ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banal

B AH0 N AA1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banal-, *banal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banal(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่สร้างสรรค์, ธรรมดามาก, Syn. dull
banality(n) ความน่าเบื่อ, See also: ความธรรมดามาก, ความไม่สร้างสรรค์, Syn. dullness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น, ซ้ำ ๆ ซาก ๆ , เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat, trite

English-Thai: Nontri Dictionary
banal(adj) มีทั่วไป, สามัญ, ดาษดื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reducing the presidency to a series of banal anecdotes.ลดตัวจากปธน. ไปเป็นซีรี่ย์ทีวีให้คนขำ Frost/Nixon (2008)
And it's just the sort of banal anecdote that would distract a talk...แล้วมันก็เป็นแค่เรื่องราว ที่น่าเบื่อ ยังทำให้การคุยไขว้เขว Frost/Nixon (2008)
I'm surprised that an art connoisseur like yourself can get so carried away by a banal piece of ironwork.ผมแปลกใจที่ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จะมาตื่นเต้นไปกับงานเหล็กธรรมดาชิ้นหนึ่ง The Best Offer (2013)
He told me that the title mythologized banal and cruel men who didn't deserve to be thought of as super-villains.เขาบอกว่ามันสื่อถึงความโหดร้าย และไม่สร้างสรรค์ ซึ่งไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นจอมวายร้าย Hassun (2014)
Everything is masked by a cipher or a riddle, or buried beneath one of his banal colloquialisms.ทุกอย่างถูกปิดบังไว้ด้วยรหัสหรือปริศนา ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดจาธรรมดา ที่แสนน่าเบื่อ The Sisters Mills (2015)
After years of trials and psychiatric evaluations, over 30 years after Georges Leblanc's incarceration, sentenced to life, the questions remain, as banal yet chilling as ever.หลังจากขึ้นศาล และประเมินสภาพจิตมาหลายีป หลังจากที่จอร์จ เลอบลองก์ ถูกจำคุกมานานกว่า 30 ปี จากโทษจำคุกตลอดชีวิต Elle (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banalHis banal compliments.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เหร่[khīrē] (adj) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely  FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ความไม่สร้างสรรค์[khwām mai sāngsan] (n) EN: banality  FR: banalité [ f ]
ความน่าเบื่อ[khwām nābeūa] (n) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness  FR: ennui [ m ]
ไม่น่าสนใจ[mai nāsonjai] (adj) EN: arid ; banal ; flat  FR: inintéressant
ไม่สร้างสรรค์[mai sāngsan] (adj) EN: banal  FR: banal
มโนสาเร่[manōsārē] (adj) EN: petty ; trivial ; trfling  FR: insignifiant ; banal ; mineur
น่าเบื่อ[nābeūa] (x) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; flat ; commonplace  FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal
ธรรมดา[thammadā] (adj) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; natural ; universal ; routine ; copybook  FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel
ทั่ว ๆ ไป[thūa-thūa pai] (adj) FR: banal ; commun ; courant ; ordinaire ; normal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BANAL B AH0 N AA1 L
BANALITY B AH0 N AE1 L IH0 T IY0
BANALITIES B AH0 N AE1 L IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banal (j) bˈənˈaːl (b @1 n aa1 l)
banality (n) bˈənˈælɪtiː (b @1 n a1 l i t ii)
banalities (n) bˈənˈælɪtɪz (b @1 n a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banalität { f } | Banalitäten { pl }banality | banalities [Add to Longdo]
Banalität { f }triteness [Add to Longdo]
banal { adv }banally [Add to Longdo]
banal { adj }banal [Add to Longdo]
banal; abgedroschen { adj }hackneyed [Add to Longdo]
banal { adv }tritely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凡庸[ぼんよう, bonyou] (adj-na, n, adj-no) mediocre; banality; commonplace; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banal \Ban"al\, a. [F., fr. ban an ordinance.]
   Commonplace; trivial; hackneyed; trite.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banal
   adj 1: repeated too often; overfamiliar through overuse;
       "bromidic sermons"; "his remarks were trite and
       commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer";
       "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn
       axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'" [syn:
       {banal}, {commonplace}, {hackneyed}, {old-hat},
       {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
       {tired}, {trite}, {well-worn}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 banal /banal/ 
  commonplace; dismal; trite

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 banal
  commonplace; dismal; trite

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 banal
  commonplace; dismal; trite

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 banal /banaːl/
  banal; banally; hackneyed

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top