ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประโยชน์

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประโยชน์-, *ประโยชน์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
หนังสือรับรองการทำประโยชน์(n) Certificate of Utilization

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, profit, usefulness, use, utility, Syn. ผลดี, คุณประโยชน์, Example: เนื้อปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ประโยชน์นิยม(n) utilitarianism, Syn. ลัทธิเอาประโยชน์
ประโยชน์ส่วนตัว(n) personal interest, Syn. ประโยชน์ส่วนตน, Ant. ประโยชน์ส่วนรวม, Example: หากพวกเราทำงานโดยนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว องค์กรของเราก็จะไม่ก้าวหน้า
ประโยชน์ส่วนรวม(n) common interest, Ant. ประโยชน์ส่วนตน, ประโยชน์ส่วนตัว, Example: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประโยชน์(ปฺระโหฺยด) น. สิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตามต้องการ, สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ, เช่น ประโยชน์ของการศึกษา ประโยชน์ของโรงเรียน.
ผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ทำนาได้ผล เรียนได้ผล
สาระประโยชน์ เช่น เรื่องไม่เป็นสาระ ไร้สาระ.
อานิสงส์ประโยชน์ เช่น อานิสงส์กฐิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
general interestประโยชน์ทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
utilitarianismประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
utilitarianismประโยชน์นิยม, อรรถประโยชน์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
individual interests; interests, individualประโยชน์ส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interests, individual; individual interestsประโยชน์ส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูล (ที่ให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือค่าจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of doubtประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national interestประโยชน์แห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disability benefitsประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Postemployment benefitsประโยชน์เกื้อกูลผู้ถูกเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Advantagesประโยชน์ [การแพทย์]
Applicabilityประโยชน์ต่อการให้บริการ [การแพทย์]
Child Centeredประโยชน์ของเด็กเป็นใหญ่ [การแพทย์]
Gain, Primaryประโยชน์ขั้นปฐมภูมิ [การแพทย์]
Gain, Secondaryประโยชน์ขั้นทุติยภูมิ, ผลกำไรทุติยภูมิ [การแพทย์]
Medical Useประโยชน์ทางการแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, there wasn't any point in keeping them alive to show you.ก็ไม่มีประโยชน์อันใด ที่ต้องให้พวกมันมีชีวิต เพื่ออวดเธอนี่ Wuthering Heights (1992)
You can trust me on that. Trust you!คนที่สร้างเรื่องร้ายๆเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไงล่ะ Hero (1992)
What's your stake in this guy?นายได้ประโยชน์อะไรจากชายคนนี้ Of Mice and Men (1992)
They said he wasn't no good no more.พวกเขาบอกว่า มันไม่มีประโยชน์แล้ว Of Mice and Men (1992)
I wish somebody'd shoot me when I ain't no good, but they won't do that.ฉันหวังว่าจะมีใครยิงฉันทิ้ง ตอนที่ฉันหมดประโยชน์ แต่พวกเขาจะไม่ทำ Of Mice and Men (1992)
- Make yourself useful, - ทำตัวให้มันมีประโยชน์หน่อย The Cement Garden (1993)
The Alliance has the right to do whatever they feel is in the best interest of the sport.คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง อะไรก็ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ Cool Runnings (1993)
And unless they can steal the lives of children, when the sun comes up they're dust.และมันจะไร้ประโยชน์ถ้าพวกมันขโมย ชีวิตของเด็ก เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น พวกมันจะกลายเป็นผงธุลี. Hocus Pocus (1993)
For fuck's sake, tell 'em to stop hurting me.เพศสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของ อีเอ็มบอก'เพื่อหยุดทำร้ In the Name of the Father (1993)
For fuck's sake, give me the statement.เพศสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของ ให้ฉันงบ In the Name of the Father (1993)
Oh, no. Oh, fuck's sake, no. Geez.ว้าย โอ้ประโยชน์ของเพศสัมพันธ์ไม่ Geez In the Name of the Father (1993)
- What have I done, for Christ's sake?- - ฉันมีอะไรทำเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์? In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, there wasn't any point in keeping them alive to show you.ก็ไม่มีประโยชน์อันใด ที่ต้องให้พวกมันมีชีวิต เพื่ออวดเธอนี่ Wuthering Heights (1992)
You can trust me on that. Trust you!คนที่สร้างเรื่องร้ายๆเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไงล่ะ Hero (1992)
What's your stake in this guy?นายได้ประโยชน์อะไรจากชายคนนี้ Of Mice and Men (1992)
They said he wasn't no good no more.พวกเขาบอกว่า มันไม่มีประโยชน์แล้ว Of Mice and Men (1992)
I wish somebody'd shoot me when I ain't no good, but they won't do that.ฉันหวังว่าจะมีใครยิงฉันทิ้ง ตอนที่ฉันหมดประโยชน์ แต่พวกเขาจะไม่ทำ Of Mice and Men (1992)
- Make yourself useful, - ทำตัวให้มันมีประโยชน์หน่อย The Cement Garden (1993)
The Alliance has the right to do whatever they feel is in the best interest of the sport.คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง อะไรก็ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ Cool Runnings (1993)
And unless they can steal the lives of children, when the sun comes up they're dust.และมันจะไร้ประโยชน์ถ้าพวกมันขโมย ชีวิตของเด็ก เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น พวกมันจะกลายเป็นผงธุลี. Hocus Pocus (1993)
For fuck's sake, tell 'em to stop hurting me.เพศสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของ อีเอ็มบอก'เพื่อหยุดทำร้ In the Name of the Father (1993)
For fuck's sake, give me the statement.เพศสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของ ให้ฉันงบ In the Name of the Father (1993)
Oh, no. Oh, fuck's sake, no. Geez.ว้าย โอ้ประโยชน์ของเพศสัมพันธ์ไม่ Geez In the Name of the Father (1993)
- What have I done, for Christ's sake?- - ฉันมีอะไรทำเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์? In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประโยชน์[prayōt] (n) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility  FR: utilité [ f ] ; avantage [ m ] ; profit [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
harness(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
siphon(n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
emeritus(adj, n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, See also: prebiotic
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.
MLM(n, abbrev) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, See also: Network Marketing
leverage(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avail(n) ประโยชน์, See also: ความช่วยเหลือ
use(n) ประโยชน์, See also: ประโยชน์ใช้สอย, Syn. usefulness
utility(n) ประโยชน์ใช้สอย, See also: ผลประโยชน์, อรรถประโยชน์, Syn. usefulness, Ant. uselessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n., vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help, Ant. hindrance, handicap
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร, ความเกี่ยวข้อง, ความมีประโยชน์, การใช้, การร้องขอ, คำร้องขอ, ใบสมัคร, ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration, utility, request
applicative(แอพ'พลิเค'ทิฟว) adj. ใช้ประโยชน์ได้, ใช้ได้, ปฏิบัติได้, Syn. practical
applied(อะไพลดฺ') adj. ประยุกต์ได้, ใช้เป็นประโยชน์, Syn. employed, useful, practical
apply(อะไพล') vt., vi. ใช้, ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์, แผ่บน, สมัคร, ขอ, ร้องเรียน, บอกกล่าว,

