ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

examine

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -examine-, *examine*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
examine(vt) ไต่สวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
examine(vt) พินิจพิจารณา, See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์, Syn. inspect, study
examine in(phrv) ทดสอบ, See also: สอบ
examine on(phrv) ทดสอบ, See also: สอบ
examine for(phrv) สำรวจ, See also: ค้นหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
examine(อิกแซม'มิน) { examined, examining, examines } vt. สอบ, ทดสอบ, ตรวจสอบ, See also: examinable adj. ดูexamine examiner n. ดู examine examingly adv ดูexamine, Syn. scrutinize
examinee(อิกแซม'มะนี) n. ผู้ถูกทดสอบ, ผู้เข้าสอบ, นักเรียน
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ, ผู้ทดสอบ,
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม, ตรวจสอบอย่างละเอียด, ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.
reexamine(รีอิกแซม'มิน) vt. ตรวจสอบใหม่, สอบพยานใหม่, adj., See also: reexamination n. re-examiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
examine(vt) ตรวจสอบ, ทดสอบ, ไต่ถาม, สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ, ผู้สอบ, ผู้ตรวจสอบ, ผู้ทดสอบ, ผู้เข้าสอบ
crossexamine(vt) ไต่สวน, ถามค้าน, ซักถาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Examinersผู้ทดสอบ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
examine(v) observe, check out, and look over carefully or inspect, Syn. see
examine(v) question closely
examiner(n) someone who administers a test to determine your qualifications, Syn. quizzer, tester
examiner(n) an investigator who observes carefully, Syn. inspector
analyze(v) consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning, Syn. analyse, canvass, canvas, examine, study
probe(v) question or examine thoroughly and closely, Syn. examine
test(v) put to the test, as for its quality, or give experimental use to, Syn. essay, try out, examine, try, prove

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Examine

v. t. [ imp. & p. p. Examined p. pr. & vb. n. Examining. ] [ L. examinare, examinatum, fr. examen, examinis: cf. F. examiner. See Examen. ] 1. To test by any appropriate method; to inspect carefully with a view to discover the real character or state of; to subject to inquiry or inspection of particulars for the purpose of obtaining a fuller insight into the subject of examination, as a material substance, a fact, a reason, a cause, the truth of a statement; to inquire or search into; to explore; as, to examine a mineral; to examine a ship to know whether she is seaworthy; to examine a proposition, theory, or question. [ 1913 Webster ]

Examine well your own thoughts. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Examine their counsels and their cares. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To interrogate as in a judicial proceeding; to try or test by question; as, to examine a witness in order to elicit testimony, a student to test his qualifications, a bankrupt touching the state of his property, etc. [ 1913 Webster ]

The offenders that are to be examined. Shak.

Syn. -- To discuss; debate; scrutinize; search into; investigate; explore. See Discuss. [ 1913 Webster ]

Examinee

n. A person examined. [ 1913 Webster ]

Examiner

n. One who examines, tries, or inspects; one who interrogates; an officer or person charged with the duty of making an examination; as, an examiner of students for a degree; an examiner in chancery, in the patent office, etc. [ 1913 Webster ]

