ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exercise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exercise-, *exercise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exercise(n) การใช้, See also: การดำเนินการ, Syn. operation
exercise(n) การออกกำลังกาย, See also: การบริหารร่างกาย, การออกกำลัง, Syn. activity, drill, training
exercise(vt) ดำเนินการ, See also: ปฏิบัติ, ใช้
exercise(vt) ทำให้เป็นห่วง (คำทางการ), See also: ทำให้กังวล
exercise(vi) บริหารกาย, See also: ออกกำลังกาย, บริหารร่างกาย, ออกกำลัง, Syn. drill, practice, train
exercise(n) แบบฝึกหัด, Syn. drill, lesson, test

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exercise(เอค'เซอไซซ) v., n. (การ) ออกกำลังกาย, ฝึกหัด, การฝึกฝน, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, เป็นห่วง, ทำให้เป็นห่วง., See also: exercisable adj. exerciser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
exercise(n) แบบฝึกหัด, การบ้าน, การออกกำลังกาย, การฝึกหัด, การฝึกฝน
exercise(vi, vt) ใช้, ฝึกหัด, ฝึกฝน, ฝึก, ปฏิบัติ, ออกกำลังกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exerciseกายบริหาร, การออกกำลังกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exercise a right of recourseใช้สิทธิไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exercise of powerการใช้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exercise, activeกายบริหารแบบทำเอง, อัตกายบริหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exercise, corrective; exercise, therapeuticกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exercise, passiveกายบริหารแบบทำให้, อัญกายบริหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exercise, therapeutic; exercise, correctiveกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exerciseกายบริหาร [TU Subject Heading]
Exerciseการออกกำลังกาย, การออกกำลัง, การบริหาร, บริหารร่างกาย [การแพทย์]
Exercise by Diplomatic Missions of Consular functionsการปฏิบัติหน้าที่กงสุลโดยคณะผู้แทนทางการทูต ตามข้อ 70 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ว่า1. บทของอนุสัญญานี้ใช้แก่ปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลโดยคณะผู้แทนทางการทูตด้วย เท่าที่บริบทจะอำนวยให้2. ชื่อของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในแผนกกงสุล หรือมิฉะนั้นได้รับภาระให้ปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลของคณะผู้แทนนั้น จะต้องแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงนั้นที่แต่งตั้งไว้3. ในการปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุล คณะผู้แทนทางการทูตอาจติดต่อกับก. เจ้าหน้าที่ท้องที่ของเขตกงสุลนั้นข. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของรัฐผู้รับ ถ้าหากกระทำได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และจารีตประเพณีของรัฐผู้รับ หรือตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง4. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตที่อ้างถึงในวรรค 2 ของข้อนี้ จะยังคงอยู่ในบังคับแห่งกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความ สัมพันธ์ทางการทูต [การทูต]
Exercise for childrenกายบริหารสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Exercise for older peopleกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Exercise for pregnant womenกายบริหารสำหรับสตรีมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Exercise for the Feetท่าบริหารเท้า [การแพทย์]
Exercise for womenกายบริหารสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Exercise for youthกายบริหารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Exercise for youthกายบริหารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
exerciseexercise