English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ, บริหาร, ปกครอง, อำนวยการ, ให้, เป็นประโยชน์
advantage(n) ผลประโยชน์, คุณ, ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์, ได้เปรียบ
appliance(n) การใช้ประโยชน์, เครื่องมือ, เครื่องใช้, อุปกรณ์
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้, ใช้สอยได้, ประยุกต์ได้, เหมาะสม
applied(adj) ประยุกต์ได้, ใช้ประโยชน์ได้
avail(n) ประโยชน์, ผลกำไร, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ
avail(vi, vt) ได้ผล, มีส่วนช่วย, เป็นประโยชน์
available(adj) หาง่าย, หาได้, ใช้เป็นประโยชน์ได้
behalf(n) ตัวแทน, ประโยชน์, ธุระ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
telosประโยชน์
valueประโยชน์
ปรัตถะ(n) ประโยชน์เพื่อคนอื่น, ประโยชน์ผู้อื่น มาจากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) หน้า 152

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
使い道[つかいみち, tsukaimichi] (n) ประโยชน์, วิธีการใช้งาน

German-Thai: Longdo Dictionary
in Anspruch nehmen(phrase) ใช้ ใช้ประโยชน์, See also: verwenden
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน
Unkraut(n, colloq) |das, pl. Unkräuter| คนที่ทำตัวไม่มีประโยชน์ (ไม่สุภาพ)
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ, See also: Gewinn A. Verlust, Syn. Profit
Vorteil(n) |der, pl. Vorteile| ข้อดี, ประโยชน์, ข้อได้เปรียบ, See also: A. Nachteil
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top