ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mus

   
208 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mus-, *mus*, mu
English-Thai: Longdo Dictionary
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.
musical ensemble(n) กลุ่มของนักดนตรีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, S. orchestra, band,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muse[VI] คิดรำพึง, See also: คิดคำนึง, เหม่อลอย, Syn. ruminate, think, dream, meditate
muse[VI] ตรึกตรอง, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน, Syn. cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate
Muse[N] เทพธิดาที่เป็นแรงบันดาลใจของกวี
mush[VT] บด, See also: คั้น, บีบ, Syn. squeeze, crush, crunch
mush[N] อาหารเปียกหรือบดละเอียด, See also: อาหารบด, ข้าวบด
mush[SL] หน้า
mush[SL] คำเรียกชายแปลกหน้า, See also: คำเรียกผู้ชายที่ไม่รู้จักชื่อ, Syn. John, mate
musk[N] กลิ่นรุนแรงจากสัตว์
muss[VT] ทำให้สับสนวุ่นวาย, See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. crumple, tousle, ruffle
muss[N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความไม่มีระเบียบ, ความอลหม่าน, Syn. mess, chaos, turmoil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muscle(มัส'เซิล) n. กล้ามเนื้อ, See also: muscly adj.
muscle weaknessกล้ามเนื้อเปลี้ย
muscovite(มัส'คะไวทฺ) n. ประชาชนในกรุงมอสโก
muscular(มัส'คิวละ) adj. เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,ล่ำสัน., See also: muscularity n., Syn. powerful
muse(มิวซ) v. รำพึง,ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,จ้องอย่างใคร่ครวญ, See also: muser n., Syn. ponder
museful(มิวซ'ฟูล) adj. ใคร่ครวญ,คิดคะนึง
museum(มิวเซียม') n. พิพิธภัณฑ์, Syn. gallery
mushroom(มัช'รูม) n. เห็ด
music(มิว'ซิค) n. ดนตรี,เสียงดนตรี,เสียงไพเราะ, Syn. melody
musical(มิว'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับดนตรี,ซึ่งมีเสียงไพเราะ, See also: musicality n. musicale n. การประชุมฟังดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
muscle(n) กล้ามเนื้อ
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน
muse(vi) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,คิดทบทวน,รำพึง
museum(n) พิพิธภัณฑ์
mushroom(n) เห็ด
music(n) ดนตรี,เสียงดนตรี,โน้ตเพลง
musical(adj) ไพเราะ,เสนาะหู,เกี่ยวกับเสียงดนตรี
musically(adv) ทางดนตรี
musician(n) นักดนตรี
musk(n) ขี้ชะมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
muscleกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscleกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle end-plateแผ่นเชื่อมต่อกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle moulding; muscle trimmingการแต่งขอบด้วยกล้ามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ border moulding] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle of mastication; masticatory muscleกล้ามเนื้อ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle relaxantยาคลายกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle rigidityสภาพกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle sense; myaesthesia; myesthesia; sense, muscularการกำหนดรู้จากกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle spasmกล้ามเนื้อหดเกร็ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle spasticityภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscarineมัสคาริน, มัสคารีน [การแพทย์]
Muscarinicฤทธิ์มัสคารินิค, มัสคารินิค [การแพทย์]
Muscarinic Effectอาการที่จัดอยู่ในกลุ่มของมัสคารินิก [การแพทย์]
Muscarinic Siteบริเวณมัสคารินิก [การแพทย์]
Muscle Actionการทำงานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Atrophyกล้ามเนื้อลีบ, การฝ่อตัวของกล้ามเนื้อ, การเกิดกล้ามเนื้อลีบ [การแพทย์]
Muscle Bundlesกล้ามเนื้อทั้งมัด [การแพทย์]
Muscle contractionกล้ามเนื้อหดตัว [TU Subject Heading]
Muscle Contractionการหดตัวของกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อหดตัว [การแพทย์]
Muscle Contractureกล้ามเนื้อหดรั้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mushroom (slang ) ยาเสพย์ติด
See also: S. crack,drug,
Musical Band for Procession (n) วงโยธวาทิต
MUSM[เอ็ม-ยู-เอส-เอ็ม] เป็นคำย่อมาจาก : I Miss You So Much = ผมคิดถึงคุณมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, music?อะไรนะ Big (1988)
MUSE:MUSE: Captain Phillips (2013)
MUSE:MUSE: Captain Phillips (2013)
MUSE:MUSE: Captain Phillips (2013)
Must be seven little children.จะต้องเป็นเด็กเล็ก ๆ เจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Yes, and you must be...ใช่และคุณจะต้องเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You must be Grumpy.คุณจะต้องไม่พอใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mush!ข้าวต้ม! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Nothing must be overlooked.ไม่มีอะไรที่จะต้องมองข้าม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Muster the gun crew!พลปืนใหญ่ รวมพล The Great Dictator (1940)
"But to remain great we must sacrifice.""แต่จะให้ดีกว่านี้ เราต้องเสียสละ" The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
musAbove all things, we must not be selfish.
musAbove all, we must be healthy.
musAbove all, you must help each other.
musAbove all, you must take good care of yourself.
musAbove all, you must work now.
musAbove the music, I could hear her crying.
