ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worthiness

W ER1 DH IY0 N IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worthiness-, *worthiness*, worthines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthiness(n) ความมีคุณค่า, Syn. merit, dignity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worthiness(เวิร์ธ'ธินิส) n. การมีค่า, ความคุ้มค่า, การมีราคา, ความดีเลิศ, ความน่ายกย่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
worthiness(n) ความมีค่า, ความคุ้มค่า, ความดีเลิศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which gives me the prerogative to question your sanity, your loyalty, your worthiness to serve.ซึ่งทำให้ผมมีอภิสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัย ในสภาพจิตและความภักดีของคุณ ว่าคุณมีค่าพอจะทำงานต่อไปหรือเปล่า Bound (2009)
If a billion people across the Earth and in my own country must be burned to prove it then my worthiness as a Kim will be demonstrated!ต่อให้ผู้คนพันล้านคนในโลกและคนในประเทศของฉัน ต้องมอดไหม้มลายไป เพื่อพิสูจน์สิ่งนั้น และด้วยเกียรติของตะกูลคิม The Interview (2014)
Our Maagd Zoektocht requires one of you to prove your worthiness to win her heart and her hand.มักด์ โซท็อกของเรา ต้องการหนึ่งในพวกคุณพิสูจน์คุณค่า เพื่อชนะใจเธอและช่วยเหลือเธอ Maiden Quest (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคุ้มค่า(n) worthiness, See also: value, Syn. ความคุ้มราคา, Example: องค์การโทรศัพท์ฯ ต้องศึกษารายละเอียดความคุ้มค่าในการลงทุนและแผนการขยายงานในอนาคต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ทนทะเล[khwām mai thon thalē] (n, exp) EN: unseaworthiness
ความมั่นใจ[khwāmmanjai] (n) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance  FR: assurance [ f ] ; confiance [ f ]
ความน่าเชื่อถือ[khwām nācheūatheū] (n) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness  FR: crédit [ m ] ; crédibilité [ f ] ; fiabilité [ f ]
ความน่าเชื่อถือด้านกาเงิน[khwām nācheūatheū dān kānngoen] (n, exp) EN: creditworthiness
ความทนทะเล[khwām thon thalē] (n, exp) EN: seaworthiness
ความไว้ใจ[khwām waijai] (n) EN: trustworthiness  FR: confiance [ f ]
ความไว้วางใจ[khwām waiwāngjai] (n, exp) EN: trustworthiness ; reliability

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORTHINESS W ER1 DH IY0 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worthiness (n) wˈɜːʳðɪnəs (w @@1 dh i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾き応え[ひきごたえ, hikigotae] (n) worthiness as an opponent or challenge [Add to Longdo]
不肖[ふしょう, fushou] (n, adj-no, adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me [Add to Longdo]
不徳[ふとく, futoku] (adj-na, n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P) [Add to Longdo]
不敏[ふびん, fubin] (adj-na, n) inability; dullness; unworthiness [Add to Longdo]
頼り甲斐[たよりがい, tayorigai] (n, adj-no) reliability; trustworthiness; dependability [Add to Longdo]
凌波性[りょうはせい, ryouhasei] (n) seaworthiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthiness \Wor"thi*ness\, n.
   The quality or state of being worthy; desert; merit;
   excellence; dignity; virtue; worth.
   [1913 Webster]
 
      Who is sure he hath a soul, unless
      It see, and judge, and follow worthiness? --Donne.
   [1913 Webster]
 
      She is not worthy to be loved that hath not some
      feeling of her own worthiness.      --Sir P.
                          Sidney.
   [1913 Webster]
 
      The prayers which our Savior made were for his own
      worthiness accepted.           --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worthiness
   n 1: the quality or state of having merit or value [ant:
      {unworthiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top