Search result for

examine

(91 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -examine-, *examine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
examine[VT] ไต่สวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
examine[VT] พินิจพิจารณา, See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์, Syn. inspect, study
examine in[PHRV] ทดสอบ, See also: สอบ
examine on[PHRV] ทดสอบ, See also: สอบ
examine for[PHRV] สำรวจ, See also: ค้นหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
examine(อิกแซม'มิน) {examined,examining,examines} vt. สอบ,ทดสอบ,ตรวจสอบ, See also: examinable adj. ดูexamine examiner n. ดู examine examingly adv ดูexamine, Syn. scrutinize
examinee(อิกแซม'มะนี) n. ผู้ถูกทดสอบ,ผู้เข้าสอบ,นักเรียน
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.
reexamine(รีอิกแซม'มิน) vt. ตรวจสอบใหม่,สอบพยานใหม่,adj., See also: reexamination n. re-examiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Examinersผู้ทดสอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How about I examine you in one room and my colleagues will do the search?จะเป็นยังไงถ้าฉันตรวจคุณในห้องหนึ่ง และทีมของฉัน จะไปตรวจหาสารพิษที่อื่นๆ The Itch (2008)
Let's take it back and examine it.เราจะเอากลับไปทดสอบดู The Mark of Nimueh (2008)
Because 10 years ago you were part of the team that examined it.เพราะเมื่อ 10 ปีก่อน คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม การทดลองนั่น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"Dr; earl W; Tarr, child specialist, examined waiter collinsด๊อกเตอร์ เอิร์ล ทาร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็ก ได้ทำการตรวจสภาพร่างกายของวอลเตอร์ คอลลิน Changeling (2008)
"'I examined the boy quite thoroughly,' Dr; Tarr said,ผมตรวจสอบเด็กดูอย่างละเอียด ด๊อกเตอร์ทาร์กล่าว Changeling (2008)
So he examines the files and pulls off the digital watermark, which tells you what computer it was created on.แล้วเขาตรวจไฟล์ แล้วดึงลายน้ำดิจิตอลออกมา ซึ่งบอกได้ว่า มันสร้างจากคอมพิวเตอร์เครื่องไหน Burn After Reading (2008)
Washington wants us to examine this.ทางวอร์ชิงตันอยากจะให้เราตรวจสอบ Death Note: L Change the World (2008)
I examined it, and discovered two types of virus are its roots.ผมตรวจเรียบร้อยแล้ว และพบว่ามีไวรัส 2 ชนิดเป็นรากดินพื้นฐานของมัน Death Note: L Change the World (2008)
Examined the culture fluid of that virus.ที่ทดลองเพาะเชื้อเหลวของไวรัสตัวนั้น Death Note: L Change the World (2008)
He was examined, but not for MK proteins.เขาผ่านการตรวจร่างกายทุกขั้นตอน แต่ยกเว้นเอ็มเคโปรตีน Death Note: L Change the World (2008)
If I charged you a dollar every time you came to examine the machine you'd probably own it.รู้มั้ยถ้าผมบอกใ้ห้คุณตัดสินใจ Taken (2008)
Doctor, examine this alien specimen.ดอกเตอร์, เอาไอ้เด็กต่างดาวนี่ไปตรวจสอบ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
examineAs a beginning I would like to examine the catalyzer used in this experiment.
examineBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
examineDuring lunch in the hotel dining-room the girl called Stella collapsed, and when Dr. Stewart examined the body he said...
examineExamine the pile of documents in advance.
examineExamine the question in its entirety.
examineHearing the bell, the examinees knew it was time to stop.
examineHe examined the house with an eye to opening a store there.
examineHe examined the spare parts one after another.
examineHe picked up a mirror and examined his tongue.
examineHis assistant examined the pile of papers over and over again.
examineI am to examine the papers once more.
examineI'd like to have my blood examined.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ[N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
เก็บงาน[V] check, See also: examine, Syn. ตรวจงาน, Example: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง, Thai definition: ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย
สืบสวนคดี[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสาว[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
สอบ[V] take an exam, See also: examine, take a test, test, quiz, Example: เขาต้องการจะสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล, Thai definition: การทดสอบให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน
ช่างพินิจพิเคราะห์[V] scrutinize, See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate, Example: เธอยังช่างพินิจพิเคราะห์นิสัยคนเหมือนเดิม, Thai definition: สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
พินิจพิเคราะห์[V] examine, See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore, Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน, Thai definition: พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด
พินิจ[V] examine, See also: consider, look over, inspect, Syn. พิจารณา, ตรวจตรา, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: หากเราพินิจลึกลงไปอีกอาจมองเห็นอะไรที่แปลกและน่าประหลาดใจเพิ่มขึ้น, Thai definition: เพ่งตรวจดูด้วยความถี่ถ้วน, ตรวจตราอย่างตั้งใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
ดำเนินการสอบสวน[v. exp.] (damnoēnkān søpsūan) EN: interrogate ; examine   
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness   
คนตรวจ[n.] (khon trūat) EN: inspector ; examiner   FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f]
คนตรวจสอบ[n. exp.] (khon trūatsøp) EN: examiner   FR: examinateur [m] ; examinatrice [f]
ไล่[v.] (lai) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz   FR: vérifier ; examiner
ไล่เลียง[v. exp.] (lailīeng) EN: cross-examine ; question closely   FR: interroger ; questionner ; soumettre à un interrogatoire
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse   FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน[v. exp.] (phijāranā yāng la-īet thīthūan) EN: examine very carefully   FR: examiner minutieusement
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over   FR: considérer ; examiner

