ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

psychiatrist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psychiatrist-, *psychiatrist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychiatrist(n) จิตแพทย์, See also: ผู้ชำนาญโรคจิต, Syn. analyst, therapist, shrink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychiatrist(ไซไค'อะทริสทฺ) n. จิตแพทย์

English-Thai: Nontri Dictionary
psychiatrist(n) จิตแพทย์, หมอโรคจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychiatristจิตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychiatristsจิตแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am not crazy, and I don't need some child psychiatrist to tell me that I didn't talk to God, because I did.ผมไม่ได้บ้า ผมไม่ต้องการ ให้จิตแพทย์เด็กมาบอกผมว่า ผมไม่ได้คุยกับพระเจ้า เพราะว่าผมคุย Oh, God! (1977)
Well, as a believer in the material world and a psychiatrist to boot, อ๋อ, เหมือนผู้ที่เชี่ยวชาญทางโรคจิต ในทางโลกเรา Suspiria (1977)
I ain't no psychiatrist I ain't no doctor with degreeฉันไม่ใช่จิตแพทย์ ฉันไม่ใช่แพทย์ที่มีปริญญา The Blues Brothers (1980)
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Even psychiatrists can tell the difference between patients who are alive or dead.แม้จิตแพทย์ก็น่าจะแยกได้ ว่าผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว Clue (1985)
The psychiatrist figured she'd probably witnessed... one of the murders, and she's just in shock... but I've seen people flipped out before... and this girl is flipped out for good.นักจิตวิทยาบอกว่า เธอเจอบางอย่างที่ร้ายแรงมาก จนถึงขั้นที่ว่าช็อคอย่างรุนแรง ผมเคยเห็นคนเพี้ยนแย่ๆมามาก The Lawnmower Man (1992)
If it's about getting you a phone number for a psychiatrist I can do that.ถ้าต้องการเบอร์ของจิตแพทย์ ล่ะก็... Punch-Drunk Love (2002)
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ The Corporation (2003)
Excuse me. I'm Adrian's psychiatrist Dr. Kroger.ขอโทษครับ ผมเป็นจิตแพทย์ของเอเดรียน หมอครูเกอร์ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
For instance, there's a new psychiatrist here in town, name of Lowenstern.ในเมืองนี้มีจิตแพทย์คนใหม่ ชื่อโลเวนสเติร์น Mr. Monk and the Other Detective (2005)
My family has a psychiatrist on call. How normal can that be?ครอบครัวผมมีจิตแพทย์ที่ต้องโทรหา มันจะปกติได้ยังไงกัน Charlie Bartlett (2007)
Perhaps you should see a psychiatrist or something.เห็นที คุณคงต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ล่ะมั้ง Numb (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
psychiatristA blonde is speaking to her psychiatrist.
psychiatristThe psychiatrist nodded, saying.....

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตแพทย์(n) psychiatrist, See also: alienist, Example: การติดยาเสพติดเป็นเรื่องของจิตเวชศาสตร์ต้องใช้จิตแพทย์ช่วยเหลือในเรื่องนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิต ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
นักจิตเวชศาสตร์(n) psychiatrist, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาป้องกันโรคของจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตแพทย์[jit phaēt] (n) EN: psychiatrist  FR: psychiatre [ m ] ; psy (fam.) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PSYCHIATRIST
PSYCHIATRISTS
PSYCHIATRIST'S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychiatrist
psychiatrists

Japanese-English: EDICT Dictionary
精神医学者[せいしんいがくしゃ, seishin'igakusha] (n) psychiatrist [Add to Longdo]
精神科医[せいしんかい, seishinkai] (n) psychiatrist [Add to Longdo]
精神病医[せいしんびょうい, seishinbyoui] (n) psychiatrist; mental specialist; alienist [Add to Longdo]
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  psychiatrist
      n 1: a physician who specializes in psychiatry [syn:
           {psychiatrist}, {head-shrinker}, {shrink}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top