Search result for

คุ้มค่า

(35 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุ้มค่า-, *คุ้มค่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มค่า[V] be worthwhile, See also: be worth, be break even, be enough to cover, Syn. คุ้ม, Ant. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้ม, Example: เราต้องคิดว่า แนวทางใดที่คุ้มค่ามากที่สุดในการเก็บรักษาเครื่องมือ, Thai definition: พอสมควร
คุ้มค่าเหนื่อย[V] be worth one's work, See also: be worthwhile, Syn. คุ้มค่าแรง, Example: งานนี้อาจจะคุ้มค่าเหนื่อยของคุณ, Thai definition: พอกับความเหนื่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well,it's worth a try.ก็คุ้มค่าที่จะลอง And How Does That Make You Kill? (2008)
And besides,I think the end result was worth it.ฉันยังคิดว่าผลลัพธ์มันคุ้มค่าออกนะ And How Does That Make You Kill? (2008)
It was worth a try.มันก็คุ้มค่าที่พยายาม The Bank Job (2008)
Somehow, I need to make him understand that this will be worth it when I am his queen and give him a son.แต่ยังไงก็ตาม ข้าจะเป็นผู้ทำให้พระองค์เข้าใจ ..ว่ามันจะคุ้มค่า... เมื่อข้าขึ้นเป็นราชินี และให้กำเนิดบุตรชายแก่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
You'll show me it was worth my while.ข้าจะต้องได้รู้ ว่านี่มันคุ้มค่า The Other Boleyn Girl (2008)
Seems it was worth it.ดูเหมือนจะคุ้มค่าที่เดียว Episode #1.8 (2008)
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน 24: Redemption (2008)
- "'If they save even one life"'- - "'... it would be worth it. '-"ถ้าพวกเค้าช่วยได้แม้เพียง 1 ชีวิต" ".. นั่นก็คุ้มค่าเพียงพอ" Marley & Me (2008)
"It would seem to me that would be worthwhile.""ผมรู้สึกได้ว่ามันคุ้มค่า กับความพยายาม" Frost/Nixon (2008)
Because it's not worth it, you know.เพราะมันไม่คุ้มค่าที่คุณรู้ว่า Revolutionary Road (2008)
You're not worth the trouble it would take to hit you.คุณไม่คุ้มค่าปัญหามันจะใช้เวลาที่จะตีคุณ Revolutionary Road (2008)
You're not worth the powder it would take to blow you up.คุณไม่คุ้มค่าผงมันจะใช้เวลาที่จะระเบิดขึ้น Revolutionary Road (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้มค่า[v.] (khumkhā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover   FR: valoir ; mériter
คุ้มค่า[adj.] (khumkhā) EN: remunerative ; rewarding   
คุ้มค่าเหนื่อย[v. exp.] (khumkhā neūay) EN: be worth one's work ; be worthwhile   FR: valoir la peine

English-Thai: Longdo Dictionary
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
YOLO(jargon slang ) ย่อมาจากประโยคที่ว่า You only live once ซึ่งหมาายถึง เรามีชีวิตอยู่แค่ครั้งเดียว หรือ เกิดมาแค่หนเดียว, จะทำอะไรก็ทำไปเถอะเพราะเกิดมาแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
livable[ADJ] คุ้มค่าที่จะอยู่
liveable[ADJ] คุ้มค่าที่จะอยู่
worthwhile[ADJ] คุ้มค่ากับความพยายาม, See also: คุ้มกับเวลาที่เสียไป, Syn. worthy
worthy[ADJ] คุ้มค่า, See also: มีค่าเพียงพอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dignity(ดิก'นิที) n. ความมีเกียรติ,ฐานันดรศักดิ์,ความสูงศักดิ์,ตำแหน่งสูง,ความคุ้มค่า,ผู้มีตำแหน่งสูง -S.loftiness
laser diskจานเลเซอร์เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและล้างข้อมูล มีความจุมากกว่าจานบันทึกธรรมดามาก (ประมาณ 600 เมกะไบต์ ถึง 1.3 กิกะไบต์) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ ทนทานต่อการขูดขีด ในการใช้ ต้องมีหน่วยบันทึกหรือหน่วยขับ (drive) พิเศษ ต่างไปจากหน่วยจานบันทึกธรรมดา ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์มากขึ้น มักใช้บรรจุโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องไม่มีการแก้ไข (เช่นพจนานุกรม) ราคาถูกลงมาก และนับว่าคุ้มค่า (มีลักษณะเหมือนจานบันทึกเพลงหรือภาพยนตร์) มีความหมายเหมือน compact disk
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
system engineerวิศวกรระบบหมายถึง วิศวกรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจมีหน้าที่ออกแบบ หรือวางข้อกำหนดในการซื้อหรือหาเครื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ ชี้แนะจุดผิดพลาดกว้าง ๆ เมื่อเครื่องทำงานผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งชี้แนะว่า ควรใช้เครื่องมากน้อยอย่างใดจึงจะคุ้มค่า หรืออาจหมายถึง การชี้แนะในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์บางชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,
worthily(เวิร์ธ'ธิลี) adv. อย่างมีค่า,อย่างคุ้มค่า,อย่างสมคุณค่า,อย่างสมควงร,อย่างดีเลิศ,อย่างน่ายกย่อง
worthiness(เวิร์ธ'ธินิส) n. การมีค่า,ความคุ้มค่า,การมีราคา,ความดีเลิศ,ความน่ายกย่อง
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj.,n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ,คุ้มค่า,มีมูลค่า,มีราคา,คู่ควร,น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving,productive,notable

English-Thai: Nontri Dictionary
worth(adj) สมควร,คุ้มค่า,มีคุณค่า,มีราคา
worthiness(n) ความมีค่า,ความคุ้มค่า,ความดีเลิศ
worthwhile(adj) คุ้มเวลา,คุ้มค่า
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top