ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emeritus

IH0 M EH1 R AH0 T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emeritus-, *emeritus*, emeritu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj, n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emeritus(adj) ปลดเกษียณแล้วแต่ยังมีตำแหน่งเป็นเกียรติ, Syn. retired

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emeritus(อิเมอ'ริเทิส) adj., n. (ผู้) ซึ่งปลดเกษียณแล้วแต่ยังคงตำแหน่ง เป็นเกียรติยศอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
emeritus(adj) ซึ่งปลดเกษียณ, ที่ปลดชรา, นอกตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ <p>ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา <p>การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาสตราจารย์กิตติคุณ[sāttrājān kittikhun] (n, exp) EN: professor emeritus

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMERITUS IH0 M EH1 R AH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emeritus (j) ˈɪmˈɛrɪtəs (i1 m e1 r i t @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣誉教授[róng yú jiào shòu, ㄖㄨㄥˊ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] emeritus professor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Professor emeritusemeritus professor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] (n) emeritus professor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emeritus \E*mer"i*tus\, a. [L., having served out his time, p.
   p. of emerere, emereri, to obtain by service, serve out one's
   term; e out + merere, mereri, to merit, earn, serve.]
   Honorably discharged from the performance of public duty on
   account of age, infirmity, or long and faithful services; --
   said of an officer of a college or pastor of a church.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emeritus \E*mer"i*tus\, n.; pl. {Emeriti}. [L.]
   A veteran who has honorably completed his service. Emerods

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emeritus
   adj 1: honorably retired from assigned duties and retaining your
       title along with the additional title `emeritus' as in
       `professor emeritus'
   n 1: a professor or minister who is retired from assigned duties

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 emeritus /emeritɵs/
  retiredperson

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top