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
..it only works on your hips. You need a whole 'nother exercise for your thighs.เอาละ Big (1988)
-..two ties and an exercise tape.ก็เป็นธุรกิจอย่างเดียว แต่ถ้ามัน.. Big (1988)
It was a mathematical exercise to honor the gods and you will be tested on it.เป็นการฝึกทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกียรติพระเจ้า และคุณจะต้องสอบมัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Trying to forget anything as intriguing as this would be an exercise in futility.พยายามที่จะลืมอะไรเป็นที่น่าสนใจเช่นนี้จะมีการออกกำลังกายในความไร้ประโยชน์ Pulp Fiction (1994)
It turns out Andy's favorite hobby was toting his wall out into the exercise yard.แต่กลับกลายเป็นงานอดิเรกที่ชื่นชอบของแอนดี้เป็นลูกหาบผนังของของเขาออกไปในลานออกกำลังกาย The Shawshank Redemption (1994)
You kept her picture in your exercise book.พี่เก็บภาพเธอไว้ในสมุดน่ะ สมุดทำแบบฝึกหัด Christmas in August (1998)
You can buy her exercise tapes on infomercials.คุณสั่งซื้อเทปออกกำลังของเธอได้ Legally Blonde (2001)
Exercise gives you endorphins.คนเราเวลาออกกำลัง เอ็นดรอฟินจะหลั่ง Legally Blonde (2001)
Must be all the exercise I get scampering up and down these stairs like a wee lad.คงเพราะดิฉันขึ้นลงบันไดวันละหลายหน The Time Machine (2002)
And I will hand them outing two weeks based on participation, exercises and je nai sais quoi.ฉันจะบอกให้รู้ในอีกสองสัปดาห์ มันจะขึ้นอยู่กับการเข้าเรียน การฝึกซ้อมและ je nai sais quoi Raise Your Voice (2004)
I wanted to let you know that I tried those exercises you gave me last summer and they really helped.ฉันอยากบอกให้คุณรู้ว่าฉันลองฝึกแบบที่คุณให้เมื่อครั้งก่อน Raise Your Voice (2004)
So, what we could do today is a couple exercises to help you express your anger in a healthy way.โอเค, ดังนั้น วันนี้ เราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยพวกเธอ ปลดปล่อยความโกรธอย่างถูกต้อง Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exerciseActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
exerciseAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
exerciseBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
exerciseCan I do exercises?
exerciseCindy dozed off in the middle of her graduation exercises.
exerciseCycling is good exercise. Moreover, it doesn't pollute the air.
exerciseDaily exercise is effective in overcoming obesity.
exerciseDo a composition exercise, please.
exerciseDo more exercise, or you'll get too fat.
exerciseEveryday physical exercise is indispensable to your health.
exerciseEveryone should exercise their right to vote.
exerciseExercise, if carried to excess, will do you more harm than good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกสมอง(v) exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai Definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
แบบฝึกหัด(n) exercise, See also: practice, Example: แบบฝึกหัด เป็น สื่อการเรียนที่ให้นักเรียนได้ฝึกหัด เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความรู้ในบทเรียน, Thai Definition: แบบตัวอย่างปัญหาหรือคำสั่งที่ตั้งขึ้น เพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ
ออกกำลังกาย(v) exercise, See also: keep fit, Syn. ออกกำลัง, บริหารร่างกาย, Example: ทางการจีนได้จัดสวนสาธารณะให้บรรดาผู้สูงอายุชายหญิงเพื่อใช้ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน, Thai Definition: บริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง
บริหารร่างกาย(v) exercise, Syn. ออกกำลังกาย, Example: สาวๆ เต้นแอโรบิคเพื่อบริหารร่างกายและรักษาทรวดทรง, Thai Definition: บริหารร่างกายให้แข็งแรง
การออกกำลังกาย(n) exercise, See also: exertion, Syn. การออกกำลัง, การบริหารร่างกาย, Example: การเต้นแอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจนมากขึ้นถึงประมาณร้อยละ 70 ขึ้นไป, Thai Definition: การบริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง
แผลงฤทธิ์(v) demonstrate one's power, See also: exercise/manifest one's power or strength, display one's nature, Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: เสียงใครพึมพำด่าอะไรอย่างไรผมฟังไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai Definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ, Notes: (ปาก)
ฝึก(v) practise, See also: exercise, train, drill, Syn. ฝึกหัด, หัด, ฝึกฝน, Example: เด็กนักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งทำสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจ, Thai Definition: ทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
วิธีฝึก(n) drill, See also: exercise, Example: ทางกองทัพมีวิธีฝึกที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากว่าแต่ก่อน, Thai Definition: กระบวนการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนมีความชำนาญ
บริหารบ้านเมือง(v) govern, See also: exercise the government, manage the government, Syn. ปกครองบ้านเมือง, ดูแลบ้านเมือง, Example: ผู้ว่าฯ คนก่อนบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจังไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
ซ้อมมือ(v) exercise, See also: practise, practise one's skill, train, Syn. ฝึกมือ, ฝึกซ้อม, Example: นักกีฬาจะต้องซ้อมมือไว้เสมอ, Thai Definition: ฝึกซ้อมให้ชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอโรบิก[aērōbik] (n) EN: aerobics ; aerobic exercise  FR: aérobic [ m ] (anglic.)
แบบฝึกหัด[baēpfeukhat] (n) EN: exercise ; practice ; drill  FR: exercice (scolaire) [ m ]
แบบฝึกหัดเลขคณิต[baēpfeuk-hat lēkkhanit] (n, exp) EN: arithmetic exercise  FR: exercice d'arithmétique [ m ]
ใช้อำนาจ[chai amnāt] (v, exp) EN: exercise power
ใช้สิทธิเลือกตั้ง[chai sitthi leūaktang] (v, exp) EN: exercise one's right of vote  FR: exercer son droit de vote
ชนะใจตัวเอง[chana jai tūa-ēng] (v, exp) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint  FR: se contrôler soi-même
ฝึกหัด[feukhat] (v) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise  FR: entraîner ; former ; exercer
หัด[hat] (n) EN: practice ; train ; drill ; exercise  FR: entraîner ; former
หัดทำเลข[hat tham lēk] (v, exp) EN: do arithmetic exercises  FR: faire des exercices d'arithmétique
กายบริหาร[kāibørihān] (n) EN: exercise ; physical exercises  FR: exercice physique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exercise
exercised
exerciser
exercises
exercises
exercisers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exercise
exercised
exercises

