ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analyzed

AE1 N AH0 L AY2 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analyzed-, *analyzed*, analyz, analyze
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
analyzed(vt) กระบวนการวิเคราะห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In case you haven't had it analyzed yet.กรณีที่คุณยังไม่ได้ เอามันไปตรวจสอบ Basic Instinct (1992)
We analyzed the gravitational field around the crater.เราตรวจเจอแรงแม่เหล็กแถวๆอุกาบาต Yomigaeri (2002)
When they analyzed the stock market after 9l1 1 the ClA discovered a massive shorting of airline stocks.มีคนวิเคราะห์ตลาดหุ้น หลังเหตุการณ์ 11กันยา... CIA ค้นพบว่า มีคนเทขายหุ้นของสายการบิน เป็นจำนวนมหาศาล Casino Royale (2006)
If I analyzed the evidence and examined the dead body, ถ้าฉันวิจัยหลักฐานและตรวจดูศพ Arang (2006)
Keep it quiet, but I've cross-referenced and analyzed the global disturbances.เงียบๆนะ แต่ ฉันมีการอ้างอิง และวิเคราะห์ สิ่งที่รบกวนทั่วโลก Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I analyzed the tire impressions from the scene and determined the wheel base at approximately 101 inches.ฉันวิเคราะห์ความลึกของยางจากรูปถ่าย และคำนวณระยะระหว่างฐานของล้อแล้ว ประมาณ 101 นิ้ว Veritas (2008)
We brought him samples, and he analyzed them and found that a lot of the packages that were labeled as expensive meat from larger whales was actually dolphin meat.มากขึ้นๆเหมือนขั้นบันไดขึ้นไป สมารถขยายขึ้นไปเป็น 10 เท่า... กว่าจะถึงจุดบนสุดของห่วงโซ่อาหาร The Cove (2009)
They must have analyzed the threat and evolved.เหมือนมันจะปรับแผนการรบได้ด้วย Ben 10: Alien Swarm (2009)
The inherent uniformity and shared ideals of a planned community suggest that the neighborhood can be psychologically analyzed as a single, dysfunctional personality.และการแชร์อุดมคติ ในผังชุมชนบ่งบอกว่า ความเป็นเพื่อนบ้านสามารถ ถูกวิเคราะห์ทางจิตวิทยาได้ ในฐานะหน่วยบุคลิกภาพหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ผิดปกติ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
We've analyzed the ambient noise, and we've come up with a potential lead.เราได้วิเคราะห์ เส้นเสียงแล้ว เรากำลังจะได้ผลตัวชี้นำ ที่มีศักยภาพ Believe (2009)
"Having analyzed these photographs"หลังจากพิจารณาภาพถ่ายเหล่านี้แล้ว Shanghai (2010)
I thought it was peculiar so I analyzed it.ฉันว่ามันแปลกมากจึงทำการวิเคราะห์ดู Airiseu: Deo mubi (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analyzedBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
analyzedIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.
analyzedThe aviation expert analyzed the statistics in detail.
analyzedThe doctor analyzed the blood sample for anemia.
analyzedThe expert analyzed the statistics in detail.
analyzedThe result of the election will soon be analyzed.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANALYZED AE1 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analyzed (v) ˈænəlaɪzd (a1 n @ l ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analyze \An"a*lyze\, v. t. [imp. & p. p. {Analyzed}; p. pr. &
   vb. n. {Analyzing}.] [Cf. F. analyser. See {Analysis}.]
   1. To subject to analysis; to resolve (anything complex) into
    its elements; to separate into the constituent parts, for
    the purpose of an examination of each separately; to
    examine in such a manner as to ascertain the elements or
    nature of the thing examined; to consider in detail in
    order to discover essential features or meaning; as, to
    analyze an action to ascertain its morality; to analyse a
    sonnet by Shakespeare; to analyse the evidence in a
    criminal trial; to analyse your real motives.
 
   Syn: analyze, study, examine
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        No one, I presume, can analyze the sensations of
        pleasure or pain.          --Darwin.
     [1913 Webster]
 
   2. make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of;
    break down into components or essential features; as, to
    analyse a specimen; to analyze a fossil substance; to
    analyze a sentence or a word; to analyse a chemical
    compound.
 
   Syn: analyze, break down, dissect, take apart.
     [WordNet 1.5]
 
   3. subject to psychoanalytic treatment. I was analysed in
    Vienna by a famous psychiatrist
 
   Syn: analyze, psychoanalyze, psychoanalyse.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 analyzed \analyzed\ adj.
   separated into components.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analyzed
   adj 1: examined carefully and methodically; broken down for
       consideration of constituent parts; "the analyzed data
       indicated surprising trends"; "a carefully analyzed poem
       can be like a dead butterfly pinned to a board" [ant:
       {unanalyzed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top