ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nous-, *nous*, nou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nous(n) ความฉลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: การมีสามัญสำนึก, การมีสติปัญญา, Syn. common sense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
acinous(แอส' ซินัส) adj. รูปเหมือนพวงองุ่น (consisting of acini)
allochthonous(อะลอค' โธนัส) adj. เกิดจากบริเวณอื่น, มาจากแหล่งอื่น, ซึ่งถูกนำมาจากแหล่งอื่น
aluminous(อะลู' มินัส) adj. ประกอบด้วยหรือมีคุณลักษณะของอะลูมินัม -aluminosity n.
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
autogenous(ออทอจ'จินัส) adj. เกิดขึ้นเอง, เกี่ยวกับสารที่เกิดขึ้นเองในร่างกาย (self-generated)
bituminous coaln. ถ่านหินชนิดอ่อน/เวลาเผามีควันสีเหลือง, Syn. soft coal
burnous(เบอ'นัส, เบอ'นุช) n. เสื้อคลุมที่มีผ้าโพกหัวเช่นของชาวอาหรับ, See also: burnoused, burnoosed adj.
cacophonousadj. มีเสียงแหบหรือห้าว, ซึ่งออกเสียงไม่ประสานกัน, Syn. cacophonic
cartilaginousadj. เกี่ยวกับกระดูกอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
BITUMINOUS bituminous coal(n) ถ่านหิน
cavernous(adj) เหมือนถ้ำ, เป็นโพรง
exogenous(adj) ซึ่งเกิดจากภายนอก
glutinous(adj) เหนียว, เหมือนแป้งเปียก, คล้ายกาว
gluttonous(adj) ตะกละ, โลภ, ตะกรุมตะกราม, มูมมาม
heinous(adj) ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, เลวทราม, น่าเกลียด, น่าชัง
indigenous(adj) โดยกำเนิด, เป็นของพื้นเมือง, เป็นของพื้นบ้าน
leguminous(adj) จำพวกถั่วฝักยาว
luminous(adj) เรืองแสง, โชติช่วง, สว่างไสว, เรืองนาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nous (Gk.)อนุตรจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you've more nous than me. I'll grant you that.อืมคุณฉลาดกว่าผมจริงๆ ผมยอมรับ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Nous allons à Paris.นู ซา ลอง อา ปา รีส The Beginning in the End (2010)
Nous chassons ceux qui nous chassent.Nous chassons ceux qui nous chassent. Code Breaker (2011)
Lobster for two at Chez Nous is not "dinner with a friend."กุ้งลอปสเตอร์ มันไม่ใช่ "อาหารเย็นกับเื่พื่อน" The Art of Making Art (2011)
Nous parlerons demain.เราจะคุยกันวันพรุ่งนี้ The Princess Dowry (2012)
He had the nous to play for time.จะแตะอะไรระวังด้วย The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NOUS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nous

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร

French-Thai: Longdo Dictionary
nousสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
nousสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา

Japanese-English: EDICT Dictionary
同時[どうじ, douji] (n, adj-no) simultaneous(ly); concurrent; same time; synchronous; together; (P) #2,579 [Add to Longdo]
同期[どうき, douki] (n-adv, vs, adj-no) (1) contemporary; corresponding period; same period; same class; (2) synchronous; synchronization; (P) #4,505 [Add to Longdo]
山地[さんち(P);やまち, sanchi (P); yamachi] (n, adj-no) mountainous district; (P) #6,906 [Add to Longdo]
農村[のうそん, nouson] (n) agricultural community; farm village; rural; (P) #8,237 [Add to Longdo]
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n, adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines #9,029 [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) #12,884 [Add to Longdo]
脳神経[のうしんけい, noushinkei] (n) cranial nerves; cerebral nerves #14,550 [Add to Longdo]
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P) #15,062 [Add to Longdo]
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P) #16,645 [Add to Longdo]
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) agricultural produce; (P) #17,176 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability [Add to Longdo]
可能性[かのうせい, kanousei] availability [Add to Longdo]
機能仕様[きのうしよう, kinoushiyou] functional specification [Add to Longdo]
機能指示記号[きのうしじきごう, kinoushijikigou] role indicator [Add to Longdo]
機能試験[きのうしけん, kinoushiken] capability tests [Add to Longdo]
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] feature test macro [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悩殺[のうさつ, nousatsu] bezaubern, betoeren [Add to Longdo]
脳卒中[のうそっちゅう, nousocchuu] Schlaganfall [Add to Longdo]
脳細胞[のうさいぼう, nousaibou] Gehirnzelle [Add to Longdo]
農村[のうそん, nouson] Bauerndorf, Dorf [Add to Longdo]
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] landwirtschaftliches_Produkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nous \Nous\, n. [NL., fr. Gr. noy^s mind.]
   1. Intellect; understanding; talent; -- used humorously.
    [1913 Webster]
 
   2. (Philos.) The reason; the highest intellect; God regarded
    as the World Reason.
    [Webster 1913 Suppl.] Nousel

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nous
   n 1: common sense; "she has great social nous"
   2: that which is responsible for one's thoughts and feelings;
     the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I
     couldn't get his words out of my head" [syn: {mind}, {head},
     {brain}, {psyche}, {nous}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 nous /nu/ 
  us; to us; us; we; us

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top