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ,   /  ] exercise; drill; practice #4,515 [Add to Longdo]
行使[xíng shǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˇ,  使] exercise (a right etc) #5,739 [Add to Longdo]
演习[yǎn xí, ㄧㄢˇ ㄒㄧˊ,   /  ] exercise; practice; to put on a play; to act #5,975 [Add to Longdo]
练习本[liàn xí běn, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ ㄅㄣˇ,    /   ] exercise book; workbook #88,288 [Add to Longdo]
练习册[liàn xí cè, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ ㄘㄜˋ,    /   ] exercise booklet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausübung { f }; Geltendmachung { f } | bei der Ausübung seiner Pflichtenexercise | in the exercise of his duties [Add to Longdo]
Ausübungsanzeige { f }exercise notice [Add to Longdo]
Ausübungslimit { n }exercise limit [Add to Longdo]
Ausübungspreis { m }; Basispreis { m }exercise price; strike price; striking price [Add to Longdo]
Bewegungstherapie { f }exercise therapy [Add to Longdo]
Hometrainer { m }; Heimtrainer { m }exercise machine; exercise bike; stationary bicycle [Add to Longdo]
Stilübung { f } | Stilübungen { pl }exercise in style | exercises in style [Add to Longdo]
Übung { f }; Übungsaufgabe { f }; Schulaufgabe { f } | Übungen { pl }; Übungsaufgaben { pl }; Schulaufgaben { pl }exercise | exercises [Add to Longdo]
Übungsheft { n }; Schulheft { n }exercise book [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノート[no-to] (n, vs) (1) (abbr) (See ノートブック) notebook; copy-book; exercise book; (2) note; (n) (3) notebook PC; (P) #73 [Add to Longdo]
運動[うんどう, undou] (n, vs) motion; exercise; (P) #915 [Add to Longdo]
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n, vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) { Buddh } lead monk performing various tasks in a temple; (P) #2,377 [Add to Longdo]
体操[たいそう, taisou] (n, vs, adj-no) gymnastics; physical exercises; calisthenics; (P) #4,897 [Add to Longdo]
行使[こうし, koushi] (n, vs) use; exercise; (P) #6,216 [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n, vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) #7,906 [Add to Longdo]
及ぼす[およぼす, oyobosu] (v5s, vt) to exert; to cause; to exercise; (P) #11,762 [Add to Longdo]
栄典[えいてん, eiten] (n) honours; honors; ceremony; exercises #12,893 [Add to Longdo]
ダイエット[daietto] (n, vs) (1) diet; (2) losing weight by any method (e.g. exercise); (P) #15,550 [Add to Longdo]
アイソメトリックエクササイズ[aisometorikkuekusasaizu] (n) isometric exercise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exercise \Ex"er*cise\, n. [F. exercice, L. exercitium, from
   exercere, exercitum, to drive on, keep, busy, prob. orig., to
   thrust or drive out of the inclosure; ex out + arcere to shut
   up, inclose. See {Ark}.]
   1. The act of exercising; a setting in action or practicing;
    employment in the proper mode of activity; exertion;
    application; use; habitual activity; occupation, in
    general; practice.
    [1913 Webster]
 
       exercise of the important function confided by the
       constitution to the legislature.   --Jefferson.
    [1913 Webster]
 
