ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exert oneself

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exert oneself-, *exert oneself*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้กำลัง[V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
ทุ่ม[V] exert oneself, See also: do one's best, exert to the utmost, use up, Syn. ทุ่มเท, Thai definition: ใช้ความสามารถ กำลัง หรือสติปัญญาทั้งหมดทำลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious   FR: persévérer ; persister ; se donner du mal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用力[yòng lì, ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] exert oneself (physically); put forth one's strength, #6,120 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] exert oneself, #25,111 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気張る[きばる, kibaru] (v5r) to strain or exert oneself; to go all out [Add to Longdo]
腰を入れる;腰をいれる[こしをいれる, koshiwoireru] (exp,v1) (1) to take a solid stance; (2) (See 本腰を入れる) to put one's back in it; to exert oneself [Add to Longdo]
骨折る[ほねおる, honeoru] (v5r,vi) to exert oneself greatly; to take pains [Add to Longdo]
勝ち取る;勝ちとる[かちとる, kachitoru] (v5r,vt) to exert oneself and win; to gain (victory) [Add to Longdo]
身を入れる[みをいれる, miwoireru] (exp,v1) to exert oneself; to devote oneself to [Add to Longdo]
精出す[せいだす, seidasu] (v5s,vi) to exert oneself [Add to Longdo]
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P) [Add to Longdo]
力を尽くす[ちからをつくす, chikarawotsukusu] (exp,v5s) to exert oneself; to make efforts [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top