Search result for

nous

(67 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nous-, *nous*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nous    [N] ความฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: การมีสามัญสำนึก, การมีสติปัญญา, Syn. common sense

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nous (Gk.)อนุตรจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
acinous(แอส' ซินัส) adj. รูปเหมือนพวงองุ่น (consisting of acini)
allochthonous(อะลอค' โธนัส) adj. เกิดจากบริเวณอื่น, มาจากแหล่งอื่น, ซึ่งถูกนำมาจากแหล่งอื่น
aluminous(อะลู' มินัส) adj. ประกอบด้วยหรือมีคุณลักษณะของอะลูมินัม -aluminosity n.
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
autogenous(ออทอจ'จินัส) adj. เกิดขึ้นเอง, เกี่ยวกับสารที่เกิดขึ้นเองในร่างกาย (self-generated)
bituminous coaln. ถ่านหินชนิดอ่อน/เวลาเผามีควันสีเหลือง, Syn. soft coal
burnous(เบอ'นัส,เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused,burnoosed adj.
cacophonousadj. มีเสียงแหบหรือห้าว,ซึ่งออกเสียงไม่ประสานกัน, Syn. cacophonic
cartilaginousadj. เกี่ยวกับกระดูกอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
BITUMINOUS bituminous coal(n) ถ่านหิน
cavernous(adj) เหมือนถ้ำ,เป็นโพรง
exogenous(adj) ซึ่งเกิดจากภายนอก
glutinous(adj) เหนียว,เหมือนแป้งเปียก,คล้ายกาว
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน
leguminous(adj) จำพวกถั่วฝักยาว
luminous(adj) เรืองแสง,โชติช่วง,สว่างไสว,เรืองนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเรา[n. exp.] (bān rao) FR: chez nous
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
ดังที่ทราบกัน[xp] (dangthī sap kan) FR: comme nous le savons ; comme chacun sait
เอง[pr.] (ēng) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod   FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes
เห็ดพิษ[n. exp.] (het phit) EN: poisonous mushroom   FR: champignon vénéneux [m]
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous   
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting   FR: monotone ; lassant ; répétitif
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā thāng sēn lōhit) EN: intravenous infusion   FR: intraveineuse [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nous    (n) (n au1 s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร

French-Thai: Longdo Dictionary
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
もち米;糯米;餅米[もちごめ, mochigome] (n) glutinous rice [Add to Longdo]
アオコ毒;青粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour) [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
アカギンザメ属[アカギンザメぞく, akaginzame zoku] (n) Hydrolagus (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae) [Add to Longdo]
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability [Add to Longdo]
可能性[かのうせい, kanousei] availability [Add to Longdo]
機能仕様[きのうしよう, kinoushiyou] functional specification [Add to Longdo]
機能指示記号[きのうしじきごう, kinoushijikigou] role indicator [Add to Longdo]
機能試験[きのうしけん, kinoushiken] capability tests [Add to Longdo]
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] feature test macro [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悩殺[のうさつ, nousatsu] bezaubern, betoeren [Add to Longdo]
脳卒中[のうそっちゅう, nousocchuu] Schlaganfall [Add to Longdo]
脳細胞[のうさいぼう, nousaibou] Gehirnzelle [Add to Longdo]
農村[のうそん, nouson] Bauerndorf, Dorf [Add to Longdo]
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] landwirtschaftliches_Produkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nous \Nous\, n. [NL., fr. Gr. noy^s mind.]
   1. Intellect; understanding; talent; -- used humorously.
    [1913 Webster]
 
   2. (Philos.) The reason; the highest intellect; God regarded
    as the World Reason.
    [Webster 1913 Suppl.] Nousel

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nous
   n 1: common sense; "she has great social nous"
   2: that which is responsible for one's thoughts and feelings;
     the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I
     couldn't get his words out of my head" [syn: {mind}, {head},
     {brain}, {psyche}, {nous}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 nous [nu]
   us; to us
   us; we
   us
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 nous
 nous 	สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes?
 เธอติดตามพวกเราไปไหม

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 nous
 nous 	สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres
 l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม

Are you satisfied with the result?

Go to Top