ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wort

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wort-, *wort*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wort(n) พืชสมุนไพร
wort(n) ของเหลวที่ได้จากการหมักข้าวบาเลย์รวมกับน้ำ และจะเติมฮอบและยีสต์ลงไปเพื่อทำเบียร์
worth(n) มูลค่า, See also: มูลค่าเป็นเงิน, ราคา, ค่า
worth(n) คุณค่าทางจิตใจ, See also: คุณประโยชน์, Syn. excellence, goodness, merit
worth(n) ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, Syn. wealth
worth(adj) ซึ่งมีค่า, See also: ซึ่งคุ้มค่า
worthy(adj) คุ้มค่า, See also: มีค่าเพียงพอ
worthy(adj) ซึ่งน่าเคารพ, See also: ซึ่งน่ายกย่อง, Syn. honorable, respectable, Ant. unworthy, worthless
worthy(n) ผู้ที่น่ายกย่อง, See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ
worthily(adv) อย่างมีคุณค่า, See also: อย่างคุ้มค่า, Syn. truly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wort(เวิร์ท) n. เบียร์ที่ต้มแล้วแต่ยังไม่ได้หมักฟู, พืช
worth(เวิร์ธ) n., prep (มี) คุณค่า, ค่า, ประโยชน์, ความสำคัญ, ราคา, สมกับ, จำนวนมูลค่าเป็นเงินค่าเป็นเงิน, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน vi. ปรากฎ, เกิดขึ้น, มาสู่ -Phr. (for all one is worth ด้วยความพยายามที่สุด เต็มที่ สุดขีด), Syn. estimation, value
worthily(เวิร์ธ'ธิลี) adv. อย่างมีค่า, อย่างคุ้มค่า, อย่างสมคุณค่า, อย่างสมควงร, อย่างดีเลิศ, อย่างน่ายกย่อง
worthiness(เวิร์ธ'ธินิส) n. การมีค่า, ความคุ้มค่า, การมีราคา, ความดีเลิศ, ความน่ายกย่อง
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj., n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ, คุ้มค่า, มีมูลค่า, มีราคา, คู่ควร, น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving, productive, notable
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable
bloodwort(บลัด'เวิร์ท) n. พืชที่รากสีแดง
moneywort(มัน'นี่เวิร์ท) n. ชื่อต้นไม้เลื้อย
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้