musA budget deficit must be financed somehow.
musAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
musA clock must be above all correct.
musA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
musActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
musAdmission to the museum is thirty dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้ดนตรี[N] musical chairs, Example: งานปีใหม่ปีนี้ มีการเล่นเก้าอี้ดนตรีด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง มีผู้เล่นมากกว่าเก้าอี้หนึ่งคน แย่งกันนั่งเมื่อเสียงดนตรีหยุดแล้วคัดผู้ที่ไม่ได้นั่งออก
สาบ[ADJ] musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
ศาสนามุสลิม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนาอิสลาม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนามุสลิมมีข้อห้ามไม่ให้ดื่มสุรา
ศาสนาอิสลาม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนามุสลิม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อีกศาสนาหนึ่ง ที่มีผู้นิยมเลื่อมใสและนับถือมาก, Thai definition: ศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช
เห็ด[N] mushroom, See also: toad-stool, fungus, fungi, Example: เธอลงมือนั่งยองๆ ช่วยกันกับลูกสาวมองหาเห็ดรอบๆ บริเวณนั้น, Count unit: ดอก, Thai definition: ส่วนของราที่ออกเป็นดอก แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดหนึ่งไม่มีพิษ กินได้ อีกชนิดหนึ่งมีพิษ บางชนิดกินแล้วถึงตาย
สังคีต[N] music, See also: musicale, concert, Thai definition: การร้องรำทำเพลง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โน้ตดนตรี[N] note, See also: musical notation, music score, Syn. โน้ต, โน้ตเพลง, ทำนองเพลง, Example: โน้ตดนตรีของเพลงไทยเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงสากล, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดท่วงทำนองเสียงดนตรี
หนวด[N] mustache, Example: เขาลูบหนวดเหนือริมฝีปาก พลางนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน
เครื่องดนตรี[N] musical instrument, See also: musical equipment, Example: รัฐมีนโยบายว่า ทุกโรงเรียนต้องสนับสนุนนักเรียนทุกคนเล่นเครื่องดนตรี 1 ชนิด, Count unit: ชิ้น, ชนิด
จง[AUX] must, See also: have to, should, Syn. ต้อง, ควร, Example: ขอให้นักเรียนจงอย่าขาดเรียน เพราะใกล้สอบแล้ว, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาบอกความบังคับหรือความหวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek nāmyøi) EN: appetizer   FR: amuse-gueule [m inv.]
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; make music ; produce melody   FR: jouer de la musique
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
เบ่งกล้าม[v. exp.] (beng klām) EN: puff out one's muscle   
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ช้างน้ำ[n.] (chāngnām) EN: hippopotamus ; hippo   FR: hippopotame [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSA    M Y UW1 S AH0
MUSH    M AH1 SH
MUSK    M AH1 S K
MUSE    M Y UW1 Z
MUST    M AH1 S T
MUSHA    M Y UW1 SH AH0
MUSCH    M AH1 SH
MUSHA    M UW1 SH AH0
MUSEE    M Y UW1 Z IY1
MUSES    M Y UW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muse    (v) mjˈuːz (m y uu1 z)
mush    (n) mˈʌʃ (m uh1 sh)
musk    (n) mˈʌsk (m uh1 s k)
muss    (v) mˈʌs (m uh1 s)
must    (v) mʌst (m uh s t)
mused    (v) mjˈuːzd (m y uu1 z d)
muses    (v) mjˈuːzɪz (m y uu1 z i z)
mushy    (j) mˈʌʃiː (m uh1 sh ii)
music    (n) mjˈuːzɪk (m y uu1 z i k)
musky    (j) mˈʌskiː (m uh1 s k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音乐[yīn yuè, ㄩㄝˋ, / ] music, #808 [Add to Longdo]
不得[bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, ] must not; may not; not be allowed; cannot, #1,596 [Add to Longdo]
肌肉[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, ] muscle; flesh, #4,214 [Add to Longdo]
博物馆[bó wù guǎn, ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] museum, #5,398 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] muscle, #8,817 [Add to Longdo]
蘑菇[mó gu, ㄇㄛˊ ㄍㄨ˙, ] mushroom, #10,095 [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] mushroom, #10,761 [Add to Longdo]
务必[wù bì, ˋ ㄅㄧˋ, / ] must; to need to; to be sure to, #11,036 [Add to Longdo]
乐器[yuè qì, ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] musical instrument, #11,883 [Add to Longdo]
穆斯林[Mù sī lín, ㄇㄨˋ ㄙ ㄌㄧㄣˊ, ] Muslim, #12,225 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むし, mushi] (n) แมลง
虫歯[むしば, mushiba] (n) ฟันผุ
結ぶ[むすぶ, musubu] (vt) เชื่อมต่อ, เชื่อมความสัมพันธ์
息子[むすこ, musuko] (n) ลูกชาย (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 息子さん)
[むすめ, musume] (n) ลูกสาว (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 娘さん[musumesan]), See also: A. 息子,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
蒸す[むす, musu] Thai: ร้อนอบอ้าว English: to be sultry
蒸す[むす, musu] Thai: นึ่ง English: to steam
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: ผูก English: to tie
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: ทำสัญญา English: to bind
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: เชื่อมโยง English: to link
結ぶ[むすぶ, musubu] Thai: ออกผล
夢想[むそう, musou] Thai: ความเพ้อฝัน English: dream
夢想[むそう, musou] Thai: การนึกเอาเองเป็นตุเป็นตะ English: reverie
結び付く[むすびつく, musubitsuku] Thai: การกระทำที่นำสองสิ่งมาสัมพันธ์กัน English: to be connected or related

