ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regular

R EH1 G Y AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regular-, *regular*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regular(adj) เป็นประจำ, See also: สม่ำเสมอ, Syn. constant, even, steady
regular(adj) ปกติ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. normal, ordinary, usual
regular(n) ลูกค้าประจำ, Syn. customer, client
regular(adj) ทหารประจำการ, Syn. long-term soldier
regularly(adv) โดยปกติ, See also: เป็นประจำ, เสมอๆ, Syn. habitually, often
regularise(vt) ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ, See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
regularity(n) ความสม่ำเสมอ, Syn. constancy, evenness, steadiness
regularize(vt) ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ, See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
Regular Army(n) กองทหารประจำการแห่งสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, ตามกฎ, มีกฎเกณฑ์, มีระเบียบ, ตามระเบียบ, ตามแบบแผน, ถูกต้องตามกฎเกณฑ์, เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ, ทหารอาชีพ, ทหารประจำการ, สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
regular armyn. กองทัพทหารประจำการที่ถาวร, See also: regular army ทหารประจำการ
regularise(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
regularity(เรกกิวแล'ริที) n. กฎ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ, ระบบ, ลักษณะประจำ, Syn. steadiness
regularize(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
regularly(เรก'กิวเลอลี) adv. โดยปกติ, ตามธรรมดา, เป็นประจำ, ตามแบบแผน
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ, ไม่แน่นนอน, ไม่เรียบ n. , สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic, abnormal
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)