English-Thai: Nontri Dictionary
worth(adj) สมควร, คุ้มค่า, มีคุณค่า, มีราคา
worth(n) มูลค่า, ราคา, คุณค่า, ประโยชน์, ทรัพย์สิน, ความสำคัญ
worthiness(n) ความมีค่า, ความคุ้มค่า, ความดีเลิศ
worthless(adj) ไร้ค่า, ไม่มีราคา, ไม่มีประโยชน์, ใช้การไม่ได้
worthwhile(adj) คุ้มเวลา, คุ้มค่า
worthy(adj) มีค่า, คุ้มค่า, คู่ควร, สมควร, มีราคา, น่ายกย่อง, มีเกียรติ
noteworthy(adj) น่าสังเกต, มีชื่อเสียง, เด่น, สำคัญ, น่าจดจำ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, น่าสดุดี, น่าชมเชย
seaworthy(adj) เหมาะสำหรับออกทะเล, เหมาะกับทะเล
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
worthมูลค่า, มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless securitiesหลักทรัพย์ที่สิ้นค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wort fit into a pineaded child Is that clear?คงไม่เหมาะกับเด็กสมองเล็ก ๆอย่างเธอ The Little Prince (1974)
Wort stop spinning.มันไม่ยอมหยุดหมุน Zathura: A Space Adventure (2005)
- We'll get her back. Wort we, Jess? - [ Scoffs ]งั้นชั้นไปด้วยได้มั๊ย? Bridge to Terabithia (2007)
Herr Amad m. chte ein Wort mit Ihnen. Mr. Amad would like a word with you.มิสเตอร์ อามัด ต้องการคุยกับท่านค่ะ Chuck Versus the DeLorean (2008)
Wort of worm and hair of cat.ตุ่มหูดตัวหนอน กับขนหงอนแมวป่า Smurfs: The Lost Village (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wortA bird in the hand is worth two in the bush.
wortA book not worth reading is not worth buying in the first place.
wortA book worth reading is worth reading twice.
wortAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
wortA contract with that company is worth next to nothing.
wortAll these books will be worth their weight in gold someday.
wortAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
wortA man of straw is worth a woman of gold.
wortA man's worth depends on what he is, and not what he has.
wortA man's worth does not lie in what he has, but in what he is.
wortA man's worth has nothing to do with his appearance.
wortA man's worth lies in what he is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งไร้ค่า(n) worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ไร้คุณค่า(adj) useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์
ค่า(n) value, See also: worth, advantage, Syn. คุณค่า, ประโยชน์, Example: นักภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีก็ให้ความรู้ที่มีค่าแก่นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์อย่างมากมาย แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามความสำคัญไป, Thai Definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้
ความเหลวแหลก(n) dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai Definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
คุณค่า(n) worth, See also: value, Syn. คุณประโยชน์, ค่า, Example: อาจารย์อธิบายให้เห็นคุณค่าของพิธีที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่, Thai Definition: ความดีที่มีอยู่ประจำในสิ่งนั้นๆ
สาโท(n) wort, Syn. น้ำขาว, เหล้าขาว, Example: พ่อทำสาโทไว้หลายไหสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึง, Thai Definition: น้ำเมาที่ยังไม่ได้กลั่น
ความคุ้มค่า(n) worthiness, See also: value, Syn. ความคุ้มราคา, Example: องค์การโทรศัพท์ฯ ต้องศึกษารายละเอียดความคุ้มค่าในการลงทุนและแผนการขยายงานในอนาคต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [ m ] ; arhat = arahat [ m ]
บัวบก[būa bok] (n) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [ f ] ; écuelle d'eau [ f ]
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful  FR: taré
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless  FR: insignifiant
ค่า[khā] (n) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages  FR: valeur [ f ] ; coût [ m ] ; prix [ m ] ; frais [ mpl ] ; charges [ fpl ]
ของไร้ค่า[khøng rai khā] (n, exp) EN: worthless thing  FR: foutaise [ f ] (fam.)
ข้อพิจารณา[khø phitjāranā] (n, exp) EN: point worth considering
คบไม่ได้[khop mai dāi] (v, exp) EN: be not worth associating with
คุ้ม[khum] (v) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth  FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[khumkhā] (v) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover  FR: valoir ; mériter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORTH W ER1 TH
WORTS W ER1 T S
WORTHY W ER1 DH IY0
WORTHS W ER1 TH S
WORTON W ER1 T AH0 N
WORTHOG W AO1 R T HH AO0 G
WORTHEY W ER1 DH IY0
WORTHEN W ER1 TH AH0 N
WORTHAM W ER1 TH AH0 M
WORTH'S W ER1 TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worth (n) wˈɜːʳθ (w @@1 th)
worthy (n) wˈɜːʳðiː (w @@1 dh ii)
Worthing (n) wˈɜːʳðɪŋ (w @@1 dh i ng)
worthier (j) wˈɜːʳðɪəʳr (w @@1 dh i@ r)
worthies (n) wˈɜːʳðɪz (w @@1 dh i z)
worthily (a) wˈɜːʳðɪliː (w @@1 dh i l ii)
worthiest (j) wˈɜːʳðɪɪst (w @@1 dh i i s t)
worthless (j) wˈɜːʳθləs (w @@1 th l @ s)
worthiness (n) wˈɜːʳðɪnəs (w @@1 dh i n @ s)
worthwhile (j) wˈɜːʳθwaɪl (w @@1 th w ai l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] worthy (person), #6,401 [Add to Longdo]
合算[hé suàn, ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ, ] worthwhile; reckon up, #25,039 [Add to Longdo]
看头[kàn tou, ㄎㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] worth seeing; worth reading, #28,731 [Add to Longdo]
贤良[xián liáng, ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] worthy, #48,660 [Add to Longdo]