       O we will walk this world,
       Yoked in all exercise of noble end.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Exertion for the sake of training or improvement whether
    physical, intellectual, or moral; practice to acquire
    skill, knowledge, virtue, perfectness, grace, etc. "Desire
    of knightly exercise." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       An exercise of the eyes and memory.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Bodily exertion for the sake of keeping the organs and
    functions in a healthy state; hygienic activity; as, to
    take exercise on horseback; to exercise on a treadmill or
    in a gym.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The wise for cure on exercise depend. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. The performance of an office, a ceremony, or a religious
    duty.
    [1913 Webster]
 
       Lewis refused even those of the church of England .
       . . the public exercise of their religion.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       To draw him from his holy exercise.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is done for the sake of exercising, practicing,
    training, or promoting skill, health, mental, improvement,
    moral discipline, etc.; that which is assigned or
    prescribed for such ends; hence, a disquisition; a lesson;
    a task; as, military or naval exercises; musical
    exercises; an exercise in composition; arithmetic
    exercises.
    [1913 Webster]
 
       The clumsy exercises of the European tourney.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       He seems to have taken a degree, and performed
       public exercises in Cambridge, in 1565. --Brydges.
    [1913 Webster]
 
   6. That which gives practice; a trial; a test.
    [1913 Webster]
 
       Patience is more oft the exercise
       Of saints, the trial of their fortitude. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Exercise bone} (Med.), a deposit of bony matter in the soft
    tissues, produced by pressure or exertion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exercise \Ex"er*cise\, v. t. [imp. & p. p. {Exercised}; p. pr. &
   vb. n. {Exercising}.]
   1. To set in action; to cause to act, move, or make exertion;
    to give employment to; to put in action habitually or
    constantly; to school or train; to exert repeatedly; to
    busy.
    [1913 Webster]
 
       Herein do I Exercise myself, to have always a
       conscience void of offence.      --Acts xxiv.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. To exert for the sake of training or improvement; to
    practice in order to develop; hence, also, to improve by
    practice; to discipline, and to use or to for the purpose
    of training; as, to exercise arms; to exercise one's self
    in music; to exercise troops.
    [1913 Webster]
 
       About him exercised heroic games
       The unarmed youth.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To occupy the attention and effort of; to task; to tax,
    especially in a painful or vexatious manner; harass; to
    vex; to worry or make anxious; to affect; to discipline;
    as, exercised with pain.
    [1913 Webster]
 
       Where pain of unextinguishable fire
       Must exercise us without hope of end. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To put in practice; to carry out in action; to perform the
    duties of; to use; to employ; to practice; as, to exercise
    authority; to exercise an office.
    [1913 Webster]
 
       I am the Lord which exercise loving-kindness,
       judgment, and righteousness in the earth. --Jer. ix.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       The people of the land have used oppression and
       exercised robbery.          --Ezek. xxii.
                          29.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exercise \Ex"er*cise\, v. i.
   To exercise one's self, as under military training; to drill;
   to take exercise; to use action or exertion; to practice
   gymnastics; as, to exercise for health or amusement.
   [1913 Webster]
 
      I wear my trusty sword,
      When I do exercise.           --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exercise
   n 1: the activity of exerting your muscles in various ways to
      keep fit; "the doctor recommended regular exercise"; "he
      did some exercising"; "the physical exertion required by
      his work kept him fit" [syn: {exercise}, {exercising},
      {physical exercise}, {physical exertion}, {workout}]
   2: the act of using; "he warned against the use of narcotic
     drugs"; "skilled in the utilization of computers" [syn:
     {use}, {usage}, {utilization}, {utilisation}, {employment},
     {exercise}]
   3: systematic training by multiple repetitions; "practice makes
     perfect" [syn: {exercise}, {practice}, {drill}, {practice
     session}, {recitation}]
   4: a task performed or problem solved in order to develop skill
     or understanding; "you must work the examples at the end of
     each chapter in the textbook" [syn: {exercise}, {example}]
   5: (usually plural) a ceremony that involves processions and
     speeches; "academic exercises"
   v 1: put to use; "exert one's power or influence" [syn: {exert},
      {exercise}]
   2: carry out or practice; as of jobs and professions; "practice
     law" [syn: {practice}, {practise}, {exercise}, {do}]
   3: give a workout to; "Some parents exercise their infants"; "My
     personal trainer works me hard"; "work one's muscles"; "this
     puzzle will exercise your mind" [syn: {exercise}, {work},
     {work out}]
   4: do physical exercise; "She works out in the gym every day"
     [syn: {exercise}, {work out}]
   5: learn by repetition; "We drilled French verbs every day";
     "Pianists practice scales" [syn: {drill}, {exercise},
     {practice}, {practise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top