ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analogous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analogous-, *analogous*, analogou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analogous(adj) ที่คล้ายกัน, See also: คล้าย, คล้ายคลึง, Syn. comparable, like, similar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin, Ant. unlike

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง, เหมือนกัน, อุปมาเหมือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analogous-กำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this is analogous to a real black hole, where light waves cannot escape due to the strong gravitation.ขณะที่พวกเขาทำเพื่อ ให้ญาติของจักรวาล ถ้าทฤษฎีฮอว์คิงเกี่ยวกับ หลุมดำที่ถูกต้อง The Riddle of Black Holes (2010)
It's an analogous compound.มันเป็นสารเลียนแบบ Resistance (2010)
Then I'm going to stimulate the analogous area in the brain of a rhesus monkey and see if he cries.จากนั้นฉันจะกระตุ้น บริเวณเดียวกัน ในสมองของลิงวอก เพื่อดูว่ามันร้องไห้หรือไม่ The Cohabitation Formulation (2011)
Mister Campbell was only pointing out to his colleagues how analogous certain aspects of the front-page article regarding the generation of electrical impulses are to the subject of your lecture today.คุณแคมเบลแค่บ่งชี้ให้เพื่อนร่วมห้องของเขาเห็น ถึงลักษณะที่คล้ายคลึงของ บทความหน้าหนังสือพิมพ์ที่พูดถึงเรื่อง ยุคสมัยของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า The Blood Is the Life (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analogousThe human heart is analogous to a pump.
analogousYour situation is analogous to mine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าย ๆ[khlāi-khlāi] (v) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
analogous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analogous
analogously

Japanese-English: EDICT Dictionary
類似[るいじ, ruiji] (n, adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) #3,232 [Add to Longdo]
アームウォマー[a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
相似器官[そうじきかん, soujikikan] (n) analogous organ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analogous \A*nal"o*gous\, a. [L. analogous, Gr. ? according to a
   due ratio, proportionate; ? + ? ratio, proportion. See
   {Logic}.]
   Having analogy; corresponding to something else; bearing some
   resemblance or proportion; -- often followed by to.
   [1913 Webster]
 
      Analogous tendencies in arts and manners. --De Quincey.
   [1913 Webster]
 
      Decay of public spirit, which may be considered
      analogous to natural death.       --J. H.
                          Newman.
   [1913 Webster]
 
   {nalogous pole} (Pyroelect.), that pole of a crystal which
    becomes positively electrified when heated.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Correspondent; similar; like.
     [1913 Webster] -- {A*nal"o gous*ly}, adv. --
     {A*nal"o*gous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analogous
   adj 1: similar or equivalent in some respects though otherwise
       dissimilar; "brains and computers are often considered
       analogous"; "salmon roe is marketed as analogous to
       caviar" [syn: {analogous}, {correspondent}]
   2: corresponding in function but not in evolutionary origin;
     "the wings of a bee and those of a hummingbird are analogous"
     [ant: {heterologic}, {heterological}, {heterologous},
     {homologous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top