English-Thai: Nontri Dictionary
regular(adj) สม่ำเสมอ, เป็นระเบียบ, ปกติ, ธรรมดา, ประจำ, เที่ยงตรง
regularity(n) ความเป็นระเบียบ, ความสม่ำเสมอ, ความปกติ
irregular(adj) ผิดปกติ, ตะกุกตะกัก, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ, ความไม่สม่ำเสมอ, ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regularปรกติ, สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regularตามระเบียบ, สม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regular army; regular forcesกองทัพประจำการ [ ดู standing army ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular conic; non-degenerate conicภาคตัดกรวยปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regular flower; actinomorphic flower; radially symmetrical flowerดอกสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
regular forces; regular armyกองทัพประจำการ [ ดู standing army ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular functionฟังก์ชันปรกติ [ มีความหมายเหมือนกับ analytic function ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regular grammarไวยากรณ์ปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
regular grammarไวยากรณ์ปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regular pointจุดปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
regular maintenanceregular maintenance, การบำรุงรักษาปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
regular officer remunerationเงินตอบแทนข้าราชการประจำตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some spy says he gets his hoggins every Monday, regular as dick, along with the 18d funeral policy.มันเป็นสิ่งที่บางนักสืบกล่าวว่า เขาได้รับกามกิจของเขาทุกวัน จันทร์ ปกติเช่นดิ๊ก How I Won the War (1967)
A model made before catalytic converters... so it'll run good on regular gas.เป็นก่อนอุปกรณ์ที่ลดสาร ดังนั้นมันวิ่งได้ดีกับก๊าซปกติ The Blues Brothers (1980)
Do our regular set. First tune.ทำตามกำหนดการปกติของเรา อันดับที่หนึ่ง The Blues Brothers (1980)
My orders are to allow regular staff only through these gates.ผมได้รับคำสั่งให้อนุญาต เข้าได้เฉพาะพนง.ประจำเท่านั้น Gandhi (1982)
I'm a regular kind of guy, okay?ผมก็แค่เป็นผู้ชายธรรมดา ๆ คนนึงเท่านั้นเอง Mannequin (1987)
My regular enforcers will be inadequate.เรามีกำลังไม่เพียงพอ The Princess Bride (1987)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students...ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย Akira (1988)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต Akira (1988)
Even if you're under 15, if you get more than 50 penalty points on your record, you're sent to the regular courts!ถึงแม้ว่าแกจะต่ำกว่า 15 ปี ถ้าสมุด ระเบียนมีการโทษมากกว่า 50 ครั้ง แกจะถูกส่งไปที่ศาลเด็ก Akira (1988)
Just the regular stuff.เพียงแค่สิ่งที่ปกติ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Regular or menthol?ปกติหรือเมนทอล? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Strong as ten regular men, definitelyแข็งแกร่งดัง คน 10 คน Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regularActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
regularA good appetite, sound sleep, and regular motions are the three signs of good health.
regularAn orderly lifestyle and a regular diet are the keys to health.
regularAre you taking any medicine regularly?
regularAttending classes regularly.
regularBill is a regular fool.
regularBoth young and old, men and women, regularly get together at the local bathhouses.
regularEleven o'clock is my regular time for going to bed.
regularEverything at that store is 10 percent off the regular price.
regularFill it with regular, please.
regularFive gallons of regular, please.
regularHer skating performance was a regular feat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวานเย็น(n) slow train, See also: regular train, Syn. ขนมหวานเย็น, Example: เด็กๆ กินขนมหวานเย็นอย่างเอร็ดอร่อย
หวานเย็น(n) slow train, See also: regular train, Syn. รถหวานเย็น, Example: พวกเราช่วยกันขนของไปขึ้นรถหวานเย็นจากหาดใหญ่ไปสงขลา, Thai Definition: รถหวานเย็นคือรถไฟหรือรถประจำทางที่วิ่งช้าจอดทุกสถานีจอดแต่ละแห่งก็จอดนาน
น้ำมันเบนซินธรรมดา(n) gasoline, See also: regular grade petrol
สม่ำเสมอ(adv) regularly, See also: always, Syn. บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ, Ant. นานๆ ที, ห่าง
ปกติธรรมดา(adv) regularly, See also: usually, commonly, ordinarily, normally, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
นิจศีล(adv) regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai Definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
ลูกค้าประจำ(n) regular customer, See also: habitue, Syn. ขาประจำ, Example: ลูกค้าประจำที่ร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มาซื้อสินค้าบ่อยๆ หรือซื้อเป็นประจำ
ขาประจำ(n) steady customer, See also: regular customer, Syn. ลูกค้าประจำ, Ant. ขาจร, Example: ผู้หญิงพวกนี้เป็นขาประจำของร้านป้าแดง, Thai Definition: ผู้ที่มาซื้อเป็นประจำ
ความสม่ำเสมอ(n) regularity, See also: uniformity, Example: สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่, Thai Definition: ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เสมอๆ(adv) regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai Definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารประจำ[āhān prajam] (n, exp) EN: regular meal
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
บรรจง[banjong] (adj) EN: careful ; delicate ; fine ; regular  FR: soigneux ; délicat
บรรจง[banjong] (adv) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly  FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
ชั้นธรรมดา[chan thammadā] (n, exp) EN: regular  FR: classe ordinaire [ f ]
