Search result for

us

(216 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -us-, *us*, u
English-Thai: Longdo Dictionary
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.
USM(n abbrev) , Ultra Sonic Motor, SWF
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,
dangerous(adj) อันตราย
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
us[PRON] เรา, See also: พวกเรา
US[N] ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) ), Syn. America
USA[ABBR] สหรัฐอเมริกา (คำย่อของ United States of America), See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา, Syn. America
USA[ABBR] สหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก United States of America), See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา, Syn. America
use[N] วิธีการใช้, See also: วิธีใช้, Syn. application, method
use[N] การทำงาน, Syn. usage, utilization
use[VT] ใช้, See also: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์, Syn. utilize
use[VT] ใช้เป็นประจำ, Syn. utilize
use[VT] หลอกใช้, See also: ใช้ในทางไม่เหมาะสม, Syn. manipulate, exploited
use[VT] ปฏิบัติต่อ, See also: แสดงออก, Syn. behave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
us(อัส) pron. พวกเรา
usaabbr. United States of America,United States Army
usable(ยู'ซะเบิล) adj. มีไว้ใช้,สะดวกแก่การใช้., See also: usability,usableness n. usably adv.
usage(ยู'ซิจฺ,ยู'ซิจฺ) n. การใช้,ประโยชน์,ความเคยชิน,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม
usance(ยู'ซันซ) n. การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม,ระยะเวลากำหนดเป็นธรรมเนียมใน การชำระตัวเงินต่างประเทศ
use(v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
useable(ยู'ซะเบิล) adj. มีไว้ใช้,สะดวกแก่การใช้., See also: usability,usableness n. usably adv.
useful(ยูซ'ฟูล) adj. มีประโยชน์,ใช้เป็นประโยชน์., See also: usefully adv. usefulness n.
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile,unavailing
usenetยูสเน็ต <คำอ่าน>ย่อมาจาก user network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหญ่ เป็นตัวอำนวยความสะดวกในอินเตอร์เน็ต (internet) อีกทีหนึ่ง เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้กับระบบยูนิกซ์ (UNIX)

English-Thai: Nontri Dictionary
us(pro) เรา,พวกเรา
usage(n) การใช้,ธรรมเนียม,ประเพณี,ความเคยชิน,ประโยชน์
use(n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม
use(vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่
useful(adj) มีประโยชน์,เป็นประโยชน์
usefulness(n) ประโยชน์,ผลประโยชน์
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
user(n) ผู้ใช้
usher(n) ผู้นำเข้าประจำที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,กองหน้า,คนส่งสาร
usher(vi) นำเข้ามา,นำทาง,นำสู่,ส่งสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
usageขนบธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usageขนบภาษา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
usageธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usage of tradeธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usanceกำหนดเวลาใช้เงินตามธรรมเนียม (สำหรับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
useใช้, ใช้สอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
use and occupationการใช้และครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
use effectivenessประสิทธิผลของการใช้ (วิธีการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
use taxภาษีโภคภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
use taxภาษีโภคภัณฑ์ [ดู consumption tax] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
US Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรแบบอเมริกา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Usageการใช้ภาษา [TU Subject Heading]
USB (Computer bus)ยูเอสบี (บัสคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Use studiesการศึกษาการใช้ [TU Subject Heading]
Used car tradeการค้ารถยนต์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used carsรถยนต์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used furnitureเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used machineryเครื่องจักรกลใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used motorcyclesจักรยานยนต์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used telecommunication equipmentอุปกรณ์โทรคมนาคมใช้แล้ว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Usability in emerging e-content Environments (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) Usability in emerging e-content Environments
usage of trade (n ) ธรรมเนียมการค้า
username[ยูส-เซ่อ-เนม] (n) ชื่อผู้ใช้(ผลิตภัณฑ์, บริการ)
using my elbows (n vt ) and using my elbows
using my elbows (n vt ) and using my elbows