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAMINE    IH0 G Z AE1 M AH0 N
EXAMINED    IH0 G Z AE1 M AH0 N D
EXAMINER    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0
EXAMINES    IH0 G Z AE1 M AH0 N Z
EXAMINERS    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0 Z
EXAMINER'S    EH0 G Z AE1 M AH0 N ER0 Z
EXAMINERS'    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
examine    (v) (i1 g z a1 m i n)
examined    (v) (i1 g z a1 m i n d)
examiner    (n) (i1 g z a1 m i n @ r)
examines    (v) (i1 g z a1 m i n z)
examiners    (n) (i1 g z a1 m i n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise [Add to Longdo]
閲す[えっす;けみす, essu ; kemisu] (v5s) (1) (えっす esp. refers to documents) (See 閲する) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
閲する[えっする;けみする, essuru ; kemisuru] (vs-s) (1) (えっする esp. refers to documents) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
監察医[かんさつい, kansatsui] (n) medical coroner; medical examiner [Add to Longdo]
及第者[きゅうだいしゃ, kyuudaisha] (n) successful examinee [Add to Longdo]
検査官[けんさかん;けんしょうかん, kensakan ; kenshoukan] (n) inspector; examiner; auditor [Add to Longdo]
検体[けんたい, kentai] (n) specimen; sample; object to be examined [Add to Longdo]
検討対象[けんとうたいしょう, kentoutaishou] (n) subject of an investigation; object being examined [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chá, ㄔㄚˊ, ] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine [Add to Longdo]
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, ] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces [Add to Longdo]
政审[zhèng shěn, ㄓㄥˋ ㄕㄣˇ, / ] examine sb's political record; political investigation [Add to Longdo]
核查[hé chá, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ, / ] examine; inspect [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, / ] examine or treat medically [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] examine; judge [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, / ] examine; truth (Buddh.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Examine \Ex*am"ine\, v. t. [imp. & p. p. {Examined}; p. pr. &
   vb. n. {Examining}.] [L. examinare, examinatum, fr. examen,
   examinis: cf. F. examiner. See {Examen}.]
   1. To test by any appropriate method; to inspect carefully
    with a view to discover the real character or state of; to
    subject to inquiry or inspection of particulars for the
    purpose of obtaining a fuller insight into the subject of
    examination, as a material substance, a fact, a reason, a
    cause, the truth of a statement; to inquire or search
    into; to explore; as, to examine a mineral; to examine a
    ship to know whether she is seaworthy; to examine a
    proposition, theory, or question.
    [1913 Webster]
 
       Examine well your own thoughts.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Examine their counsels and their cares. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To interrogate as in a judicial proceeding; to try or test
    by question; as, to examine a witness in order to elicit
    testimony, a student to test his qualifications, a
    bankrupt touching the state of his property, etc.
    [1913 Webster]
 
       The offenders that are to be examined. --Shak.
 
   Syn: To discuss; debate; scrutinize; search into;
     investigate; explore. See {Discuss}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 examine
   v 1: consider in detail and subject to an analysis in order to
      discover essential features or meaning; "analyze a sonnet
      by Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal
      trial"; "analyze your real motives" [syn: {analyze},
      {analyse}, {study}, {examine}, {canvass}, {canvas}]
   2: observe, check out, and look over carefully or inspect; "The
     customs agent examined the baggage"; "I must see your
     passport before you can enter the country" [syn: {examine},
     {see}]
   3: question or examine thoroughly and closely [syn: {probe},
     {examine}]
   4: question closely
   5: put to the test, as for its quality, or give experimental use
     to; "This approach has been tried with good results"; "Test
     this recipe" [syn: {test}, {prove}, {try}, {try out},
     {examine}, {essay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top