Search result for

ใช้ประโยชน์

(48 entries)
(0.0446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้ประโยชน์-, *ใช้ประโยชน์*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like a Trandoshan scavenger, probably combing the battlefield for salvage.ดูเหมือนว่าจะเป็นแทรนโดแชนนะ พวกหาของเก่า คุ้ยทุกอย่างจากเศษซากสนามรบ แล้วกู้ไปใช้ประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
You can let nature get the best of you, or you can get the best of nature.เธอจะปล่อยให้ธรรมชาติเล่นงานเธอ หรือจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติล่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Now, we develop these assets to use them as needed.ตอนนี้ เราอยากใช้ประโยชน์จากเขา Body of Lies (2008)
It's Donald Miller who has nothing, and you took full advantage of that.เหมือนกับโดนัลด์ มิลเลอร์ ผู้ซึ่งขาดทุกอย่าง และคุณใช้ประโยชน์เรื่องนี้อย่างเต็มที่ Doubt (2008)
We look farther and farther afield in previously unspoilt territory and in regions that are increasingly difficult to exploit.เรามองไปไกลขึ้นและไกลขึ้นเรื่อยๆ ในเพื่อหาดินแดนที่ยัง ไม่ถูกทำลายก่อนหน้านี้ และยิ่งหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
Is excessive exploitation of our resources threatening the lives of every species?การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสุดขั้วนี้ ทำให้ชีวิตทุกสายพันธุ์ถูกคุกคามใช่หรือไม่? Home (2009)
Kill him.แล้วถ้าเจ้าใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายนี้ได้ Goemon (2009)
Without the ability to use them.โดยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เลย District 9 (2009)
What's important is that we harvest from him what we can right now.แต่ที่สำคัญนั้นก็คือเราสามารถใช้ประโยชน์จากเซลล์ เนือเยื่อของเค้าได้ในตอนนี้ District 9 (2009)
So, I think we're obligated to harness this power for our own personal gain.ใช้ประโยชน์จากพลังอันนี้ เพื่อให้เราได้กลับมาเป็นส่วนตัว Some Kinda Love (2009)
And I'm afraid that General Kane will take advantage of that.และชั้นกลัวว่าคนทั่วไป จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น Princess Protection Program (2009)
C.I. would be a good place to utilize what I've learned.หน่วยข่างกรองน่าจะเป็นสถานที่ที่ดี ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมรู้ Double Blind (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ประโยชน์[v. exp.] (chai prayōt) EN: apply   FR: se servir de ; mettre à profit
ใช้ประโยชน์ไม่ได้[adj.] (chai prayōt mai dāi ) EN: unusable   

English-Thai: Longdo Dictionary
harness(vi vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
data science(n ) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
applicative[ADJ] ใช้ประโยชน์ได้, Syn. applicatory
avail[VT] ใช้ประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. use, utilize
available[ADJ] ใช้ประโยชน์ได้, See also: ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้, Syn. usable, accessible, convenient, Ant. unavailable
avail of[PHRV] ใช้ประโยชน์จาก, See also: ทำให้ได้ประโยชน์จาก
capitalize on[PHRV] ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จาก, See also: ได้ผลประโยชน์จาก
do with[PHRV] ใช้ประโยชน์จาก, See also: ทำให้ได้ประโยชน์จาก, ทำอะไรกับ
seize the opportunity[IDM] ใช้ประโยชน์จากโอกาส, See also: ตักตวงโอกาส
play upon[PHRV] ใช้ประโยชน์จาก
reclaim[VT] ใช้ประโยชน์จากของเสีย, Syn. salvage
recur to[PHRV] ใช้ประโยชน์จาก, Syn. resort to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
applicative(แอพ'พลิเค'ทิฟว) adj. ใช้ประโยชน์ได้,ใช้ได้, ปฏิบัติได้, Syn. practical)
available(อะเวล'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้,มี,หาได้,หาง่าย,ใช้ประโยชน์ได้,เท่าที่จะหาได้,กำไร. -availability,-availableness n., Syn. accessible, obtainable
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) {capitalized,capitalised,capitalizing,capitalising,capitalizes,capitalises} vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่,เสนอทุนให้,ให้ทุน,ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น,ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
deadwood(เดด'วูด) n. สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้,คนจู้จี้,ความได้เปรียบกว่า
ditheringการรวมจุดสีหมายถึง การใช้จุดสีอื่นแทนสีบางสีที่จอภาพไม่สามารถแสดงได้ เช่น ใช้จุดสีขาวและดำผสมกันแทนสีเทาอ่อน/แก่ หรือใช้จุดสีขาวและแดงแทนสีชมพู และอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำเส้นโค้งให้ดูเรียบขึ้น (มีส่วนที่เห็นเป็นรอยหยัก ๆ ลดลงได้)
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทำด้วยเหล็ก เหล็กออกไซด์หรือเฟอไรต์ มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟผ่าน ใช้ประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูล แต่เดิมมาแกนแม่เหล็กนี้เป็นส่วนเล็ก ๆ อยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งถือเป็นหน่วยสมองหลัก ใช้เป็นที่ประมวลผล เรียกว่า magnetic core memory หรือ หน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว หันมาใช้สารกึ่งตัวนำชนิดอื่นแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
applied(adj) ประยุกต์ได้,ใช้ประโยชน์ได้
capitalization(n) การใช้ทุน,การใช้ประโยชน์
exploit(vt) หาประโยชน์,ใช้ประโยชน์,ทำประโยชน์
serve(vi) ยื่นหมายศาล,ใช้ประโยชน์,ผูกเชือก,ตอบรับ,ชดใช้
use(vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
turn to accountใช้ประโยชน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
利用[りよう, riyou] (n) ใช้ประโยชน์

German-Thai: Longdo Dictionary
in Anspruch nehmen(phrase) ใช้ ใช้ประโยชน์, See also: verwenden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top