Search result for

psychiatrist

(34 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psychiatrist-, *psychiatrist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychiatrist[N] จิตแพทย์, See also: ผู้ชำนาญโรคจิต, Syn. analyst, therapist, shrink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychiatrist(ไซไค'อะทริสทฺ) n. จิตแพทย์

English-Thai: Nontri Dictionary
psychiatrist(n) จิตแพทย์,หมอโรคจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychiatristจิตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychiatristsจิตแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am not crazy, and I don't need some child psychiatrist to tell me that I didn't talk to God, because I did.ผมไม่ได้บ้า ผมไม่ต้องการ ให้จิตแพทย์เด็กมาบอกผมว่า ผมไม่ได้คุยกับพระเจ้า เพราะว่าผมคุย Oh, God! (1977)
I didn't even know you were a psychiatrist.ไม่รู้แม้กระทั่งว่าคุณเป็นจิตแพทย์. Suspiria (1977)
Well, as a believer in the material world and a psychiatrist to boot,อ๋อ, เหมือนผู้ที่เชี่ยวชาญทางโรคจิต ในทางโลกเรา Suspiria (1977)
I ain't no psychiatrist I ain't no doctor with degreeฉันไม่ใช่จิตแพทย์ ฉันไม่ใช่แพทย์ที่มีปริญญา The Blues Brothers (1980)
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Even psychiatrists can tell the difference between patients who are alive or dead.แม้จิตแพทย์ก็น่าจะแยกได้ ว่าผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว Clue (1985)
No, a psychiatrist.ไม่ใช่! ฉันหมายถึงจิตแพทย์. Mannequin (1987)
I can't afford a psychiatrist.ผมไม่มีเงินพอจ่ายให้จิตแพทย์หรอก. Mannequin (1987)
You're seeing a whole team of psychiatrists, aren't you?นายหาหมอโรคจิตมาเยอะเลยใช่มั้ย Field of Dreams (1989)
The psychiatrist figured she'd probably witnessed... one of the murders, and she's just in shock... but I've seen people flipped out before... and this girl is flipped out for good.นักจิตวิทยาบอกว่า เธอเจอบางอย่างที่ร้ายแรงมาก จนถึงขั้นที่ว่าช็อคอย่างรุนแรง ผมเคยเห็นคนเพี้ยนแย่ๆมามาก The Lawnmower Man (1992)
Psychiatrist. We should both see him.เราทั้งคู่น่าจะไปพบนักวิเคราะห์ทางจิต Junior (1994)
What would you say to someone that said to you this is a psychiatric hospital and that you're a patient here and that I am your psychiatrist?คุณจะว่ายังไงถ้ามีคน บอกคุณว่า นี่เป็นโรงพยาบาลโรคจิต และคุณเป็นคนไข้ของที่นี่ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
psychiatristA blonde is speaking to her psychiatrist.
psychiatristThe psychiatrist nodded, saying.....

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตแพทย์[N] psychiatrist, See also: alienist, Example: การติดยาเสพติดเป็นเรื่องของจิตเวชศาสตร์ต้องใช้จิตแพทย์ช่วยเหลือในเรื่องนี้, Count unit: คน, Thai definition: แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิต ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
นักจิตเวชศาสตร์[N] psychiatrist, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาป้องกันโรคของจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตแพทย์[n.] (jit phaēt) EN: psychiatrist   FR: psychiatre [m] ; psy (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PSYCHIATRIST    S AH0 K AY1 AH0 T R AH0 S T
PSYCHIATRISTS    S AH0 K AY1 AH0 T R AH0 S T S
PSYCHIATRISTS    S AH0 K AY1 AH0 T R AH0 S S
PSYCHIATRISTS    S AH0 K AY1 AH0 T R AH0 S
PSYCHIATRIST'S    S AH0 K AY1 AH0 T R AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychiatrist    (n) (s i1 k ai1 @ t r i s t)
psychiatrists    (n) (s i1 k ai1 @ t r i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
精神医学者[せいしんいがくしゃ, seishin'igakusha] (n) psychiatrist [Add to Longdo]
精神科医[せいしんかい, seishinkai] (n) psychiatrist [Add to Longdo]
精神病医[せいしんびょうい, seishinbyoui] (n) psychiatrist; mental specialist; alienist [Add to Longdo]
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  psychiatrist
      n 1: a physician who specializes in psychiatry [syn:
           {psychiatrist}, {head-shrinker}, {shrink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top