ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emeritus

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emeritus-, *emeritus*, emeritu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj, n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emeritus(adj) ปลดเกษียณแล้วแต่ยังมีตำแหน่งเป็นเกียรติ, Syn. retired

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emeritus(อิเมอ'ริเทิส) adj., n. (ผู้) ซึ่งปลดเกษียณแล้วแต่ยังคงตำแหน่ง เป็นเกียรติยศอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
emeritus(adj) ซึ่งปลดเกษียณ, ที่ปลดชรา, นอกตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ <p>ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา <p>การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

WordNet (3.0)
emeritus(n) a professor or minister who is retired from assigned duties
emeritus(adj) honorably retired from assigned duties and retaining your title along with the additional title `emeritus' as in `professor emeritus'

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Emeritus

‖a. [ L., having served out his time, p. p. of emerere, emereri, to obtain by service, serve out one's term; e out + merere, mereri, to merit, earn, serve. ] Honorably discharged from the performance of public duty on account of age, infirmity, or long and faithful services; -- said of an officer of a college or pastor of a church. [ 1913 Webster ]

Emeritus

‖ n.; pl. Emeriti [ L. ] A veteran who has honorably completed his service.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And today we are proud to bestow upon Dr. Richard Nelson the title of Professor Emeritus.และในวันนี้เราก็ภูมิใจที่จะให้รางวัลแก่ ด็อกเตอร์ริชาร์ด เนลสัน อารัมภบท ถึงศาตราจารย์ผู้ปลดเกษียณ In Extremis (2013)
Come on, it's not often your doctor gets emeritus.เถอะน่า ไม่บ่อยนักหรอก คุณด็อกเตอร์ผู้ปลดเกษียณ In Extremis (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
emeritus

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emeritus

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣誉教授[róng yú jiào shòu, ㄖㄨㄥˊ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ,     /    ] emeritus professor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Professor emeritusemeritus professor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] (n) emeritus professor [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top