เจ้าจำนำ[jaojamnam] (n) EN: regular customer ; client ; clientele  FR: client [ m ] ; clientèle [ f ]
เก[kē] (adj) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping  FR: de travers ; tordu
ค่าใช้จ่ายประจำ[khāchaijāi prajam] (n, exp) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses  FR: dépenses courantes [ fpl ]
ขาจร[khājøn] (n) EN: irregular customer
ขั้นตอน[khantøn] (n) EN: step ; procedure ; stage ; regular stage  FR: phase [ f ] ; étape [ f ] ; procédure [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REGULAR R EH1 G Y AH0 L ER0
REGULAR R EY1 G Y AH0 L ER0
REGULARS R EH1 G Y AH0 L ER0 Z
REGULARLY R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0
REGULARITY R EH2 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regular (n) rˈɛgjulər (r e1 g y u l @ r)
regulars (n) rˈɛgjuləz (r e1 g y u l @ z)
regularly (a) rˈɛgjuləliː (r e1 g y u l @ l ii)
regularity (n) rˌɛgjulˈærɪtiː (r e2 g y u l a1 r i t ii)
regularize (v) rˈɛgjuləraɪz (r e1 g y u l @ r ai z)
regularized (v) rˈɛgjuləraɪzd (r e1 g y u l @ r ai z d)
regularizes (v) rˈɛgjuləraɪzɪz (r e1 g y u l @ r ai z i z)
regularities (n) rˌɛgjulˈærɪtɪz (r e2 g y u l a1 r i t i z)
regularizing (v) rˈɛgjuləraɪzɪŋ (r e1 g y u l @ r ai z i ng)
regularization (n) rˌɛgjuləraɪzˈɛɪʃən (r e2 g y u l @ r ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正常[zhèng cháng, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, ] regular; normal; ordinary #711 [Add to Longdo]
通常[tōng cháng, ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ, ] regular; usual; ordinary; normal #2,548 [Add to Longdo]
定期[dìng qī, ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, ] regularly; at regular intervals #3,756 [Add to Longdo]
正规[zhèng guī, ㄓㄥˋ ㄍㄨㄟ, / ] regular; according to standards #6,352 [Add to Longdo]
班车[bān chē, ㄅㄢ ㄔㄜ, / ] regular bus (service) #12,042 [Add to Longdo]
规律性[guī lǜ xìng, ㄍㄨㄟ ㄌㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] regular #22,080 [Add to Longdo]
例会[lì huì, ㄌㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] regular meeting #27,834 [Add to Longdo]
定势[dìng shì, ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ, / ] regular tendency #34,459 [Add to Longdo]
定式[dìng shì, ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ, ] regular formula in Go #40,863 [Add to Longdo]
班轮[bān lún, ㄅㄢ ㄌㄨㄣˊ, / ] regular passenger or cargo ship; regular steamship service #50,828 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufsoffizier { m }regular officer [Add to Longdo]
Festangestellte { m, f }; Festangestellterregular member of staff [Add to Longdo]
Hauptbeschäftigung { f }regular occupation [Add to Longdo]
Speisequark { m } [ cook. ]regular quark [Add to Longdo]
Stammgast { m } | Stammgäste { pl }regular guest | regulars [Add to Longdo]
Stammkunde { m }regular customer [Add to Longdo]
Stammplatz { m }regular place; usual seat [Add to Longdo]
Turnus { m }regular cycle [Add to Longdo]
gleichmäßiger; regelmäßig { adj } | gleichmäßiger | am gleichmäßigstenregular | more regular | most regular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とき[toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen #186 [Add to Longdo]
丁目[ちょうめ, choume] (n) district of a town; city block (of irregular size); (P) #477 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, adj-no) (1) (logical) true; regular; (2) 10^40; (3) (abbr) (See 正本・せいほん) original; (4) { math } (See 負・ふ) positive; greater than zero; (P) #784 [Add to Longdo]
レギュラー[regyura-] (adj-na) (1) regular; (n) (2) (See レギュラーメンバー) regular member (e.g. of football team, etc.); (3) (See 無鉛レギュラー) regular (petrol, gasoline); (P) #1,572 [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n, adj-no, vs, adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) #2,609 [Add to Longdo]
アメリカン[amerikan] (n, adj-f) (1) American; (2) (abbr) (See アメリカンコーヒー) American coffee (weaker than regular Japanese coffee); (P) #3,208 [Add to Longdo]
日常[にちじょう, nichijou] (adj-no, n-adv, n-t) ordinary; regular; everyday; usual; (P) #4,206 [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na, n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) #4,391 [Add to Longdo]
定員[ていいん, teiin] (n) fixed number of regular personnel; capacity (of boat, hall, aeroplane, airplane, etc.); (P) #4,435 [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru, vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) #4,805 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression [Add to Longdo]
正常[せいじょう, seijou] normal (an), regular [Add to Longdo]
通常ファイル[つうじょうファイル, tsuujou fairu] regular file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regular \Reg"u*lar\ (r[e^]g"[-u]*l[~e]r), n. [LL. regularis: cf.
   F. r['e]gulier. See {Regular}, a.]
   1. (R. C. Ch.) A member of any religious order or community
    who has taken the vows of poverty, chastity, and
    obedience, and who has been solemnly recognized by the
    church. --Bp. Fitzpatrick.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A soldier belonging to a permanent or standing
    army; -- chiefly used in the plural.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regular \Reg"u*lar\ (-l?r), a. [L. regularis, fr. regula a rule,
   fr. regere to guide, to rule: cf. F. r['e]gulier. See
   {Rule}.]
   [1913 Webster]
   1. Conformed to a rule; agreeable to an established rule,
    law, principle, or type, or to established customary
    forms; normal; symmetrical; as, a regular verse in poetry;
    a regular piece of music; a regular verb; regular practice
    of law or medicine; a regular building.
    [1913 Webster]
 