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can use it to prop up my pulitzers.ฉันจะได้ใช้มันไว้ประดับรางวัล pulitzers ของฉัน The Serena Also Rises (2008)
I don't--I'd rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่า ถ้าใช้ผู้คนเพื่อศิลปะน่ะครับ The Serena Also Rises (2008)
Yeah, you know, I'm-- I'm not gonna use it, though.เอ่อ แต่ ผมคงไม่ใช้มันเขียนหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
It was her idea to use the socialites.เธอออกไอเดียใหพวกสาวสังคมมาช่วยเดินแบบแทน The Serena Also Rises (2008)
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลานอร์คะ หนูใช้ผ้าที่เหลือที่หนูเก็บได้จากในสตูดิโอค่ะ แล้วเอามาดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่าของคุณ The Serena Also Rises (2008)
No one uses Chuck Bass.ไม่มีใครหลอกใช้ ชัด แบส ได้ The Serena Also Rises (2008)
Used against us?ใช้ทำร้ายเราหรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
A writer's best tool is the ability to draw out a subject's secret and use it.เครื่องมือที่ดีที่สุดของนักเขียนทุกคนคือความาสามารถ ในการดึงเอาความลับของตัวละครออกมาและใช้มัน The Serena Also Rises (2008)
You know, I was coming here to invite you to hang out with us.เธอรู้มั๊ย ฉันมานี่เพื่อจะมาชวนเธอไปกับพวกเรา The Serena Also Rises (2008)
Blair would be furious. Things are already tense between us.แบลร์จะต้องโกรธมากแน่ๆ ตอนนี้ระหว่างหนูกับแบลร์มันไม่ค่อยดีน่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Hey, mom, Poppy told me that you called her assistant to make arrangements for the two of us to go to Eleanor's show together.แม่คะ Poppy บอกหนูว่าแม่โทรหาผู้ช่วยของเธอ ให้จัดการพาเราสองคนไปงานของเอลานอร์ด้วยกันหรอคะ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
usA bank lends us money at interest.
usAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
usAbout an hour's walk brought us to the lake.
usA boxer and an actor are coming toward us.
usA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
usA bus transported us from the airport to the city.
usA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
usA capital letter is used at the beginning of a sentence.
usAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
usAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
usA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
usA cow gives us milk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปโภค[V] consume, See also: use, utilize, Example: เกือบทุกบ้านในหมู่บ้านจะขุดบ่อน้ำไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคและอุปโภค, Thai definition: เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ใช้กำลัง[V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
พนักงานเดินตั๋ว[N] usherette
เสียเปล่า[ADJ] useless, See also: fruitless, Example: เมื่อหม้อข้าวเดือด เรามักจะนำน้ำข้าวทิ้งให้สุนัขกินหรือทิ้งเสียเปล่า, Thai definition: ไม่มีประโยชน์อะไร
อายุใช้งาน[N] useful life, Syn. อายุการใช้งาน, Example: แบตเตอรี่แบบเก่ามีอายุใช้งานที่สั้นกว่าเกือบ 2 เท่า, Thai definition: ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้
การใช้งาน[N] usability, Example: แม้ดิสก์แผ่นเดียวจะเก็บข้อมูลได้ไม่น้อย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ที่ต้องการทั้งจำนวนข้อมูลและความเร็ว, Thai definition: การนำมาใช้ประโยชน์
ปกติธรรมดา[ADV] regularly, See also: usually, commonly, ordinarily, normally, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
ปกติธรรมดา[ADJ] normal, See also: usual, common, ordinary, regular, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
ผู้ใช้งาน[N] user, Example: ในการออกแบบโปรแกรมต่างๆ ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก
ผู้ใช้บริการ[N] user, See also: customer, Syn. ผู้รับบริการ, Ant. ผู้ให้บริการ, Example: ศูนย์สารสนเทศมีหน้าที่หลัก คือ การเป็นคนกลางระหว่างผู้ใช้บริการและฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้คำปรึกษากับผู้ใช้บริการให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband   FR: ex-mari [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée

