ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

usually

Y UW1 ZH AH0 W AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usually-, *usually*, usual
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usually(adv) โดยปกติ, See also: ตามปกติ, ตามธรรมดา, Syn. customarily, normally

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He usually is.He usually is. Committed (2008)
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย Rebecca (1940)
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
What do they usually do? Wash up, or float up, or what?เเล้วปกติมันจะเป็นยังไง ลอยเข้าฝั่ง หรือขึ้นอืด หรืออะไร Jaws (1975)
What kind of music do you usually have here?ดนตรีประเภทไหนที่ปกติคุณเล่นที่นี่ The Blues Brothers (1980)
I usually sit in the car and write it out on the glove compartment lid.โดยปกติผมจะนั่งในรถและเขียนมันบนฝาเก๊ะข้างหน้ารถ The Blues Brothers (1980)
I thought men like you were usually called a fruit.ฉันคิดว่าผู้ชายแบบคุณ น่าจะเรียกว่าผลไม้มากกว่า Clue (1985)
Well, with all dead, there's usually only one thing that you can do.มีแค่อย่างเดียวที่เจ้าทำได้ The Princess Bride (1987)
I've been selling off my body. Usually you wait until you die.คนต้องตายแล้วถึงขายได้ Punchline (1988)
You aren't usually this nice.ปกติคุณไม่ใจดีอย่างนี้ Punchline (1988)
When he's usually ending, just when I'm beginning.เขาจบตอนที่ฉันกำลังเริ่มทุกที Punchline (1988)
I couldn't sleep tonight. Usually I sleep like a baby.คืนนี้ผมนอนไม่หลับ ธรรมดาแล้วผมหลับง่ายเหมือนเด็ก Field of Dreams (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
usuallyAbout 14, 000 of these usually have tickets for the Center Court.
usuallyA Japanese garden usually has a pond in it.
usuallyAnd not only that, the goods in the company shop were usually more expensive than elsewhere.
usuallyAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
usuallyA present is usually given in return for one's hospitality.
usuallyAthletes usually abstain from smoking.
usuallyAt night, we usually go bowling.
usuallyBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
usuallyBats usually fly in the dark.
usuallyBefore forks and chopsticks, people usually ate food with a piece of flat bread.
usuallyBefore getting on a horse, you usually put a saddle on its back.
usuallyBefore retiring he usually dumps the chicken feed from all his pockets onto the table.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปกติธรรมดา(adv) regularly, See also: usually, commonly, ordinarily, normally, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
โดยปรกติ(adv) normally, See also: usually, ordinarily, regularly, commonly, Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: โดยปรกติเขามาทำงานแต่เช้า
ตามปรกติ(adv) usually, See also: ordinarily, normally, customarily, Syn. เป็นประจำ, เหมือนเคย, เป็นปกติ, เหมือนปกติ, Example: ิเขามาทำงานแต่เช้าตามปรกติ
สม่ำเสมอ(adv) usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ, Example: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้, Thai Definition: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เป็นปรกติ(adv) usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: เขากลับบ้านเวลาค่ำเป็นปรกติเสมอ
โดยปกติ(adv) usually, See also: normally, ordinarily, commonly, generally, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, โดยทั่วไป, เป็นประจำ, Example: โดยปกติทุกคนจะตื่นสายในวันหยุด
ตามธรรมดา(adv) usually, See also: ordinarily, ad a rule, generally, Syn. ตามปกติ, Example: ตามธรรมดา จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีทุกๆ 4 ปี, Thai Definition: ตามปกติที่เคยเป็นมา, ไม่แปลกไปจากที่เคยเป็น
ตามปกติ(adv) normally, See also: usually, generally, ordinarily, Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม, Example: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป, Thai Definition: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา
ทานศีล(adv) usually give alms, Thai Definition: มีการให้เป็นปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปกติ(adv) usually, See also: normally, commonly, regularly, ordinarily, Syn. ปรกติ, ธรรมดา, สามัญ, Ant. ผิดปกติ, Example: ปกติพ่อไปทำงานโดยรถส่วนตัว, Thai Definition: เป็นไปตามที่เคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นเคย[chen khoēi] (adv) EN: as usual ; usually  FR: comme d'habitude
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[dōi prokkati] (adv) EN: normally ; usually ; ordinarily
กิจวัตร[kitjawat] (adv) EN: often ; frequently ; usually  FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
กระบองเพชร[krabøngphet] (n, exp) EN: club studded with diamonds usually having miraculous power
มักจะ[makja] (adv) EN: often ; frequently ; usually  FR: souvent ; fréquemment
เป็นธรรมดา[pen thammadā] (adv) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things  FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ผิดสังเกต[phitsangkēt] (adv) EN: noticeably ; remarkably ; unusually
สม่ำเสมอ[samamsamoē] (adv) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always  FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
ส่วนมาก[suanmāk = sūanmāk] (adv) EN: mostly ; for the most ; mainly ; usually ; generally ; as a rule  FR: essentiellement ; pour l'essentiel ; principalement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
USUALLY Y UW1 ZH AH0 W AH0 L IY0
USUALLY Y UW1 ZH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usually (a) jˈuːʒəliː (y uu1 zh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
素来[sù lái, ㄙㄨˋ ㄌㄞˊ,   /  ] usually #24,784 [Add to Longdo]
照理[zhào lǐ, ㄓㄠˋ ㄌㄧˇ,  ] usually; in the normal course of events #44,558 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] usually used in a name; clever; intelligent #189,435 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やしろ, yashiro] (n) shrine (usually Shinto) #189 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) #417 [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
園(P);苑[その(P);えん(P), sono (P); en (P)] (n, n-suf) (1) (えん usually when a suffix) (See りんご園) garden (esp. man-made); orchard; park; plantation; (2) (See 学びの園) place; location; (P) #1,581 [Add to Longdo]
彼ら(P);彼等[かれら, karera] (pn, adj-no) they (usually male); them; (P) #1,630 [Add to Longdo]
未来[みらい, mirai] (n, adj-no) (1) the future (usually distant); (2) future tense; (3) the world to come; (P) #1,685 [Add to Longdo]
将来[しょうらい, shourai] (n-adv, n-t) future (usually near); prospects; (P) #3,108 [Add to Longdo]
氷(P);凍り[こおり, koori] (n) (1) ice; (2) (See かき氷) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); (P) #3,195 [Add to Longdo]
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (n) (uk) first person pronoun (usually male) #5,159 [Add to Longdo]
単語[たんご, tango] (n, adj-no) { ling } word; vocabulary; (usually) single-character word; (P) #5,250 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Usual \U"su*al\, a. [L. usualis, from usus use: cf. F. usuel.
   See {Use}, n.]
   Such as is in common use; such as occurs in ordinary
   practice, or in the ordinary course of events; customary;
   ordinary; habitual; common.
   [1913 Webster]
 
      Consultation with oracles was a thing very usual and
      frequent in their times.         --Hooker.
   [1913 Webster]
 
      We can make friends of these usual enemies. --Baxter.
   [1913 Webster] -- {U"su*al*ly}, adv. -- {U"su*al*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 usually
   adv 1: under normal conditions; "usually she was late" [syn:
       {normally}, {usually}, {unremarkably}, {commonly},
       {ordinarily}] [ant: {outstandingly}, {remarkably},
       {unco}, {unusually}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top