ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excellence

EH1 K S AH0 L AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excellence-, *excellence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excellence(n) ความเป็นเลิศ, See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม, Syn. superiority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม, ความดีเด่น., Syn. distinction
par excellence f.เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excellenceความเป็นเลิศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pursuit of excellence begins with elegance.การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม Mannequin: On the Move (1991)
"The pursuit of excellence begins with elegance. ""การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม" Mannequin: On the Move (1991)
" For Excellence in the Pursuit of Truth."คุคงจะคิดผิดถ้าคุณคิดว่ามีทางอื่นที่ดีกว่า นี่มันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนแปลกหน้าหรอกนะ Hero (1992)
I didn't realize that by demanding excellence I would be challenging....ฉันไม่รู้เลยว่า การที่ฉันเรียกร้องความเป็นเลิศ ฉันจะถูกท้าทายว่า... Mona Lisa Smile (2003)
In 2001, he was awarded for his excellence in his industry.ในปี 2001 เขาก็ได้รับรางวัล ทางด้านความสามารถในเชิงอุตสาหกรรม Crazy First Love (2003)
To which fair cousin should I compliment the excellence of the cooking?จะให้ผมชมญาิติน่ารักคนไหน ในฝีมือการทำอาหารครับ Pride & Prejudice (2005)
No excellence can be acquired without constant practice.ไม่มีทางเก่งได้หรอก ถ้าไม่มีการฝึกซ้อม Pride & Prejudice (2005)
I think it's time I saw some commitment to excellence from you.ผมว่าถึงเวลาแล้วที่ ผมควรได้เห็นความรับผิดชอบ อย่างดีเยี่ยม จากคุณ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
There is excellence all around you.มีความดีเยี่ยมอยู่รอบๆ ตัวเรา Ratatouille (2007)
I made mistakes, horrendous ones, ones that were not worthy of a president, ones that did not meet the standards of excellence that I always dreamed of as a young boy.เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีไม่สมควรทำ เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานของความเป็นเลิศ ที่ผมใฝ่ฝันถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็ก Frost/Nixon (2008)
And I am pleased to announce that due to the excellence displayed here this evening, the Juilliard School has made an extraordinary decision.และฉันมีเรื่องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากการแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม จูลียาร์ดจึงตัดสินใจมอบให้เป็นพิเศษอีกหนึ่งทุนการศึกษา High School Musical 3: Senior Year (2008)
Family Guy 9x02 Excellence in Broadcasting Original Air Date on October 3, 2010Family Guy 9x02 Excellence in Broadcasting Original Air Date on October 3, 2010 Excellence in Broadcasting (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excellenceHe won the prize for excellence in all subjects.
excellenceWe fully appreciate his excellence as a skier.
excellenceWe were amazed at the excellence of the boy's drawings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นเลิศ(n) excellence, See also: superiority, surpassingness, Syn. ความเป็นยอด, Example: มหาวิทยาลัยต้องการความเป็นเลิศในทางวิชาการ
ความวิเศษ(n) superbness, See also: excellence, splendid, Syn. ความดีเยี่ยม, ความเป็นเลิศ, ความยอดเยี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมเด็จ[somdet] (n) EN: highness ; majesty ; serenity  FR: altesse [ f ] ; majesté [ f ] ; excellence [ f ]
ศุภ[suppha] (n) EN: virtue ; moral excellence  FR: vertu [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCELLENCE EH1 K S AH0 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excellence (n) ˈɛksələns (e1 k s @ l @ n s)
excellences (n) ˈɛksələnsɪz (e1 k s @ l @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] excellence; luster of gems #17,521 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
優秀[ゆうしゅう, yuushuu] (adj-na, n) superiority; excellence; (P) #3,095 [Add to Longdo]
俊;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius #3,605 [Add to Longdo]
秀逸[しゅういつ, shuuitsu] (adj-na, n) excellence; (P) #6,208 [Add to Longdo]
優等[ゆうとう, yuutou] (adj-na, n) (academic) excellence; superiority #13,830 [Add to Longdo]
超絶[ちょうぜつ, chouzetsu] (n, vs) transcendence; excellence; superiority #18,027 [Add to Longdo]
卓越[たくえつ, takuetsu] (n) excellence; superiority; (P) #18,269 [Add to Longdo]
センターオブエクセレンス[senta-obuekuserensu] (n) center of excellence [Add to Longdo]
逸足[いっそく, issoku] (n) fast runner; excellence [Add to Longdo]
鑑評会[かんぴょうかい, kanpyoukai] (n) (esp. in form 全国◯◯鑑評会) awards ceremony recognizing excellence (e.g. in sake or natto) [Add to Longdo]
研究教育拠点[けんきゅうきょういくきょてん, kenkyuukyouikukyoten] (n) center of excellence; COE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excellence \Ex"cel*lence\, n. [F. excellence, L. excellentia.]
   1. The quality of being excellent; state of possessing good
    qualities in an eminent degree; exalted merit; superiority
    in virtue.
    [1913 Webster]
 
       Consider first that great
       Or bright infers not excellence.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An excellent or valuable quality; that by which any one
    excels or is eminent; a virtue.
    [1913 Webster]
 
       With every excellence refined.    --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   3. A title of honor or respect; -- more common in the form
    {excellency}.
    [1913 Webster]
 
       I do greet your excellence
       With letters of commission from the king. --Shak.
 
   Syn: Superiority; pre["e]minence; perfection; worth;
     goodness; purity; greatness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excellence
   n 1: the quality of excelling; possessing good qualities in high
      degree
   2: an outstanding feature; something in which something or
     someone excels; "a center of manufacturing excellence"; "the
     use of herbs is one of the excellencies of French cuisine"
     [syn: {excellence}, {excellency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top