดระวัง, รอบคอบ, พินิจพิเคราะห์, ไตร่ตรอง, ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม, ความรอบคอบ, การตัดสินใจ, ดุลพินิจ, การไตร่ตรอง
discriminate(vi) แยกแยะได้, เห็นความแตกต่าง, รู้จักเลือก, พินิจพิเคราะห์
perusal(n) การอ่าน, การพินิจพิจารณา, การตรวจ
peruse(vt) อ่าน, พินิจพิจารณา, ตรวจ
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์, พิจารณา
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์, การพิจารณา
subsume(vt) จัดหมวดหมู่, รวมพวก, พินิจพิเคราะห์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top