Search result for

ธรรมดา

(44 entries)
(0.1637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธรรมดา-, *ธรรมดา*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
平常[píng cháng,ผิง ฉาง] (n adj ) ธรรมดา,เวลาธรรมดา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมดา    [ADV] normally, See also: usually, ordinarily, naturally, customary, Syn. ปกติ, Example: ธรรมดาคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมดา    [ADJ] ordinary, See also: common, usual, regular, Syn. สามัญ, ปกติ, Example: การถอดรองเท้าในบ้านเป็นสิ่งธรรมดาในประเทศไทย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมดา    [ADJ] ordinary, See also: common, usual, regular, Syn. สามัญ, ปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรรมดาน. อาการหรือความเป็นไปแห่งธรรมชาติ เช่น การกิน การถ่ายเท การสืบพันธุ์ และการเสื่อมสลาย.
ธรรมดาว. สามัญ, พื้น ๆ, ปรกติ, เช่น เป็นเรื่องธรรมดา.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธรรมดา[n.] (thammadā) FR: ordinaire [m]
ธรรมดา[adj.] (thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; natural ; universal ; routine ; copybook   FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel
ธรรมดา[adj.] (thammadā-thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular   

English-Thai: Longdo Dictionary
so-so(adj adv) ธรรมดา, งั้นๆ, เรื่อยๆ, S. soso
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., S. Individual Income Tax

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unremarkable (adj ) ธรรมดา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basic    [ADJ] ธรรมดา
coarse    [ADJ] ขาดรสนิยม, See also: ธรรมดาๆ, Syn. base, common, tasteless
conventional    [ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ
hackneyed    [ADJ] ธรรมดา, See also: เก่าแก่, Syn. trite, unimaginative, Ant. fresh, imaginative
run of the mill    [IDM] ธรรมดา, See also: ทั่วๆไป
lowly    [ADJ] ธรรมดา, See also: สามัญ, Syn. commonplace, ordinary
mediocre    [ADJ] ธรรมดา, See also: พื้นๆ, กลางๆ, ปานกลาง, Syn. ordinary, plain, average
natural    [ADJ] ธรรมดา, See also: เป็นปกติ, Syn. normal, usual, customary, Ant. unusual, unexpected
normal    [ADJ] ปกติ, See also: ธรรมดา, ประจำ, Syn. customary, habitual, regular
ordinary    [ADJ] ปกติ, See also: ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ, Syn. common, regular, Ant. uncommon, unusual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
alloplasiaการแทนที่ของเซลล์ธรรมดาด้วยแบบของเซลล์อย่างอื่นในเนื้อเยื่อ
aminoacetic acidเป็นกรดอะมิโนแบบธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดี
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
boolean logicตรรกะแบบบูลหมายถึง ค่า"จริง" (True) หรือ "ไม่จริง " (False) ใช้มากในการเขียนโปรแกรม เป็นหลัก พิชคณิต ที่ตั้งตามชื่อของผู้คิด คือ ยอร์ช บูล (George Boole) หลักทั่วไปคล้ายพิชคณิต ธรรมดา แต่ใช้ระบบเลขฐานสอง
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง,พ่อค้า,นักธุรกิจ,เจ้าของร้าน,เสรีชนในสมัยโบราณ,ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง,พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise

English-Thai: Nontri Dictionary
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
colloquialism(n) ภาษาปาก,ภาษาพูด,คำพูดธรรมดา
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
commonly(adv) โดยทั่วๆไป,โดยปกติ,ตามธรรมดา
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commonplace(n) สิ่งธรรมดาๆ,คำพูดซ้ำๆ ซากๆ
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ธรรมดา

German-Thai: Longdo Dictionary
üblich(adj) ธรรมดา, สามัญ, ดาษดื่น, ทั่วไป เช่น Das Buch ist weit mehr als übliche Städteführer. หนังสือเล่มนี้มีอะไรมากกว่าหนังสือแนะนำท่องเที่ยวทั่วไปเป็นพิเศษ, See also: S. ordinär,

Are you satisfied with the result?

Go to Top