ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flou

   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flou-, *flou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flour[N] แป้งทำอาหาร เช่น ขนมปัง
flout[VI] เยาะเย้ย, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม, Syn. mock, disdain, scorn, Ant. praise, esteem
flout[VT] แสดงการเยาะเย้ย, See also: แสดงการเหยียดหยาม, Syn. mock, scoff, Ant. respect
flout[N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น, Syn. insult, gibe, Ant. respect, praise
flout[VT] ไม่เคารพกฎหมาย, Syn. defy, oppose, disobey, Ant. obey
floury[ADJ] ปกคลุมไปด้วยแป้ง, See also: มีรสชาติคล้ายแป้ง
flounce[N] ผ้าที่เย็บหุ้มริมผ้าม่านหรือขอบกระโปรง, Syn. frill
flounce[VI] กระฟัดกระเฟียด, See also: หัวฟัดหัวเหวี่ยง
flounce[N] อาการกระฟัดกระเฟียด
flounder[VI] ตะเกียกตะกายฝ่า (น้ำ, โคลน), See also: เดินเอียงไปเอียงมา, Syn. struggle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flounce(เฟลาซฺ) vi. ขยับตัว,โยกตัว,สะบัดตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้นรน,เดินส่ายตัว. vt. เย็บรอยจีบหรือลายหยัก n. การกระทำดังกล่าว,จีบกระโปรง,ผ้าจีบ,รอยจีบ,ลายหยักขอบกระโปรง.
flounder(เฟลา'เดอะ) v.,n. (การ) ดิ้น,ดิ้นรน,บากบั่น,ตะเกียกตะกาย,ชื่อปลาทะเลตัวแบน, See also: flounderingly adv.
flour(เฟลา'เออะ) n. แป้ง,แป้งหมี่,แป้งข้าว,ผงละเอียดอ่อน. vt. ทำให้เป็นแป้ง,บดให้ป่นเป็นแป้ง,โรยแป้ง,ลงแป้ง vi. ไม่ยอมรวมตัวกับโลหะอื่นเลยเป็นเม็ดเล็ก ๆ อยู่บนผิวหน้าของโลหะนั้น
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
floury(เฟลา'เออรี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายแป้งซึ่งปกคลุมด้วยแป้ง
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
patent flourn. แป้งชั้นด'

English-Thai: Nontri Dictionary
flounce(vi) ส่าย,สะบัด,โยกตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้น
flounder(n) ปลาลิ้นหมา
flounder(vi) ดิ้นรน,ตะเกียกตะกาย,บากบั่น
flour(n) แป้ง,ผงละเอียด
flour(vt) โรยแป้ง,ปะแป้ง,ทาแป้ง,ลงแป้ง,ทำให้เป็นแป้ง
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flour ; Strachแป้ง [TU Subject Heading]
Flour industryอุตสาหกรรมแป้งสาลี [TU Subject Heading]
Flour industry ; Starch industryอุตสาหกรรมแป้ง [TU Subject Heading]
Flour Weedilsมอดแป้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flounder (n) ปลาลิ้นหมา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flouAbout two million pounds of flour are exported annually.
flouBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
flouBread is made from flour.
flouBread is made from flour, water, and often yeast.
flouBread is made from flour, water and yeast.
flouEnglish education flourishes in Japan.
flouFlour is made from wheat.
flouFlour is made into bread.
flouFlour is sold by the pound.
flouFlour is the main ingredient in cakes.
flouFor how long did the Maya culture flourish?