CMU English Pronouncing Dictionary
US    AH1 S
US    Y UW1 EH1 S
USE    Y UW1 Z
USE    Y UW1 S
USA    Y UW1 EH1 S EY1
USES    Y UW1 Z AH0 Z
USEC    Y UW1 S EH0 K
USED    Y UW1 Z D
USER    Y UW1 Z ER0
USES    Y UW1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
US    (n) (y uu2 e1 s)
us    (prp) (uh z)
USA    (n) (y uu2 e2 s ei1)
USN    (n) (y uu2 e2 s e1 n)
USS    (n) (y uu2 e2 s e1 s)
use    (n) (y uu1 s)
use    (v) (y uu1 z)
USAF    (n) (y uu2 e2 s ei2 e1 f)
USSR    (n) (y uu2 e2 s e2 s aa1 r)
used    (v) (y uu s t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うさぎ, usagi] (n) กระต่าย
[うし, ushi] (n) วัว
[うそ, uso] (n) เรื่องไม่จริง, เรื่องโกหก
薄い[うすい, usui] (adj) บาง, (รสชาติ)อ่อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
失う[うしなう, ushinau] Thai: สูญเสีย
雨水[うすい, usui] Thai: น้ำฝน English: rain water

German-Thai: Longdo Dictionary
usw.(phrase) ย่อมาจาก und so weiter = เป็นต้น, ฯลฯ
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม
Ausland(n) |das| ต่างประเทศ
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Haus(n) |das, pl. Häuser| บ้าน
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Musik(n) |die, nur Sing.| ดนตรี
Russlandประเทศรัสเซีย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
US-Einwanderungsbehörde {f}immigration and naturalization service (INS) [Add to Longdo]
US-Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde {f}Arms Control and Disarmament Agency (ACDA) [Add to Longdo]
US-Bundesstaaten im Süden und Südwesten der USASunbelt [Am.] [Add to Longdo]
US-Bundesstaaten im Norden der USAFrostbelt [Am.] [Add to Longdo]
Usurpation {f}; widerrechtliche Aneignung {f} | Usurpationen {pl}usurpation | usurpations [Add to Longdo]
Usurpator {m}usurper [Add to Longdo]
US-Zollbewertung nach dem inländischen VerkaufspreisAmerican Selling Price [Add to Longdo]
usw.; und so weiteretc [Add to Longdo]
Ussuriregenpfeifer {m} [ornith.]Long-billed Ringed Plover [Add to Longdo]
Usambirobartvogel {m} [ornith.]Usambrio Barbet [Add to Longdo]
Usambararötel {m} [ornith.]Usambara Akelat [Add to Longdo]
Ussurilaubsänger {m} [ornith.]Pale-legged Willow Warbler [Add to Longdo]
Usbekistan [geogr.]Uzbekistan (uz) [Add to Longdo]
US-Jungferninseln [geogr.]Virgin Islands (U.S.) (vi) [Add to Longdo]
US-GeheimdienstCIA : Central Intelligence Agency [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
fumeur,-euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不当事[bù dāng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄕˋ, / ] useless; regard as useless [Add to Longdo]
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, ] useless; worthless; good-for-nothing [Add to Longdo]
二水货[èr shuǐ huò, ㄦˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] used goods; second hand goods [Add to Longdo]
人机界面[rén jī jiè miàn, ㄖㄣˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] user interface [Add to Longdo]
使得[shǐ de, ㄕˇ ㄉㄜ˙, 使] usable; workable; feasible; doable; to make; to cause [Add to Longdo]
使用价值[shǐ yòng jià zhí, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 使 / 使] usable value [Add to Longdo]
使用权[shǐ yòng quán, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 使 / 使] usage rights [Add to Longdo]
使用者[shǐ yòng zhě, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ, 使] user [Add to Longdo]
使用者中介[shǐ yòng zhě zhōng jiè, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 使] user agent [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] used in old names [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
右折禁止[うせつきんし, usetsukinshi] Nach_rechts_abbiegen_verboten! [Add to Longdo]
失う[うしなう, ushinau] verlieren [Add to Longdo]
後ろ[うしろ, ushiro] Rueckseite, hinten [Add to Longdo]
後ろ姿[うしろすがた, ushirosugata] Gestalt_von_hinten_sehen [Add to Longdo]
後ろ盾[うしろだて, ushirodate] Unterstuetzung, Beistand, Beschuetzer [Add to Longdo]
[うし, ushi] -Rind, -Kuh [Add to Longdo]
牛小屋[うしごや, ushigoya] Kuhstall [Add to Longdo]
薄い[うすい, usui] -duenn, -schwach, leicht, hell, hellfarbig [Add to Longdo]
薄まる[うすまる, usumaru] duenner_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]), pron. [poss. {My} (m[imac]) or {Mine}
   (m[imac]n); object. {Me} (m[=e]). pl. nom. {We} (w[=e]);
   poss. {Our} (our) or {Ours} (ourz); object. {Us} ([u^]s).]
   [OE. i, ich, ic, AS. ic; akin to OS. & D. ik, OHG. ih, G.
   ich, Icel. ek, Dan. jeg, Sw. jag, Goth. ik, OSlav. az', Russ.
   ia, W. i, L. ego, Gr. 'egw`, 'egw`n, Skr. aham. [root]179.
   Cf. {Egoism}.]
   The nominative case of the pronoun of the first person; the
   word with which a speaker or writer denotes himself.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Us \Us\, pron. [OE. us, AS. ?s; akin to OFries. & OS. ?s, D.
   ons, G. uns, Icel. & Sw. oss, Dan. os, Goth. uns, L. nos we,
   us, Gr. ? we, Skr. nas us. ????. Cf. {Nostrum}, {Our}.]
   The persons speaking, regarded as an object; ourselves; --
   the objective case of we. See {We}. "Tell us a tale."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Give us this day our daily bread.    --Matt. vi.
                          11.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 We \We\ (w[=e]), pron.; pl. of I. [Poss. {Our} (our) or {Ours}
   (ourz); obj. {Us} ([u^]s). See {I}.] [As. w[=e]; akin to OS.
   w[imac], OFries. & LG. wi, D. wij, G. wir, Icel. v[=e]r, Sw.
   & Dan. vi, Goth. weis, Skr. vayam. [root]190.]
   The plural nominative case of the pronoun of the first
   person; the word with which a person in speaking or writing
   denotes a number or company of which he is one, as the
   subject of an action expressed by a verb.
   [1913 Webster]
 
