ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analytic

AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analytic-, *analytic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์, See also: ซึ่งใช้การวิเคราะห์, Syn. analytical, systematic
analytics(n) วิเคราะห์วิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
analytics(แอนนะลิท' ทิคซฺ') n. วิเคราะห์วิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analytical(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analytic-วิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic continuationการต่อเนื่องวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic functionฟังก์ชันวิเคราะห์ [ มีความหมายเหมือนกับ regular function ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic geometry; coordinate geometryเรขาคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic groupกลุ่มหินวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
analytic methodวิธีวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic statementข้อความวิเคราะห์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
analytical cubismบาศกนิยมแบบวิเคราะห์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analytical studiesการศึกษาเชิงวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analyticity, point ofจุดวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analytic cardบัตรจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Analytic functionsฟังก์ชันวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Analyticalเชิงวิเคราะห์, แบบวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analytical Component, Postขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analytical entryรายการจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Analytical geochemistryธรณีเคมีวิเคราะัห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Analytical Gradeชนิดที่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Analytical Proceduresกระบวนการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Analytical reviewการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could do analytic deconstruction, Neo-Geo, hard-edge.คุณอาจทำด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ภูมิศาสตร์แบบใหม่ แบบล้ำยุค *batteries not included (1987)
You didn't understand what I was saying about the analytic field.คุณไม่เข้าใจว่าผม พูดอะไรเกี่ยวกับสาขาการวิเคราะห์ Basic Instinct (1992)
I've looked at all the information you provided, including the company profile, growth rate, consumer analytic statistics, and data points per target--ผมดูข้อมูลที่คุณเตรียมมา บวกกับประวัติของบริษัท อัตราการเติบโต สถิติในการวิเคราะห์ลูกค้า และข้อมูลต่อเป้าหมาย Nothing to Hide (2013)
We don't have a single person, in this entire building, that can handle Analytic Geometry?พระเยซู! เราไม่มีคนเพียงคนเดียว ในอาคารทั้งหมดนี้ ที่สามารถจัดการกับเรขาคณิต วิเคราะห์? Hidden Figures (2016)
Someone with a handle on Analytic Geometry.คนที่มีการจัดการเกี่ยวกับการ วิเคราะห์เรขาคณิต Hidden Figures (2016)
Does she handle Analytic Geometry?เธอจะจัดการกับวิธีเรขาคณิต วิเคราะห์คืออะไร? Hidden Figures (2016)
And compute over 10, 000 calculations by cosine, square root and lately Analytic Geometry.และคำนวณมากกว่า 10, 000 คำนวณโดยโคไซน์ รากที่สองและเมื่อเร็ว ๆ นี้ เรขาคณิตวิเคราะห์ Hidden Figures (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรขาคณิตวิเคราะห์(n) analytic geometry, Thai Definition: เรขาคณิตที่ใช้สมการมาควบคุมเซตของจุดที่เรียงกันเป็นรูปทรงต่างๆ แล้วอนุมานผลลัพธ์จากการแก้สมการนั้นๆ รวมทั้งการแปลความหมายด้วย, Notes: (คณิต)
ธรรมปฏิสัมภิทา(n) discrimination of ideas, See also: analytic insight of origin, Thai Definition: ความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคิดเชิงวิเคราะห์[kān khit choēng wikhrǿ] (n, exp) EN: analytical thinking
เคมีวิเคราะห์[khēmīsāt wikhrǿ] (n, exp) EN: analytical chemestry
เกี่ยวกับการวิเคราะห์[kīokap kān wikhrǿ] (adj) EN: analytical  FR: analytique
เรขาคณิตวิเคราะห์[rēkhākhanit wikhrǿ] (n, exp) EN: analytic geometry  FR: géométrie analytique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANALYTIC AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K
ANALYTICS AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K S
ANALYTICAL AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K AH0 L
ANALYTICITY AE2 N AH0 L AH0 T IH1 S AH0 T IY0
ANALYTICALLY AE2 N AH0 L IH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analytic (j) ˌænəlˈɪtɪk (a2 n @ l i1 t i k)
analytical (j) ˌænəlˈɪtɪkl (a2 n @ l i1 t i k l)
analytically (a) ˌænəlˈɪtɪkliː (a2 n @ l i1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析化学[fēn xī huà xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] analytical chemistry, #69,263 [Add to Longdo]
解析几何[jiě xī jǐ hé, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] analytic geometry; coordinate geometry, #82,731 [Add to Longdo]
解析几何学[jiě xī jǐ hé xué, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] analytic geometry; coordinate geometry [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
analytische Arbeitsbewertunganalytic job evaluation [Add to Longdo]
analytische Funktionanalytic function [Add to Longdo]
analytischer Beweisanalytic proof [Add to Longdo]
analytischer Satzanalytic proposition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オックスフォード学派[オックスフォードがくは, okkusufo-do gakuha] (n) (obsc) (See 日常言語学派) Oxford school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
オンライン分析処理[オンラインぶんせきしょり, onrain bunsekishori] (n) { comp } On-Line Analytical Processing; OLAP [Add to Longdo]
解析(P);解折(iK)[かいせき, kaiseki] (n, vs) (1) analysis; analytical study; (2) parsing; parse; (P) [Add to Longdo]
解析幾何学[かいせききかがく, kaisekikikagaku] (n) analytical geometry [Add to Longdo]
解析性[かいせきせい, kaisekisei] (n) analyticity (physics) [Add to Longdo]
解析力学[かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics [Add to Longdo]
検量線[けんりょうせん, kenryousen] (n) calibration curve; standard curve; analytical curve [Add to Longdo]
直示天秤;直示天びん[ちょくじてんびん, chokujitenbin] (n) analytical balance; direct reading balance [Add to Longdo]
日常言語学派[にちじょうげんごがくは, nichijougengogakuha] (n) ordinary language school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
分解的[ぶんかいてき, bunkaiteki] (adj-na) analytical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分析形分類体系[ぶんせきがたぶんるいたいけい, bunsekigatabunruitaikei] analytical classification system [Add to Longdo]
分析合成形分類体系[ぶんせきごうせいがたぶんるいたいけい, bunsekigouseigatabunruitaikei] analytico-synthetic classification system [Add to Longdo]
分析手法[ぶんせきしゅほう, bunsekishuhou] analytical method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analytic \An`a*lyt"ic\, Analytical \An`a*lyt"ic*al\, a. [Gr. ?:
   cf. F. analytique. See {Analysis}.]
   Of or pertaining to analysis; resolving into elements or
   constituent parts; as, an analytical experiment; -- opposed
   to {synthetic}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analytic
   adj 1: using or subjected to a methodology using algebra and
       calculus; "analytic statics"
   2: using or skilled in using analysis (i.e., separating a whole
     --intellectual or substantial--into its elemental parts or
     basic principles); "an analytic experiment"; "an analytic
     approach"; "a keenly analytic man"; "analytical reasoning";
     "an analytical mind" [syn: {analytic}, {analytical}] [ant:
     {synthetic}, {synthetical}]
   3: expressing a grammatical category by using two or more words
     rather than inflection [syn: {analytic}, {uninflected}] [ant:
     {synthetic}]
   4: of a proposition that is necessarily true independent of fact
     or experience; "`all spinsters are unmarried' is an analytic
     proposition" [syn: {analytic}, {analytical}] [ant:
     {synthetic}, {synthetical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top