flouHe bought flour and oil in quantity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่งโรจน์[V] prosper, See also: flourish, succeed, shine, thrive, become a success, Syn. รุ่งเรือง, Ant. ตกต่ำ, ถดถอย, Example: ชีวิตราชการของท่านเคยรุ่งโรจน์เกือบถึงขั้นสูงสุด
แป้งเหล้า[N] flour for fermentation, See also: yeast, Syn. แป้งหมัก, แป้งข้าวหมัก, Thai definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำเหล้า
แป้ง[N] flour, See also: powder, Syn. ผง, Example: แม่ค้านวดแป้งทำขนมโรตี, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดได้จากเมล็ดพืช ผลไม้ และ รากไม้ เป็นต้น ใช้เป็นอาหาร
แป้ง[N] flour, See also: powder, Syn. ผงแป้ง, Example: แม่ค้านวดแป้งเพื่อเตรียมทำขนมโรตี, Thai definition: สิ่งที่เป็นผงละเอียดได้จากเมล็ดพืช ผลไม้ และ รากไม้ ใช้เป็นอาหาร
โบกมือ[V] wave, See also: flourish, Syn. โบกไม้โบกมือ, Example: ผู้ที่สนับสนุนเกาหลีเหนือต่างออกมาโบกมือร้อง มัมเซ อวยชัยให้กองกำลังเกาหลีเหนือมีอายุยืนหมื่นปี, Thai definition: แกว่งมือทำสัญญาณ
รุ่งเรือง[V] flourish, See also: progress, be prosperous, Syn. อุดมสมบูรณ์, เจริญ, Example: บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข สงบปลอดภัยและรุ่งเรือง ถ้ามีผู้นำที่ดี
ความจำเริญ[N] prosperity, See also: flourish, success, Syn. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, Ant. ความหายนะ, ความวิบัติ, Example: พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกของตนพบแต่ความสุข ความจำเริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
เฟื่องฟู[v.] (feuangfū) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish   
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing   FR: prospère ; florissant
จำเริญ[v.] (jamroēn) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful   FR: prospérer ; croître ; se développer
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom   FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk-ngām) EN: grow ; thrive ; flourish   FR: pousser ; croître ; se développer
ขนมจาก[n. exp.] (khanom jāk) EN: Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar   
ขนมโก๋[n. exp.] (khanom kō) EN: Chinese pancake made of rice-flour   
ขนมผิง[n. exp.] (khanom phing) EN: Thai sweetmeat made of flour, egg and sugar   
ขนมทองพลุ[n. exp.] (khanom thøngphlu) EN: Thai sweetmeat made of fried flour   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOUT F L AW1 T
FLOUR F L AW1 R
FLOUR F L AW1 ER0
FLOUTS F L AW1 T S
FLOURS F L AW1 ER0 Z
FLOUNCE F L AW1 N S
FLOUTED F L AW1 T IH0 D
FLOURNOY F L UH0 R N OY1
FLOUNDER F L AW1 N D ER0
FLOURISH F L ER1 IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flour (v) flˈauər (f l au1 @ r)
flout (v) flˈaut (f l au1 t)
flours (v) flˈauəz (f l au1 @ z)
floury (j) flˈauəriː (f l au1 @ r ii)
flouts (v) flˈauts (f l au1 t s)
flounce (v) flˈauns (f l au1 n s)
floured (v) flˈauəd (f l au1 @ d)
flouted (v) flˈautɪd (f l au1 t i d)
flounced (v) flˈaunst (f l au1 n s t)
flounces (v) flˈaunsɪz (f l au1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, / ] flour; noodles, #410 [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, ] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng, #2,997 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, / ] flourish; it is the fashion to; to become popular, #4,222 [Add to Longdo]
繁华[fán huá, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] flourishing; bustling, #7,610 [Add to Longdo]
面粉[miàn fěn, ㄇㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, / ] flour, #10,872 [Add to Longdo]
[, ㄅㄛˊ, ] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly, #19,339 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] flourishing; to reproduce, #19,723 [Add to Longdo]
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, ] flourishing; at its peak; a golden age, #24,166 [Add to Longdo]
兴盛[xīng shèng, ㄒㄧㄥ ㄕㄥˋ, / ] flourish; thrive, #25,532 [Add to Longdo]
灯管[dēng guǎn, ㄉㄥ ㄍㄨㄢˇ, / ] flourescent light, #34,061 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
きな粉;黄粉;黄な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蛍光灯[けいこうとう, keikoutou] Floureszenzlampe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top