หรือคุณหมายถึง creditworthineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creditworthiness

K R EH1 D AH0 T W ER2 DH IY0 N AH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creditworthiness-, *creditworthiness*, creditworthines
English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creditworthinessฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความน่าเชื่อถือด้านกาเงิน[n. exp.] (khwām nācheūatheū dān kānngoen) EN: creditworthiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREDITWORTHINESS    K R EH1 D AH0 T W ER2 DH IY0 N AH0 S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  creditworthiness
      n 1: trustworthiness with money as based on a person's credit
           history; a general qualification for borrowing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top