   2. Governed by rule or rules; steady or uniform in course,
    practice, or occurence; not subject to unexplained or
    irrational variation; returning at stated intervals;
    steadily pursued; orderlly; methodical; as, the regular
    succession of day and night; regular habits.
    [1913 Webster]
 
   3. Constituted, selected, or conducted in conformity with
    established usages, rules, or discipline; duly authorized;
    permanently organized; as, a regular meeting; a regular
    physican; a regular nomination; regular troops.
    [1913 Webster]
 
   4. Belonging to a monastic order or community; as, regular
    clergy, in distinction dfrom the secular clergy.
    [1913 Webster]
 
   5. Thorough; complete; unmitigated; as, a regular humbug.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot. & Zool.) Having all the parts of the same kind alike
    in size and shape; as, a regular flower; a regular sea
    urchin.
    [1913 Webster]
 
   7. (Crystallog.) Same as {Isometric}.
    [1913 Webster]
 
   {Regular polygon} (Geom.), a plane polygon which is both
    equilateral and equiangular.
 
   {Regular polyhedron} (Geom.), a polyhedron whose faces are
    equal regular polygons. There are five regular
    polyhedrons, -- the tetrahedron, the hexahedron, or cube,
    the octahedron, the dodecahedron, and the icosahedron.
 
   {Regular sales} (Stock Exchange), sales of stock deliverable
    on the day after the transaction.
 
   {Regular troops}, troops of a standing or permanent army; --
    opposed to militia.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Normal; orderly; methodical. See {Normal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regular
   adj 1: in accordance with fixed order or procedure or principle;
       "his regular calls on his customers"; "regular meals";
       "regular duties" [ant: {irregular}]
   2: often used as intensifiers; "a regular morass of details"; "a
     regular nincompoop"; "he's a veritable swine" [syn:
     {regular(a)}, {veritable(a)}]
   3: conforming to a standard or pattern; "following the regular
     procedure of the legislature"; "a regular electrical outlet"
   4: regularly scheduled for fixed times; "at a regular meeting of
     the PTA"; "regular bus departures"
   5: in accord with regular practice or procedure; "took his
     regular morning walk"; "her regular bedtime"
   6: occurring at fixed intervals; "a regular beat"; "the even
     rhythm of his breathing" [syn: {even}, {regular}]
   7: relating to a person who does something regularly; "a regular
     customer"; "a steady drinker" [syn: {regular}, {steady}]
   8: (used of the military) belonging to or engaged in by
     legitimate army forces; "the regular army" [ant: {irregular}]
   9: (of solids) having clear dimensions that can be measured;
     volume can be determined with a suitable geometric formula
     [ant: {irregular}]
   10: not constipated [syn: {unconstipated}, {regular}] [ant:
     {constipated}]
   11: symmetrically arranged; "even features"; "regular features";
     "a regular polygon" [syn: {even}, {regular}]
   12: not deviating from what is normal; "her regular bedtime"
   13: officially full-time; "regular students"
   n 1: a regular patron; "an habitue of the racetrack"; "a bum who
      is a Central Park fixture" [syn: {regular}, {habitue},
      {fixture}]
   2: a soldier in the regular army
   3: a dependable follower (especially in party politics); "he is
     one of the party regulars"
   4: a garment size for persons of average height and weight

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 regular
  1. normal
  2. even; regular

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top