ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wealth

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wealth-, *wealth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wealth(n) ทรัพย์สมบัติมากมาย, See also: สมบัติมากมาย, ทรัพย์สินมากมาย
wealth(n) ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, ความมั่งมี, Syn. affluence, prosperity, richness, Ant. destitution, poverty
wealth(n) มูลค่าของทรัพย์สิน (ทางเศรษฐศาสตร์)
wealthy(adj) ร่ำรวย, See also: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, Syn. affluent, prosperous, rich, Ant. destitute, indigent, poor
wealthily(n) อย่างมั่งคั่ง
wealthiness(n) ความมั่งคั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wealth(เวลธฺ) n. ความมั่งมี, ทรัพย์สิน, See also: wealthless adj.
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง, มั่งมี, มากมาย, รวย, ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
british commonwealth of nn. เครือจักรภพอังกฤษ.
commonwealth(คอม'มันเวลธฺ) n. เครือประเทศ, การรวมกัน., See also: Commonwealth n. เครือจักรภพอังกฤษ, สหพันธรัฐ, สมาพันธรัฐ, ประชากรของรัฐ, สาธารณประโยชน์

English-Thai: Nontri Dictionary
wealth(n) ความมั่งคั่ง, ทรัพย์สมบัติ, ความสมบูรณ์, โภคทรัพย์
wealthy(adj) มั่งคั่ง, มั่งมี, มากมาย, ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ, การรวมกัน, เครือจักรภพ, สาธารณประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wealthความมั่งคั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wealthความรวย [TU Subject Heading]
Wealth taxภาษีที่เก็บตามความมั่งคั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์ Gandhi (1982)
A man's wealth is measured by the size of his cock.ความมั่งคั่งของมนุษย์ที่วัดจากขนาดของไก่ของเขา The Birdcage (1996)
Also, I think, to arrive at forefront of world in wealth and power.Also, I think, to arrive at forefront of world in wealth and power. Anna and the King (1999)
The wealth of Moria was not in gold or jewels but mithril.ความมั่งคั่งของมอเรียไม่ได้อยู่ที่ทอง... หรือเพชรพลอยๆ แต่อยู่ที่มิธริล The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Through the voices of CEOs whistle blowers brokers gurus and spies insiders and outsiders we present the corporation as a paradox an institution which creates great wealth but causes enormous and often hidden harms.ในสารคดีนี้ เราจะให้ซีอีโอ, นักข่าวที่ขุดคุ้ยความจริง โบรกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญและสายลับ คนในวงการและนอกวงการมาพูดถึงบรรษัทธุรกิจ The Corporation (2003)
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา The Corporation (2003)
That wealth is only created when it's owned privately.ความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นต่อเมื่อมันเป็นสมบัติส่วนบุคคลเท่านั้นหรือ The Corporation (2003)
And why does it only become wealth when some entity puts a fence around it and declares it private property?แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นความมั่งคั่งต่อเมื่อมีคนบางกลุ่ม เอารั้วไปล้อมมันและประกาศว่านี่เป็นทรัพย์สินเอกชน? The Corporation (2003)
Well you know that's not wealth creation.เอาล่ะ นั่นไม่ใช่การสร้างความมั่งคั่งหรอก The Corporation (2003)
That's wealth usurpation.นั่นเป็นการแย่งชิงความมั่งคั่งต่างหาก The Corporation (2003)
61 percent of Arcatans voted in favour of publicly discussing whether democracy is even possible with large corporations ...so much wealth and power under law.61% ของชาวเมืองอาร์เคตาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้มีการประชาพิจารณ์ว่าระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่ The Corporation (2003)
Nuclear power is meaningless in a world where a virus can kill an entire population and leave its wealth intact.พลังนิวเคลียร์ไร้ความหมายไปแล้ว... ...ในโลกที่เชื้อไวรัส สามารถฆ่าคนได้ทั้งโลก... ...โดยความอุดมสมบูรณ์ของโลกไม่เสียหาย. V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wealthA lot of people buy lotteries dreaming of wealth at one stroke.
wealthA man of wealth has to pay a lot of income tax.
wealthBeauty in China was associated with wealth.
wealthBecause he was wealthy, he was able to go there.
wealthBob went about building his castle in Spain when he spoke of inheriting his father's wealth.
wealthBorn in a poor family, he is anxious for wealth.
wealthChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
wealthDon't make such a parade of your wealth.
wealthDon't obtain wealth at the expense of your conscience.
wealthDo you want to buy the position with your wealth?
wealthDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
wealthEarly to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มั่งคั่ง(n) wealthy person, See also: rich person, Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน, Ant. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด, Example: กำนันท่านนี้เป็นคนค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นคนมั่งคั่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีทรัพย์สินมากมาย
สมบัติพัสถาน(n) wealth, Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ
ความมั่งมี(n) wealth, See also: riches, Syn. ความร่ำรวย, ความรวย, ความมั่งคั่ง, Ant. ความจน, ความยากจน, ความยากไร้, ความขัดสน, Example: ในสังคมดั้งเดิมคนรวยจะอวดความมั่งมีเฉพาะวันสำคัญทางประเพณีบางวันเท่านั้น, Thai Definition: ความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติ
พ่อเลี้ยง(n) rich man, See also: wealthy man, man of wealth, Example: มีพ่อเลี้ยงนายทุนเจ้าของโรงเลื่อยมาขอสัมปทานตัดไม้ทางต้นห้วยขุนสีปัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่มีฐานะดี
โภคทรัพย์(n) wealth, See also: property, resource, Example: ความเป็นอยู่ที่ดีงามจักต้องเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคง มีโภคทรัพย์ ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้, Thai Definition: ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค
มีเงิน(adj) wealthy, See also: rich, Syn. ร่ำรวย, Example: เขาเป็นคนมีเงิน อยากได้อะไรแพงๆ ก็สามารถซื้อได้
สมบัติ(n) property, See also: wealth, asset, fortune, treasure, possession, riches, estate, Example: เปียโนหลังดังกล่าวได้ตกมาเป็นสมบัติของกรมศิลปากร, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ หรือสิ่งมีค่าต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูติ(n) prosperity, See also: wealth, opulence, richness, Syn. ความรุ่งเรือง, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความตกต่ำ, ความล้าหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภค(n) property, See also: wealth, fortune, goods, Syn. สมบัติ, โภคสมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคิน(n) wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระจายความมั่งคั่ง[kān krajāi khwām mangkhang] (n, exp) EN: division of wealth ; distribution of wealth  FR: répartition de la richesse [ f ]
คนมั่งมี[khon mangmī] (n, exp) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property  FR: personne riche [ f ]
เครือจักรภพ[khreūajakkraphop] (n) EN: commonwealth
ความมั่งคั่ง[khwām mangkhang] (n) EN: wealth ; affluence
ความรวย[khwām rūay] (n) EN: wealthiness ; richness ; opulence  FR: richesse [ f ] ; opulence [ f ] ; aisance [ f ]
กระเป๋าหนัก[krapao nak] (adj) EN: rich ; wealthy ; affluent  FR: riche ; fortuné
แม่ม่ายทรงเครื่อง[maēmāi songkhreūang] (n, exp) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager  FR: riche veuve [ f ]
มั่งคั่ง[mangkhang] (v) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off  FR: être très riche ; être fortuné ; être opulent
มั่งมี[mangmī] (v) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off  FR: être riche ; être fortuné
มั่งมี[mangmī] (adj) EN: wealthy ; affluent ; opulent  FR: riche ; fortuné ; aisé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wealth
wealths
wealthy
wealthier
wealthiest

