ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่องทาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่องทาง-, *ช่องทาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องทาง(n) way, See also: path, route, road, Syn. ทาง, Example: ที่คุนหมิงถนนสายสำคัญมีช่องทางรถจักรยานเท่าๆ กับรถยนต์, Count Unit: ช่อง
ช่องทาง(n) opportunity, See also: method, means, chance, Syn. ลู่ทาง, ทาง, Example: หลังจากจบการศึกษาแล้วเขาก็หาช่องทางที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ, Count Unit: ทาง
ช่องทางเดิน(n) companionway
ช่องทางสื่อสาร(n) channel

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่องทางน. ทางที่กำหนดเป็นช่องเฉพาะให้ไปหรือมา เช่น ถนนนี้มีช่องทางเดินรถ ๔ ช่องทาง
ช่องทางหนทางหรือโอกาสที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ที่จังหวัดนี้มีช่องทางทำมาหากินได้ง่าย<i></i>.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oil gallery; galleryช่องทางน้ำมันหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
galleryช่องทางน้ำมันหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
access doorช่องทางเข้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
input/output portช่องทางเข้า/ออก [ มีความหมายเหมือนกับ port ๑ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
input/output portช่องทางเข้า/ออก [ มีความหมายเหมือนกับ port ๑ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aisleช่องทางเดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asynchronous portช่องทางไม่ประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marketing channelsช่องทางการตลาด [TU Subject Heading]
Communication channelช่องทางการสื่อสารข้อมูล, Example: ช่องทางการสื่อสารข้อมูล ซึ่งอาจมีได้หลายรูปแบบ เช่น ผ่านทางสาย (Wire) ได้แก่ สายโทรศัพท์สายโคแอกเชียล (Coaxial) สายยูทีพี (UTP) สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) หรือแบบไร้สาย (Wireless) ได้แก่ ผ่านคลื่นไมโครเวฟ (Microwave) หรือผ่านดาวเทียม (Satellite) เป็นต้น [คอมพิวเตอร์]
Adductor Canalช่องทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Alcock Canalช่องทางผ่านของหลอดเลือดและประสาท [การแพทย์]
Birth Passageช่องทางคลอด [การแพทย์]
Canal, Hunter'sช่องทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Fistula, Orocutaneousช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากกับผิวหนัง [การแพทย์]
Fistula, Oronasalช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูก [การแพทย์]
Fistula, Permanentช่องทางถาวร [การแพทย์]
outletoutlet, ช่องทางออก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We start in the alimentary canal and open the digestive tract.เราเริ่มที่ช่องทางเดินอาหาร... เเล้วก็ผ่าท่อระบบยอยอาหาร Jaws (1975)
Use the private channel. Okay.ใช้ช่องทางส่วนตัว โอเค 2010: The Year We Make Contact (1984)
There's got to be a... a secret door or a... passageway or something.มันต้องมี... ประตูทางลับหรือว่า... ช่องทาง หรืออะไรสักอย่าง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Don't I have some kind of contact with them?ไม่มีช่องทางติดต่อพวกเขาเลยใช่ไหม Goodfellas (1990)
Erase the files from the main frame there... then transport it all here personally.จากนั้นลบข้อมูลทุกอย่าง ในคอมพิวเตอร์หลักซะ แล้วส่งข้อมูลทั้งหมด มาที่ช่องทางส่วนบุคคล The Lawnmower Man (1992)
I channel it, filter it, funnel it.ฉันช่องมันกรองช่องทางมัน The Shawshank Redemption (1994)
- No time for a trip down memory lane.- ไม่มีเวลาสำหรับการเดินทางลงช่องทางที่หน่วยความจำ Dante's Peak (1997)
These passageways were made for the king's security... not so you can startle me to death.ช่องทางลับ มีไว้เพื่อความปลอดภัย ไม่ได้มีไว้ให้ข้าตกใจเล่นนะ The Man in the Iron Mask (1998)
It should cleanse all your porting channels of infection.มันน่าจะสะอาดพอ สำหรับช่องทางต่อพอร์ทติดเชื้อ eXistenZ (1999)
- I think I've got it.- ผมมีช่องทางแล้ว Bringing Down the House (2003)