German-Thai: Longdo Dictionary
Musik(n) |die, nur Sing.| ดนตรี
Musiker(n) |der, pl. Musiker| นักดนตรี , See also: Related: die Musikerin
mussต้อง, See also: müssen
müsse, See also: müssen
müssenต้อง | muss, gemusst |
müssen|muß, mußte, hat gemußt| ต้อง (เป็นกริยาช่วย บ่งความจำเป็น, การบังคับ) เช่น Du muß dich erst mal ausruhen!, Alle Menschen müssen sterben.
müsste, See also: müssen
müssten, See also: müssen
mussten, See also: müssen
Gemüse(n) |das| ผัก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mus {n}puree; mash [Add to Longdo]
Muschel {f}; Schale {f}shell [Add to Longdo]
Muschelhaufen {m}shell midden [Add to Longdo]
Muschelschale {f}seashell; clamshell [Add to Longdo]
Muschelschale {f} | Muschelschalen {pl}conch | conches [Add to Longdo]
Muschi {f}; Möse {f}pussy [slang] [Add to Longdo]
Muse {f}muse [Add to Longdo]
Museum {n} | Museen {pl}museum | museums [Add to Longdo]
Museumsdirektor {m} | Museumsdirektoren {pl}curator | curators [Add to Longdo]
Musical {n}musical [Add to Longdo]
Mustervertrag {m}model contract [Add to Longdo]
Musik {f} | einschmeichelnde Musik | serielle Musikmusic | enticing music | serial music [Add to Longdo]
Musikalität {f}musicality [Add to Longdo]
Musikanlage {f}hi-fi equipment; stereo equipment [Add to Longdo]
Musikantentum {n}minstrelsy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
musée(n) |m| พิพิธภัณฑ์สถาน เช่น Le Louvre est un musée important.
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]
コンピュータミュージック[こんぴゅーたみゅーじっく, konpyu-tamyu-jikku] computer-music [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
ジャム信号[じゃむしんごう, jamushingou] jam signal [Add to Longdo]
タイムシェアリング[たいむしえありんぐ, taimushiearingu] time sharing [Add to Longdo]
タイムスタンプ[たいむすたんぷ, taimusutanpu] time stamp [Add to Longdo]
タイムスライシング[たいむすらいしんぐ, taimusuraishingu] time slicing [Add to Longdo]
タイムスライス[たいむすらいす, taimusuraisu] time slice [Add to Longdo]
データグラムサービス[でーたぐらむさーびす, de-taguramusa-bisu] datagram service [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じ, ji] MUSCHEL, DAZWISCHEN_SEIN, VERMITTELN [Add to Longdo]
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] Museum [Add to Longdo]
夢想[むそう, musou] Traeumerei, Phantasie [Add to Longdo]
[むすめ, musume] -Tochter, Maedchen [Add to Longdo]
娘婿[むすめむこ, musumemuko] Schwiegersohn [Add to Longdo]
娘心[むすめごころ, musumegokoro] (unschuldige) Gefuehle_eines_Maedchens, (unschuldige) Seele_eines_Maedchens [Add to Longdo]
娘盛り[むすめざかり, musumezakari] Jugendbluete [Add to Longdo]
息子[むすこ, musuko] -Sohn [Add to Longdo]
意匠[いしょう, ishou] Muster, Design, Entwurf, Idee [Add to Longdo]
手本[てほん, tehon] Muster, Vorlage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mus \Mus\, prop. n.; pl. {Mures}. [L., a mouse.] (Zool.)
   A genus of small rodents, including the common mouse and rat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mus
   n 1: type genus of the Muridae: common house mice; the tips of
      the upper incisors have a square notch [syn: {Mus}, {genus
      Mus}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 mus
  mouse

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 mus
  mouse

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Mus /muːs/ 
  mash; puree

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 mus /mɵs/
  sparrow

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 mus
  mouse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top