Examinership

n. The office or rank of an examiner. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Medical examiner's on his way.ผลตรวจสอบกำลังมาค่ะ Basic Instinct (1992)
And be sure to examine them on it this time.อย่าลืมสอบพวกเขา\ เรื่องนี้ล่ะ Wuthering Heights (1992)
I'll let you know what the next step is... after we've had a chance to examine Jobe Smith.ผมอยากรู้ว่าขั้นต่อไปคืออะไร เราจะไปคุมตัว โจ๊บ สมิท The Lawnmower Man (1992)
You know, she was from outer space and we were scientists examining her.ก็ตอนที่... เธอเป็นมนุษย์ต่างดาว แล้วเราก็จับเธอไปทดลอง The Cement Garden (1993)
But those reports were signed by a different medical examiner than the latest victim.รายงานการชันสูตร ของเหยื่อ 3 รายแรก ไม่มีการบ่งชี้ถึง รอยที่บอกไม่ได้นั้น Deep Throat (1993)
Is the medical examiner a suspect?ผมจะบอกให้คุณรู้ เมื่อเราผ่านจุดที่ง่ายที่สุดนี้ไป Deep Throat (1993)
Were you able to arrange for an examination facility?- เราพร้อมที่จะขุดแล้ว -โอ.. เยี่ยมมาก ! Deep Throat (1993)
I'm Dr Jay Nemman, County Medical Examiner.ผมเสียใจ คุณคือ... ... Deep Throat (1993)
Your father's the medical examiner.เหมือน... . Deep Throat (1993)
Defective shell. We'll examine it.กระสุนด้าน พวกผมจะไปตรวจดู The Great Dictator (1940)
He was to be examined.เราต้องตรวจเขา The Great Dictator (1940)
Well, he's examining the boat now.- ตอนนี้เขากำลังตรวจเรืออยู่ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
examineAs a beginning I would like to examine the catalyzer used in this experiment.
examineBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
examineDuring lunch in the hotel dining-room the girl called Stella collapsed, and when Dr. Stewart examined the body he said...
examineExamine the pile of documents in advance.
examineExamine the question in its entirety.
examineHearing the bell, the examinees knew it was time to stop.
examineHe examined the house with an eye to opening a store there.
examineHe examined the spare parts one after another.
examineHe picked up a mirror and examined his tongue.
examineHis assistant examined the pile of papers over and over again.
examineI am to examine the papers once more.
examineI'd like to have my blood examined.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ(n) examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจสอบ(n) examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
เก็บงาน(v) check, See also: examine, Syn. ตรวจงาน, Example: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง, Thai Definition: ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย
สืบสวนคดี(v) investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน(v) investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสาว(v) investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
สอบ(v) take an exam, See also: examine, take a test, test, quiz, Example: เขาต้องการจะสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล, Thai Definition: การทดสอบให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน
ช่างพินิจพิเคราะห์(v) scrutinize, See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate, Example: เธอยังช่างพินิจพิเคราะห์นิสัยคนเหมือนเดิม, Thai Definition: สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
พินิจพิเคราะห์(v) examine, See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore, Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน, Thai Definition: พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด
พินิจ(v) examine, See also: consider, look over, inspect, Syn. พิจารณา, ตรวจตรา, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: หากเราพินิจลึกลงไปอีกอาจมองเห็นอะไรที่แปลกและน่าประหลาดใจเพิ่มขึ้น, Thai Definition: เพ่งตรวจดูด้วยความถี่ถ้วน, ตรวจตราอย่างตั้งใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ค[chek] (v) EN: check ; inspect ; examine  FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
ดำเนินการสอบสวน[damnoēnkān søpsūan] (v, exp) EN: interrogate ; examine
ฟอกพยาน[føkphayān] (v) EN: investigate the evidence ; examine a witness
คนตรวจ[khon trūat] (n) EN: inspector ; examiner  FR: inspecteur [ m ] ; inspectrice [ f ]
คนตรวจสอบ[khon trūatsøp] (n, exp) EN: examiner  FR: examinateur [ m ] ; examinatrice [ f ]
ไล่[lai] (v) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz  FR: vérifier ; examiner
ไล่เลียง[lailīeng] (v, exp) EN: cross-examine ; question closely  FR: interroger ; questionner ; soumettre à un interrogatoire
พิจารณา[phijāranā] (v) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse  FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน[phijāranā yāng la-īet thīthūan] (v, exp) EN: examine very carefully  FR: examiner minutieusement
พิเคราะห์[phikhrǿ] (v) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over  FR: considérer ; examiner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
examine
examined
examiner
examines
examiners
examiner's
examiners'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
examine
examined
examiner
examines
examiners

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěn, ㄓㄣˇ, / ] examine or treat medically #8,113 [Add to Longdo]
核查[hé chá, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ,   /  ] examine; inspect #10,664 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine #12,466 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, / ] examine; truth (Buddh.) #24,744 [Add to Longdo]
政审[zhèng shěn, ㄓㄥˋ ㄕㄣˇ,   /  ] examine sb's political record; political investigation #43,662 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] examine; judge #195,400 [Add to Longdo]
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ,    ] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) #2,186 [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] (v1, vt) to examine; to investigate; to check up; to sense; to study; to inquire; to search; (P) #8,215 [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1, vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) #11,427 [Add to Longdo]
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n, adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent #19,026 [Add to Longdo]
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u, vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise [Add to Longdo]
閲す[えっす;けみす, essu ; kemisu] (v5s) (1) (えっす esp. refers to documents) (See 閲する) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
閲する[えっする;けみする, essuru ; kemisuru] (vs-s) (1) (えっする esp. refers to documents) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
監察医[かんさつい, kansatsui] (n) medical coroner; medical examiner [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top