ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banal

B AH0 N AA1 L   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banal-, *banal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banal[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่สร้างสรรค์, ธรรมดามาก, Syn. dull
banality[N] ความน่าเบื่อ, See also: ความธรรมดามาก, ความไม่สร้างสรรค์, Syn. dullness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat,trite

English-Thai: Nontri Dictionary
banal(adj) มีทั่วไป,สามัญ,ดาษดื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just a parade of sad banalities." ฉันไม่อยากตื่นนอนเพื่อ Alone (2007)
Feeling blue. " Then, three months ago, turns into a parade of happy banalities.เปลี่ยนไปเป็นพาเหรด ความสุขที่น่าเบื่อ Alone (2007)
Some smartass spoke about the banality of evil.ไอ้พวกอวดรู้บางคนพูดเกี่ยวกับ ความชั่วร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า 1408 (2007)
Reducing the presidency to a series of banal anecdotes.ลดตัวจากปธน. ไปเป็นซีรี่ย์ทีวีให้คนขำ Frost/Nixon (2008)
And it's just the sort of banal anecdote that would distract a talk...แล้วมันก็เป็นแค่เรื่องราว ที่น่าเบื่อ ยังทำให้การคุยไขว้เขว Frost/Nixon (2008)
It's overly produced, the lyrics are completely banal.มันถูกผลิตมามากมาย, เนื้อเพลง ก็ธรรมดา พื้นๆ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Now, I realize my cultural ascendance only serves to illuminate your own banality.ฉันจะใช้ความสามารถของฉัน ชี้ทางเรื่องน่าเบื่อ Journey to Regionals (2010)
It's about the banality of evil, uh, like the Nuremberg trials showing history's tyrants as these regular schmucks.นี่มันแสดงถึงความชั่วร้ายน่ะ เอ่อ... เหมือนการพิจารณคดีที่เนิร์นบวร์ก The Bishop Revival (2010)
The simple-mindedness of your idea is exceeded only by its crass consumerism and banality.ดีแต่ส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยม และไม่สร้างสรรค์เอาเลย และลีโอนาร์ดไม่อยากร่วมงานกับคุณ The Bus Pants Utilization (2011)
I'm surprised that an art connoisseur like yourself can get so carried away by a banal piece of ironwork.ผมแปลกใจที่ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จะมาตื่นเต้นไปกับงานเหล็กธรรมดาชิ้นหนึ่ง The Best Offer (2013)
But I doubt that any of them would trade their fame for banality and a longer life.แต่ฉันสงสัยว่าคนใดคนหนึ่ง จะซื้อขายชื่อเสียงของพวกเขา สำหรับความดาษดื่นและชีวิตที่ยืนยาว Kiss of the Muse (2013)
But I doubt that any of them would trade their fame for banality and a longer life.แต่ฉันสงสัยว่าคนใดคนหนึ่ง จะซื้อขายชื่อเสียงของพวกเขา เพื่อความดาษดื่นและชีวิตที่ยาวนาน Kiss of the Muse (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banalHis banal compliments.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ความไม่สร้างสรรค์[n.] (khwām mai sāngsan) EN: banality   FR: banalité [f]
ความน่าเบื่อ[n.] (khwām nābeūa) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness   FR: ennui [m]
ไม่น่าสนใจ[adj.] (mai nāsonjai) EN: arid ; banal ; flat   FR: inintéressant
ไม่สร้างสรรค์[adj.] (mai sāngsan) EN: banal   FR: banal
มโนสาเร่[adj.] (manōsārē) EN: petty ; trivial ; trfling   FR: insignifiant ; banal ; mineur
น่าเบื่อ[X] (nābeūa) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; flat ; commonplace   FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal
ธรรมดา[adj.] (thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; natural ; universal ; routine ; copybook   FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel
ทั่ว ๆ ไป[adj.] (thūa-thūa pai) FR: banal ; commun ; courant ; ordinaire ; normal

CMU English Pronouncing Dictionary
BANAL    B AH0 N AA1 L
BANALITY    B AH0 N AE1 L IH0 T IY0
BANALITIES    B AH0 N AE1 L IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banal    (j) bˈənˈaːl (b @1 n aa1 l)
banality    (n) bˈənˈælɪtiː (b @1 n a1 l i t ii)
banalities    (n) bˈənˈælɪtɪz (b @1 n a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banalität {f} | Banalitäten {pl}banality | banalities [Add to Longdo]
Banalität {f}triteness [Add to Longdo]
banal {adv}banally [Add to Longdo]
banal {adj}banal [Add to Longdo]
banal; abgedroschen {adj}hackneyed [Add to Longdo]
banal {adv}tritely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凡庸[ぼんよう, bonyou] (adj-na,n,adj-no) mediocre; banality; commonplace; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banal \Ban"al\, a. [F., fr. ban an ordinance.]
   Commonplace; trivial; hackneyed; trite.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banal
   adj 1: repeated too often; overfamiliar through overuse;
       "bromidic sermons"; "his remarks were trite and
       commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer";
       "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn
       axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'" [syn:
       {banal}, {commonplace}, {hackneyed}, {old-hat},
       {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
       {tired}, {trite}, {well-worn}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 banal /banal/ 
  commonplace; dismal; trite

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 banal
  commonplace; dismal; trite

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 banal
  commonplace; dismal; trite

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 banal /banaːl/
  banal; banally; hackneyed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top