ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุณค่า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณค่า-, *คุณค่า*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณค่า(n) worth, See also: value, Syn. คุณประโยชน์, ค่า, Example: อาจารย์อธิบายให้เห็นคุณค่าของพิธีที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่, Thai Definition: ความดีที่มีอยู่ประจำในสิ่งนั้นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณค่า(คุนค่า, คุนนะค่า) น. สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aesthetic valueคุณค่าทางสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
value, aestheticคุณค่าทางสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
value, nutritiveคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactile valuesคุณค่าเชิงผัสสะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dietariesคุณค่าอาหาร [TU Subject Heading]
Nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [TU Subject Heading]
Food Valueคุณค่าอาหาร [การแพทย์]
Archival valueคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ, Example: คุณค่าเอกสารจดหมายเหตุเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกว่าเอกสารใดควรเก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารใดควรทำลาย การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเอกสารที่มีคุณค่าสำคัญ เพื่อเก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุไว้ตลอดไป ดังนั้น การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในหลักวิชาการดำเนินงานจดหมายเหตุสากลและเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของนักจดหมายเหตุ ในการพิจารณาคุณค่าของเอกสารสามารถพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้<br> <b>คุณค่าของเอกสารสามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ </b><br> 1. คุณค่าขั้นต้น คือ การใช้ประโยชน์ในช่วงระยะแรกที่ได้จัดทำเอกสารขึ้นในด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน หรือเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางกฎหมายและทางการเงิน โดยพิจารณาจาก หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของเอกสารที่มีต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่จัดทำและใช้เอกสารนั้น<br> 2. คุณค่าขั้นรอง คือ คุณค่าที่มีหลังจากเอกสารสิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งยังสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงในเรื่องเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ประวัติ และพัฒนาการของหน่วยงาน <br> <b>คุณค่าของเอกสารที่ใช้กำหนดเป็นเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ</b><br> 1. คุณค่าด้านการบริหาร คือ เอกสารที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน/บริหารของหน่วยงานในปัจจุบันหรือในอนาคต เช่น เอกสารนโยบาย แผนงาน คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ รายงานการประชุม<br> 2. คุณค่าด้านกฎหมาย คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด/รองรับ และเอกสารที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์หรือข้อตกลง ซึ่งสามารถนำมาอ้างอิงทางกฎหมาย เช่น เอกสารทางด้านเอกสิทธิ์ สัญญาต่างๆ ข้อตกลง พระราชบัญญัติ โฉนด<br> 3. คุณค่าด้านการเงิน คือ เอกสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเรื่องการเงิน งบประมาณ เช่น หลักฐานทางการเงิน เอกสารการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณการรายรับรายจ่าย<br> 4. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ แสดงประวัติศาสตร์ของหน่วยงานที่ผ่านมา โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและ กิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย โปสเตอร์ ของที่ระลึก จดหมาย<br> 5. คุณค่าด้านวิชาการ คือ เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย<br> นอกจากนี้ยังต้องใช้เทคนิคการประเมินด้วยการพิจารณาด้านกายภาพของเอกสารมาเป็นเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม เช่น ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ แล้วจึงนำข้อมูลและรายละเอียดที่ได้มาพิจารณาตัดสินใจและจัดทำเป็น “ตารางกำหนดอายุเอกสาร” เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาหรือเป็นคู่มือในการจัดเก็บและทำลายเอกสารต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks.ขอบคุณค่า Into the Deep (2013)
She really is an invaluable teacher.หล่อนเป็นครูที่มีคุณค่าจริงจริง. Suspiria (1977)
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.และผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ ก็สำหรับเก็บอาหารที่เหลือด้วย เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารของคุณ Airplane! (1980)
The value of goat's milk in daily diet.คุณค่าของนมแพะในโภชนาการ Gandhi (1982)
I wanted to buy you some candy but a yolk is more nourishing, healthier.ฉันอยากจะซื้อขนมให้คุณ แต่... ... ไข่แดงมีคุณค่ามากขึ้นมีสุขภาพดี Idemo dalje (1982)
I remember the year he was All-Conference.ฉันจำปีที่เขาเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าได้ Stand by Me (1986)
Thank you very muchขอบคุณค่า My Neighbor Totoro (1988)
Forget about money. You can afford a Morrie wig. Priced to fit every budget.ไม่แพง คุณซื้อได้ วิกมอรี่ คุณค่าที่คุณคู่ควร Goodfellas (1990)
One whose worth lies far within. A diamond in the rough.ผู้ทรงคุณค่าเบื้องลึก ดุจเพชรในตม Aladdin (1992)
That's right. You've certainly proven your worth as far as I'm concerned.ถูกแล้ว เจ้าได้พิสูจน์ถึงคุณค่าของเจ้าแล้ว ยิ่งกว่าที่ข้าจะคาดเสียอีก Aladdin (1992)
Never know what you're worth.ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า The Joy Luck Club (1993)
My mother not know her worth until too late.แม่ของแม่ไม่รู้คุณค่าของตัวเอง... จนกระทั่งสายเกินไป The Joy Luck Club (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณค่า[khunkhā = khunnakhā] (n) EN: worth ; value  FR: valeur [ f ] ; mérite [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worth one's salt(idm) คุณค่าของเงินเดือน
worth someone's while(idm) คุณค่าของเวลาและปัญหา
price(n) คุณค่า, See also: ค่า, Syn. value
value(n) คุณค่า, See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ, Syn. goodness, merit, usefulness, Ant. uselessness, unfitness, worthlessness
worth(n) คุณค่าทางจิตใจ, See also: คุณประโยชน์, Syn. excellence, goodness, merit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า, แสดงความพอใจ, ชมเชย, ชื่นชม, ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize, acknowledge
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก, การหยั่งรู้, การเพิ่มขึ้นของราคา, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance, Ant. disregard, depreciation
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ, เห็นคุณค่า, สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased
appropriable(อะโพร'พริอะเบิล) adj. สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์, ได้ผล, มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ, มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ, ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
debase(ดิเบส') vt. ทำให้เสื่อม, ลดคุณค่า, เจือปน, See also: debasement n.
depreciable(ดิพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งลดคุณค่าได้, ซึ่งเป็นส่วนลดภาษีได้
depreciation(ดิพรีชีเอ'เชิน) n. การเสื่อมราคา, การลดลงของคุณค่า, Syn. drop, Ant. appreciation

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า, เล็งเห็น, ยกย่อง, ชมเชย, สำนึกบุญคุณ, ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า, การยกย่อง, การชมเชย, การสำนึกบุญคุณ
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า, รู้สึกขอบคุณ
avail(n) ประโยชน์, ผลกำไร, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ
debase(vt) ลดคุณค่า, ทำให้เสื่อม, ทำให้ต่ำลง, ลดตำแหน่ง
debasement(n) การลดคุณค่า, การทำให้ต่ำลง, การทำให้เสื่อม, การลดตำแหน่ง
depreciate(vt) เสื่อมคุณค่า, ลดค่าเงิน, ลดราคา, ทำให้เสื่อมทราม
depreciation(n) การเสื่อมคุณค่า, การเสื่อมลง, การเสื่อมราคา
impair(vt) ทำให้เลวลง, ทำให้เสีย, ลดคุณค่า, ทำให้อ่อนแอ
merit(n) คุณความดี, คุณค่า, ข้อดี, กุศล, บุญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
価値[かち, kachi] (n) คุณค่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Wert(n) |der, pl. Werte| คุณค่า
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top