ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entgegnen

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entgegnen-, *entgegnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entgegnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entgegnen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, if there's another escape, I cannot say what the Kenpeitai might do.Aber sollten die Ausbrüche weitergehen, werde ich dem, was die Militärpolizei macht, nichts entgegnenThe Human Condition I: No Greater Love (1959)
I could not meet his questioning.Ich konnte ihm nichts entgegnenThe Story of Ruth (1960)
No probing questions to face while masking one's defeat.Keine indiskreten Fragen mehr, denen es zu entgegnen gilt, während man sich müht die Niederlage zu verbergen. Vivre Sa Vie (1962)
Councilor Attorney Benelli could object to the fact that you, Mr. Mayor are taking matters into your hands on behalf of all the citizens over something that does not concern the council only morale and common sense.Avvocato Benelli könnte entgegnen, dass Sie, Herr Bürgermeister, nicht im Namen aller Bürger entscheiden können, bei einer Frage, die nichts mit der Verwaltung zu tun hat, sondern die Moral und den gesunden Menschenverstand angeht. Don Camillo in Moscow (1965)
Attorney Benelli could also put this dilemma to you:Avvocato Benelli könnte auch entgegnenDon Camillo in Moscow (1965)
But anything I say can be countered by you by saying I´ve extracted the information.Allem was ich sage, können Sie entgegnen ich sei auf irgendeine Weise in den Besitz dieser Informationen gelangt. Living in Harmony (1967)
Mr. Vercotti, what do you say to people who accuse you of exploiting Ron for your own purposes?Mr. Vercotti, was entgegnen Sie den Leuten... die Sie beschuldigen, Ron für Ihre Zwecke auszunutzen? Untitled (1969)
Then I would have to tell you that my connections are more powerful.Dann würde ich entgegnen, dass meine Verbindungen viel besser sind. Beyond the Poseidon Adventure (1979)
Ha, he who knew how to match him would find him weaker than a child!Ha, wer ihm zu entgegnen wüßt, der fänd ihn schwächer als ein Kind! Lohengrin (1982)
How will he answer them?Was wird er ihm entgegnenLohengrin (1982)
Because, if you did, let me respond to you.Falls dem so ist, will ich Ihnen was entgegnenCourage Under Fire (1996)
And... I mean, I can't talk back.Ich kann ihnen nichts entgegnenHard Eight (1996)
Mabel... there is nothing I can say.Ich kann dem nichts entgegnenAn Ideal Husband (1999)
I don't know what to say to that.Was soll ich da entgegnenOcean's Eleven (2001)
What do you say to the people who claim you are destroying cinema classics?Was entgegnen Sie denen, die sagen, Sie zerstören die Filmklassiker? Thank You for Smoking (2005)
Komarov will reply that he prefers bourbon.Komarov wird entgegnen, dass ihm Bourbon lieber sei. Authorized Personnel Only: Part 1 (2005)
But let me counter with another hypothetical case.Aber lasst mich mit einer anderen hypothetischen Frage entgegnenHis Majesty's Pleasure (2008)
I mean, how do you even respond to that criticism?Was entgegnen Sie solcher Kritik? Halloween II (2009)
Others say the unrest was triggered by elements within the nationalist parties to cast negative suspicion on racial minorities.Andere entgegnen, die Unruhen wären von nationalistischen Parteien angezettelt worden, um den Verdacht auf ethnische Minderheiten zu lenken. Hereafter (2010)
There was a time when he would've never dared to speak to you that way.Früher hätte er es nie gewagt, Euch so zu entgegnenThe Time of Sweet Desires (2013)
What do you say to critics who claim you're making radical neurological interventions?Was entgegnen Sie Kritikern, die behaupten, Sie würden radikale neurologische Eingriffe vornehmen? The Anomaly (2014)
How do you respond to reports that you knew the tenement was unsafe?Was entgegnen Sie denen, die sagen, Sie wussten von den Sicherheitsproblemen. Speak of the Devil (2015)
Senator, how do you respond to allegations that you accepted payoffs from Wilson Fisk?Senator, was entgegnen Sie auf Vorwürfe, Wilson Fisk hätte Sie bestochen? Daredevil (2015)
I'm sorry to take us into choppy waters, but... how do you respond to the critics who say the bottom line is affecting the prisoners' quality of life?Tut mir leid, wenn ich unbequeme Fragen stelle, aber was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, die Lebensqualität der Gefangenen würde beeinträchtigt? We'll Always Have Baltimore (2016)
I must take the appropriate action to address this break in protocol.Um dieses Vertrauen zu behalten, muss ich diesem Bruch der Vorschriften entsprechend entgegnenGhost Rider: The Ghost (2016)
But he argues in such a way that I can't contradict him. So..Aber er argumentiert auf eine Art und Weise, dass ich nicht weiß, was ich entgegnen soll. Du tenker bare på William (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antworten; erwidern; entgegnen; entgegenhalten (auf) | antwortend; erwidernd; entgegnend; entgegenhaltend | geantwortet; erwidert; entgegnet; entgegengehalten | antwortet | antworteteto reply; to answer (to) | replying | replied | replies | replied [Add to Longdo]
(kurz; schlagfertig) entgegnento retort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top