So capitalism and its principle protagonists and players corporate CEOs have been accorded unusual power and access.ดังนั้น ทุนนิยมและตัวแทนหลักของมัน กล่าวคือ ซีอีโอของบรรษัทต่าง ๆ จึงมีอำนาจและช่องทางอย่างไม่เคยมีมาก่อน The Corporation (2003)
Give us the benefit of your ineffable wisdom, Fogg.งั้นชี้ช่องทางโจรเผ่นให้เราเห็นซิ Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: way ; path ; route ; road   FR: chemin [ m ]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: port  FR: port [ m ]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel  FR: moyen [ m ] ; chemin [ m ] ; méthode [ f ] ; canal [ m ]
ช่องทางการจำหน่าย[chǿngthāng kān jamnāi] (n, exp) EN: channel de distribution  FR: canal de distribution [ m ] ; circuit de commercialisation [ m ]
ช่องทางการตลาด[chǿngthāng kāntalāt] (n, exp) EN: marketing channel
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[chǿngthāng kāntalāt baēp dangdoēm] (n, exp) EN: conventional marketing channels
ช่องทางจราจร[chǿngthāng jarājøn] (n, exp) EN: lane
ช่องทางตลาด[chǿngthāng talāt] (n, exp) EN: market channels
ช่องทางสื่อสาร[chǿngthāng seūsān] (n, exp) EN: channel
ช่องทางเดิน[chǿngthāngdoēn] (n) EN: companionway  FR: escalier [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alimentary canal(n) ทางเดินอาหาร, See also: ช่องทางเดินของอาหารตั้งแต่ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนั
channel(n) ช่องทาง, Syn. route
channel(n) ช่องทางสื่อสาร
contact(n) ช่องทางการติดต่อ
lane(n) ช่องทางเดินรถ, See also: ทาง, เลน, ช่องทาง, Syn. way, passage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breechingn. ช่องทาง, สายตะโพกใช้ฉุดหรือเทียบม้า
canal(คะแนล') { canalled, canalling, canals } n. คลอง, ช่องทาง, ทางน้ำ, คู, หลอด, ท่อ, ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ <ความหมาย>หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
chance(ชานซฺ) n. โอกาส, หนทาง, ลักษณะที่เป็นไปได้, หนทางสำเร็จ, ความเป็นไปได้, การเสี่ยง, ช่องทาง, ท่าทาง, โชค, วาสนา, เคราะห์, ยถากรรม, ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส, เสี่ยง, พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening, risk, opening, happen
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ, ช่อง, ทางน้ำไหล, ทางเดินเรือ, ราง, วิถีทาง, แนวทาง, ทางผ่าน, ท่อ -vi. นำผ่านทาง, บุกเบิกทาง, ขุดทาง, ขุดทางน้ำ, นำทาง, See also: channeler, channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก magnetic tape หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล input/output channel ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล processor
lpt(แอลพีที) ย่อมาจาก line printer ในระบบดอส หมายถึงช่องทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้สำหรับเสียบสายต่อไปยังเครื่องพิมพ์ ถ้ามีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่หลายเครื่อง จะเรียกชื่อช่องแรกว่า แอลพีทีหนึ่ง (LPT1) ช่องต่อมาเป็นแอลพีทีสอง (LPT2)
port(พอร์ท) n. ท่าเรือ, เมืองท่า, ท่า, ท่าอากาศยาน, ท่าด่าน , ช่องทางเข้า/ออกช่องทาง1. หมายถึง ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าไม่เป็นแบบอนุกรม (serial) ก็จะเป็นแบบขนาน (pararell) 2. การที่ทำให้โปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ไปใช้กับอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรก ผู้เขียนโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับระบบปฏิบัติการนั้น, Syn. harbour
tideway(ไทดฺ'เว) n. ทางกระแสน้ำ, ช่องทางที่กระแสน้ำขึ้นหรือลง, กระแสคลื่น, บริเวณที่น้ำท่วม (เวลาน้ำขึ้น), Syn. tide way

English-Thai: Nontri Dictionary
chance(n) โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, ช่องทาง, อุปัทวเหตุ, โชค, เหตุบังเอิญ
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า, เป็นช่องทางให้, จูงใจ
prospect(n) ทัศนียภาพ, โอกาส, ช่องทาง, ความหวัง, ภาพภูมิประเทศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
omnichannel(n) ช่องทางทั้งหมด, ทุกช่องทาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] TH: ช่องทาง  EN: channel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top