Search result for

คุณค่า

(53 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณค่า-, *คุณค่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณค่า[N] worth, See also: value, Syn. คุณประโยชน์, ค่า, Example: อาจารย์อธิบายให้เห็นคุณค่าของพิธีที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่, Thai definition: ความดีที่มีอยู่ประจำในสิ่งนั้นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณค่า(คุนค่า, คุนนะค่า) น. สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aesthetic valueคุณค่าทางสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
value, aestheticคุณค่าทางสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
value, nutritiveคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactile valuesคุณค่าเชิงผัสสะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dietariesคุณค่าอาหาร [TU Subject Heading]
Nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [TU Subject Heading]
Food Valueคุณค่าอาหาร [การแพทย์]
Archival valueคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ
คุณค่าเอกสารจดหมายเหตุเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกว่าเอกสารใดควรเก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารใดควรทำลาย การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเอกสารที่มีคุณค่าสำคัญ เพื่อเก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุไว้ตลอดไป ดังนั้น การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในหลักวิชาการดำเนินงานจดหมายเหตุสากลและเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของนักจดหมายเหตุ ในการพิจารณาคุณค่าของเอกสารสามารถพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้
คุณค่าของเอกสารสามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. คุณค่าขั้นต้น คือ การใช้ประโยชน์ในช่วงระยะแรกที่ได้จัดทำเอกสารขึ้นในด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน หรือเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางกฎหมายและทางการเงิน โดยพิจารณาจาก หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของเอกสารที่มีต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่จัดทำและใช้เอกสารนั้น
2. คุณค่าขั้นรอง คือ คุณค่าที่มีหลังจากเอกสารสิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งยังสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงในเรื่องเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ประวัติ และพัฒนาการของหน่วยงาน
คุณค่าของเอกสารที่ใช้กำหนดเป็นเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ
1. คุณค่าด้านการบริหาร คือ เอกสารที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน/บริหารของหน่วยงานในปัจจุบันหรือในอนาคต เช่น เอกสารนโยบาย แผนงาน คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ รายงานการประชุม
2. คุณค่าด้านกฎหมาย คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด/รองรับ และเอกสารที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์หรือข้อตกลง ซึ่งสามารถนำมาอ้างอิงทางกฎหมาย เช่น เอกสารทางด้านเอกสิทธิ์ สัญญาต่างๆ ข้อตกลง พระราชบัญญัติ โฉนด
3. คุณค่าด้านการเงิน คือ เอกสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเรื่องการเงิน งบประมาณ เช่น หลักฐานทางการเงิน เอกสารการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณการรายรับรายจ่าย
4. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ แสดงประวัติศาสตร์ของหน่วยงานที่ผ่านมา โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและ กิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย โปสเตอร์ ของที่ระลึก จดหมาย
5. คุณค่าด้านวิชาการ คือ เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย
นอกจากนี้ยังต้องใช้เทคนิคการประเมินด้วยการพิจารณาด้านกายภาพของเอกสารมาเป็นเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม เช่น ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ แล้วจึงนำข้อมูลและรายละเอียดที่ได้มาพิจารณาตัดสินใจและจัดทำเป็น “ตารางกำหนดอายุเอกสาร” เพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาหรือเป็นคู่มือในการจัดเก็บและทำลายเอกสารต่อไป
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thanks.ขอบคุณค่า Into the Deep (2013)
With anyone who doesn't share their family values,กับคนที่ไม่แชร์คุณค่ากับครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
Wish I'd learnt this valuable lesson earlier.ฉันคิดว่าฉันน่าจะเรียนรู้ คุณค่าของบทเรียนแต่เนิ่นๆ Lucky Thirteen (2008)
I just trashed your social value as a mother, and all I got was a little sarcasm.ฉันแค่พูดล้อเล่นเกี่ยวคุณค่า ทางสังคมของคุณเปรียบกับแม่ และทั้งหมดที่ฉันทำก็แค่แดกดันเล็กน้อย Joy (2008)
After that, you'll be judged on your merit alone.ที่เหลือก็แค่ให้พวกเขาตัดสินคุณจากคุณค่าของคุณเอง Lancelot (2008)
The amber is evaluated by whether if it has bugs inside or not. Its prices are also differentiated by this method.คุณค่าของอำพันนี้ดูจากความแตกต่างว่ามีแมลงอยู่ด้านในหรือไม่ Iljimae (2008)
It sure made me understand the value of earning a living.มันแน่นอน ที่ทำให้ผมเข้าใจ คุณค่าของการหารเลี้ยงชีวิต The Curious Case of Benjamin Button (2008)
For what it's worth, it's never to late, or in my case, too early, to be whoever you want to be.แสวงหาคุณค่าทางใจ มันเป็นสิ่งที่ไม่มีคำว่าสายไป ในกรณีของพ่อ มันเร็วไปด้วยซ้ำ ที่จะเป็นใครก็ได้ที่อยากจะเป็น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Whatever was said... it's not worth it.สิ่งที่พูดออกไป.. มันไม่มีคุณค่าอะไรเลย Passengers (2008)
But we concede men do have some value.แต่เรายอมรับว่าเหล่าบุรุษที่คุณค่าบางอย่าง The Other Boleyn Girl (2008)
Oh, you illiterate cretins! - Hold him!-ไอ้พวกงี่เง่า ไม่รู้คุณค่าของหนังสือ! Inkheart (2008)
He devalued the presidency, and he left the country that elected him in trauma.เขาลดคุณค่าของการเป็นปธน. แล้วยังทิ้งประเทศที่เลือกเขามา ให้ตกอยู่ในอาการโคม่า Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณค่า[n.] (khunkhā = khunnakhā) EN: worth ; value   FR: valeur [f] ; mérite [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worth one's salt[IDM] คุณค่าของเงินเดือน
worth someone's while[IDM] คุณค่าของเวลาและปัญหา
price[N] คุณค่า, See also: ค่า, Syn. value
value[N] คุณค่า, See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ, Syn. goodness, merit, usefulness, Ant. uselessness, unfitness, worthlessness
worth[N] คุณค่าทางจิตใจ, See also: คุณประโยชน์, Syn. excellence, goodness, merit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ,เห็นคุณค่า,สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased)
appropriable(อะโพร'พริอะเบิล) adj. สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
debase(ดิเบส') vt. ทำให้เสื่อม,ลดคุณค่า,เจือปน, See also: debasement n.
depreciable(ดิพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งลดคุณค่าได้,ซึ่งเป็นส่วนลดภาษีได้
depreciation(ดิพรีชีเอ'เชิน) n. การเสื่อมราคา,การลดลงของคุณค่า, Syn. drop ###A. appreciation

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
debase(vt) ลดคุณค่า,ทำให้เสื่อม,ทำให้ต่ำลง,ลดตำแหน่ง
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
depreciate(vt) เสื่อมคุณค่า,ลดค่าเงิน,ลดราคา,ทำให้เสื่อมทราม
depreciation(n) การเสื่อมคุณค่า,การเสื่อมลง,การเสื่อมราคา
impair(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้เสีย,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ
merit(n) คุณความดี,คุณค่า,ข้อดี,กุศล,บุญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Wert(n) |der, pl. Werte| คุณค่า
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top