划得来[huá de lái, ㄏㄨㄚˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, ] worth it; it pays to, #75,739 [Add to Longdo]
犯得着[fàn de zháo, ㄈㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ, / ] worthwhile (often in rhetorical questions, implying not worthwhile); also written 犯得上, #79,099 [Add to Longdo]
保得住[bǎo de zhù, ㄅㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ, ] worth keeping, #91,034 [Add to Longdo]
配称[pèi chèng, ㄆㄟˋ ㄔㄥˋ, / ] worthy, #97,208 [Add to Longdo]
犯得上[fàn de shàng, ㄈㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ, ] worthwhile (often in rhetorical questions, implying not worthwhile), #199,910 [Add to Longdo]
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, ] worthy of being afraid of [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Wort(n) |das, pl. Worte/ Wörte| คำ(เชิงภาษา)
Wort(n) |das, pl. Wörter| คำ, คำศัพท์ (คำเดี่ยวที่ไม่ได้สอดคล้องกัน) เช่น Wieviele Wörter fehlen dir noch in dem Kreuzworrätsel. เธอยังขาดอีกกี่คำในปริศนาอักษรไขว้
Wort(n) |das, pl. Worte| คำพูด, ประโยคหรือข้อความที่พูดออกมามีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น Es tut mir leid, aber Ihre Worte überzeugen mich nicht. ฉันเสียใจนะคะ ฉันไม่เชื่อที่คุณพูดมา
Wörterbuch(n) |das, pl. Wörterbücher| พจนานุกรม
Schimpfwort(n) |das, pl. Schimpfwörte| คำสบถ, คำด่าทอ
mit anderen Worten(phrase) อีกนัยหนึ่ง(ที่พูดได้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีก), Syn. anders gesagt
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง
antworten(vi) |antwortete, hat geantwortet, jmdm./auf etw.(A)| ตอบกลับ, ตอบ เช่น auf eine Frage antworten, See also: entgegnen, Syn. erwidern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wort { n } | Worte { pl }; Wörter { pl } | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
Wort { n } | Wörter { pl }mot | mots [Add to Longdo]
Wort { n }vocable [Add to Longdo]
Wortakzent { m } | Wortakzente { pl }word accent | word accents [Add to Longdo]
Wortarmut { f }poverty of words [Add to Longdo]
Wortart { f }part of speech [Add to Longdo]
Wortbedeutungslehre { f }semantics formation [Add to Longdo]
Wortbildung { f } | Wortbildungen { pl }word formation | word formations [Add to Longdo]
Wortfolge { f } | Wortfolgen { pl }word order | word orders [Add to Longdo]
Wortführer { m }spokesman [Add to Longdo]
Wortfülle { f }abundance of words [Add to Longdo]
Wortgefecht { n }; Wortgeplänkel { n }sparring match [Add to Longdo]
Wortklasse { f } | Wortklassen { pl }word class | word classes [Add to Longdo]
Wortklauber { m }quibbler [Add to Longdo]
Wortklauberei { f }quibbling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
くたばりぞこない[kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp, v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
ほどの事はない;ほどのことは無い;程のことはない[ほどのことはない, hodonokotohanai] (exp) (uk) not worth (getting angry about, etc.) [Add to Longdo]
やり甲斐(P);遣り甲斐[やりがい, yarigai] (n) (uk) being worth doing; (P) [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf, adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
エッジワースカイパーベルト天体[エッジワースカイパーベルトてんたい, ejjiwa-sukaipa-beruto tentai] (n) Edgeworth-Kuiper belt objects [Add to Longdo]
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一語一語[いちごいちご, ichigoichigo] Wort_fuer_Wort, woertlich [Add to Longdo]
単語[たんご, tango] Wort, Vokabel [Add to Longdo]
品詞[ひんし, hinshi] Wortart [Add to Longdo]
文句[もんく, monku] Worte, Ausdruck, Bemerkung, Klage [Add to Longdo]
破約[はやく, hayaku] Wortbruch, Vertragsbruch [Add to Longdo]
舌戦[ぜっせん, zessen] Wortstreit, Wortwechsel [Add to Longdo]
[し, shi] WORTE, WOERTER [Add to Longdo]
[ご, go] Wort [Add to Longdo]
語句[ごく, goku] Wort, Ausdruck [Add to Longdo]
語幹[ごかん, gokan] Wortstamm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wort \Wort\, n. [OE. worte, wurte, AS. wyrte; akin to OD. wort,
   G. w["u]rze, bierw["u]rze, Icel. virtr, Sw. v["o]rt. See
   {Wort} an herb.]
   An infusion of malt which is unfermented, or is in the act of
   fermentation; the sweet infusion of malt, which ferments and
   forms beer; hence, any similar liquid in a state of incipient
   fermentation.
   [1913 Webster]
 
   Note: Wort consists essentially of a dilute solution of
      sugar, which by fermentation produces alcohol and
      carbon dioxide.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wort \Wort\, n. [OE. wort, wurt, AS. wyrt herb, root; akin to
   OS. wurt, G. wurz, Icel. jurt, urt, Dan. urt, Sw. ["o]rt,
   Goth. wa['u]rts a root, L. radix, Gr. ? a root, ? a branch,
   young shoot, ? a branch, and E. root, n. Cf. {Licorice},
   {Orchard}, {Radish}, {Root}, n., {Whortleberry}, {Wort} an
   infusion of malt.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) A plant of any kind.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is now chiefly used in combination, as in
      colewort, figwort, St. John's-wort, woundwort, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. pl. Cabbages.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wort
   n 1: usually used in combination: `liverwort'; `milkwort';
      `whorlywort'
   2: unfermented or fermenting malt

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 wort /vɔrt/
  keyword

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Wort /vɔrt/ 
  mot; vocable; word

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top