Search result for

ใช้กำลัง

(50 entries)
(0.0702 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้กำลัง-, *ใช้กำลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้กำลัง[V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใช้กำลังประทุษร้ายก. ทำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทำด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด และหมายความรวมถึงการกระทำใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาทำให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน.
รีดใช้กำลังหรืออิทธิพลบังคับเอาทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น รีดเอาเงิน รีดเอาทรัพย์, ใช้ว่า รีดไถ ก็มี.
แรง ๑ใช้กำลังกระทำถึงขีด เช่น อย่าทำแรง ตีแรง ๆ, แข็ง, มีกำลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintenanceใช้กำลังงานเพื่อดำรงชีวิต, ระยะไข้คง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are reasonable people when not confronted by violence and threats of arrest.ถ้าไม่ใช้กำลัง หรือ ข่มขู่แล้วล่ะก็ พวกเขาก็มีเหุตผล Dead Space: Downfall (2008)
I'm not deflecting because I'm avoiding something deep.ฉันไม่ได้เบียงเบนความสนใจเพราะใช้กำลังหลีกเลี่ยงบางสิ่งที่ลึก Birthmarks (2008)
The more you try to force me closer to you, the worse it will hurt you.หากท่านพยายามใช้กำลังบังคับข้า ความเจ็บปวดของท่านจะเลวร้ายลงไปอีก The Kingdom of the Winds (2008)
You have reached the limit of your water credit.น้ำที่คุณใช้กำลังจะหมดลง Babylon A.D. (2008)
You can tell them I took it by force.นายบอกพวกเขาได้ ว่านายใช้กำลังเอามา The Dark Knight (2008)
/But one king had a ruthless ambition /to make himself emperor by the sword.ฮ่องเต้พระองค์หนึ่งโหดเหี้ยมทะเยอทะยาน ตั้งตนเป็นจักรพรรดิโดยใช้กำลังห้ำหั่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Are they utilizing all the manpower or the money...พวกเขาใช้กำลังคนหรือเงิน ทั้งหมดรึป่าว The Happening (2008)
So if I try to leave, you will actually physically restrain me?แล้ว.. ถ้าฉันจะไป คุณจะใช้กำลังยับยั้งฉันมั้ย? Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
- There's no sign of forced entry.ไม่มีร่องรอยการใช้กำลังบุกเข้ามา I Knew You Were a Pig (2009)
He's been disciplined a half a dozen times for excessive force.เขาถูกลงโทษ 6 ครั้งกับข้อหาใช้กำลัง เกินกว่าเหตุ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Apply a little elbow grease...งานที่ต้องใช้กำลังแขนปั่นนานมาก มันต้องใช้เวลานานมาก 4 Days Out (2009)
Gets coerced into an activityใช้กำลังบังคับ Pleasure Is My Business (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force

English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dragoon into[PHRV] กดขี่ข่มเหง, See also: ใช้กำลังบังคับ
enforce[VT] ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม, See also: บังคับให้ทำ, Syn. coerce, compel, force
muscle in[PHRV] ใช้กำลังควบคุม (คำสแลง), Syn. horn in
overwork[VI] ทำงานมากไป, See also: ใช้กำลังเกินไป, ทำงานหักโหม, Ant. rest
overwork[VT] ทำงานมากไป, See also: ใช้กำลังเกินไป, ทำงานหักโหม, Ant. loaf
put forth[PHRV] ใช้กำลัง, Syn. put out
put out[PHRV] ใช้กำลัง, See also: ใช้ความพยายาม, Syn. put forth
rough[VT] ใช้กำลังรุนแรงต่อคู่แข่งขัน (เช่น ฟุตบอล, ฮ็อกกี้)
steamroller[VT] บีบบังคับ, See also: ใช้กำลังบังคับ, Syn. compel, force

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
compel(คัมเพล') {compelled,compelling,compels} vt. บังคับ,ผลักดัน,เกณฑ์,ใช้วิธีบังคับ,ได้มาโดยการบังคับ,ต้อน. vi. ใช้กำลัง,มีอิทธิพลต่อ, See also: compeller n., Syn. enforce
enforce(เอนฟอร์ส') vt. ทำให้ปฎิบัติตาม,ใช้กำลังบังคับ,บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย, See also: enforceability n. ดูenforce enforcer n. ดูenforce enforcive adj. ดูenforce enforcement n. ดูenforce
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
herculean(เฮอ'คิวเลียน) adj. ยากมาก,ต้องใช้กำลังมหาศาล,มีกำลังมหาศาล,กล้าหาญมาก,ใหญ่มาก,เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิส
lcd(แอลซีดี) ย่อมาจากคำว่า liquid crystal display (จอภาพผลึกเหลว) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลวใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,ช่วยให้รอด,ให้กำลังแย่งเอาไป,n. การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save,free,release,liberate
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy,vigorous

English-Thai: Nontri Dictionary
enforce(vt) บังคับให้กระทำ,ใช้กำลังบังคับ,ทำให้ปฏิบัติตาม
enforceable(adj) บังคับได้,ใช้กำลังบังคับได้
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
forcible(adj) โดยการบังคับ,ซึ่งใช้กำลัง,ซึ่งใช้อำนาจ
hydraulic(adj) ซึ่งใช้กำลังน้ำ
overpower(vt) มีอำนาจเหนือ,มีกำลังเหนือ,ใช้กำลัง,ทำให้หมดกำลัง
overstrain(n) การใช้กำลังมากไป
overstrain(vt) ทำงานมากเกินไป,ใช้กำลังมากไป
violent(adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด
WATER water mill(n) โรงสีใช้กำลังน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
実力行使[じつりょくこうし, jitsuryokukoushi] (phrase ) ใช้กำลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top