   Note: We is frequently used to express men in general,
      including the speaker. We is also often used by
      individuals, as authors, editors, etc., in speaking of
      themselves, in order to avoid the appearance of egotism
      in the too frequent repetition of the pronoun I. The
      plural style is also in use among kings and other
      sovereigns, and is said to have been begun by King John
      of England. Before that time, monarchs used the
      singular number in their edicts. The German and the
      French sovereigns followed the example of King John in
      a. d. 1200.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 US
   n 1: North American republic containing 50 states - 48
      conterminous states in North America plus Alaska in
      northwest North America and the Hawaiian Islands in the
      Pacific Ocean; achieved independence in 1776 [syn: {United
      States}, {United States of America}, {America}, {the
      States}, {US}, {U.S.}, {USA}, {U.S.A.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 US
     Unit Separator (BTX, VPCE)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wit
 
 1. akıl, fikir, us
 2. anlayış, zekâ
 3. duygu
 4. nükte, zarif söz
 5. nükteci kimse
 6. yaratıcılık. a nimble wit keskin zekâ. at one' wit' end çözüm yolu bulamayan, tamamen şaşırmış. drive one out of one' wits çileden çıkarmak, çıldırtmak. have veya keep one' wits about one paniğe kapılmamak, kendine hâkim olmak. live by ones wits açık gözlülükle geçimini sağlamak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top