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wealth
wealthy
wealthier
wealthily
wealthiest

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
财富[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ,   /  ] wealth; riches #2,649 [Add to Longdo]
钱财[qián cái, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄞˊ,   /  ] wealth; money #11,427 [Add to Longdo]
财帛[cái bó, ㄘㄞˊ ㄅㄛˊ,   /  ] wealth; money #80,944 [Add to Longdo]
财利[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ,   /  ] wealth and profit; riches [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedankenreichtum { m }wealth of ideas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
連邦(P);聯邦[れんぽう, renpou] (n, adj-no) commonwealth; federation of states; confederation; union; (P) #1,016 [Add to Longdo]
富(P);富み(io)[とみ, tomi] (n) wealth; fortune; (P) #4,870 [Add to Longdo]
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P) #6,273 [Add to Longdo]
豊富[ほうふ, houfu] (adj-na, n) abundance; wealth; plenty; bounty; (P) #6,290 [Add to Longdo]
大黒[だいこく, daikoku] (n) (1) (abbr) (See 大黒天) god of wealth; (2) (arch) monk's wife #13,226 [Add to Longdo]
富豪[ふごう, fugou] (n) wealthy person; millionaire; (P) #13,475 [Add to Longdo]
富裕[ふゆう, fuyuu] (adj-na, n) wealth; riches; opulence; (P) #17,595 [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
ひけらかす[hikerakasu] (v5s, vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wealth \Wealth\, n. [OE. welthe, from wele; cf. D. weelde
   luxury. See {Weal} prosperity.]
   [1913 Webster]
   1. Weal; welfare; prosperity; good. [Obs.] "Let no man seek
    his own, but every man another's wealth." --1 Cor. x. 24.
    [1913 Webster]
 
   2. Large possessions; a comparative abundance of things which
    are objects of human desire; esp., abundance of worldly
    estate; affluence; opulence; riches.
    [1913 Webster]
 
       I have little wealth to lose.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Each day new wealth, without their care, provides.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Wealth comprises all articles of value and nothing
       else.                 --F. A.
                          Walker.
    [1913 Webster]
 
   3. (Econ.)
    (a) In the private sense, all property which has a money
      value.
    (b) In the public sense, all objects, esp. material
      objects, which have economic utility.
    (c) Those energies, faculties, and habits directly
      contributing to make people industrially efficient; in
      this sense, specifically called {personal wealth}.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Active wealth}. See under {Active}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Riches; affluence; opulence; abundance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wealth
   n 1: the state of being rich and affluent; having a plentiful
      supply of material goods and money; "great wealth is not a
      sign of great intelligence" [syn: {wealth}, {wealthiness}]
      [ant: {impoverishment}, {poorness}, {poverty}]
   2: the quality of profuse abundance; "she has a wealth of
     talent"
   3: an abundance of material possessions and resources [syn:
     {wealth}, {riches}]
   4: property that has economic utility: a monetary value or an
     exchange value

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top