ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruminate

R UW1 M IH0 N EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruminate-, *ruminate*
Possible hiragana form: るみなて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruminate(vi) เคี้ยวเอื้อง, See also: เคี้ยวช้าๆ, Syn. chew over, digest
ruminate(vi) ครุ่นคิด, See also: คำนึง, ตรึกตรอง, ใคร่ครวญ, Syn. ponder, reflect, think
ruminate(vt) ครุ่นคิด, See also: คำนึง, ตรึกตรอง, ใคร่ครวญ, Syn. ponder, reflect, think

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruminate(รู'มะเนท) vi., vt. เคี้ยวเอื้อง, รำพึง, ครุ่นคิด, ตรึกตรอง, ทบทวน, See also: rumination n. ruminative adj. ruminatively adv. ruminator n., Syn. chew the cud, muse, ponder

English-Thai: Nontri Dictionary
ruminate(vt) ครุ่นคิด, ตรึกตรอง, เคี้ยวเอื้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruminate๑. -เนื้อเมล็ดย่น๒. -รอยด่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But without law and order, ruminate on that. Oh, yeah.ถ้าไม่มีกฏหมายก็ลองทบทวนดู Rango (2011)
Oh, it's the obvious place to ruminate on all the things I'll never be.ก็ที่นี่ ฉันได้นั่งคิด ถึงสิ่งที่ฉันไม่มีวันได้เป็น Pilot (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruminateHe ruminated over his misfortunes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคี้ยวเอื้อง(v) ruminate, See also: chew the cud, Syn. บดเอื้อง, Example: ควายสองตัวกำลังยืนเคี้ยวเอื้องอยู่ในนาอย่างมีความสุข, Thai Definition: อาการที่ควายสำรอกอาหารออกมาเคี้ยวให้ละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคี้ยวเอื้อง[khīo-eūang] (v) EN: ruminate ; chew the cud  FR: ruminer
ใคร่ครวญ[khraikhrūan] (v) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove  FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RUMINATE R UW1 M IH0 N EY2 T
RUMINATED R UW1 M IH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruminate (v) rˈuːmɪnɛɪt (r uu1 m i n ei t)
ruminated (v) rˈuːmɪnɛɪtɪd (r uu1 m i n ei t i d)
ruminates (v) rˈuːmɪnɛɪts (r uu1 m i n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反刍[fǎn chú, ㄈㄢˇ ㄔㄨˊ, / ] ruminate, #53,362 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イルミナティ[iruminatei] (n) Illuminati (Name of group) [Add to Longdo]
反芻[はんすう, hansuu] (n, adj-no) (1) chewing the cud; rumination; (vs) (2) to ruminate on; to think over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruminate \Ru"mi*nate\, v. i. [imp. & p. p. {Ruminated}; p. pr. &
   vb. n. {Ruminating}.] [L. ruminatus, p. p. of ruminari,
   ruminare, fr. rumen, -inis, throat, akin to ructare to belch,
   erugere to belch out, Gr. ?, AS. roccettan.]
   1. To chew the cud; to chew again what has been slightly
    chewed and swallowed. "Cattle free to ruminate."
    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To think again and again; to muse; to meditate; to
    ponder; to reflect. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Apart from the hope of the gospel, who is there that
       ruminates on the felicity of heaven? --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruminate \Ru"mi*nate\, v. t.
   1. To chew over again.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To meditate or ponder over; to muse on.
    [1913 Webster]
 
       Mad with desire, she ruminates her sin. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       What I know
       Is ruminated, plotted, and set down. --Shak.
    [1913 Webster] Ruminate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruminate \Ru"mi*nate\, Ruminated \Ru"mi*na`ted\, a. (Bot.)
   Having a hard albumen penetrated by irregular channels filled
   with softer matter, as the nutmeg and the seeds of the North
   American papaw.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruminate
   v 1: chew the cuds; "cows ruminate"
   2: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of the
     afternoon"; "philosophers have speculated on the question of
     God for thousands of years"; "The scientist must stop to
     observe and start to excogitate" [syn: {chew over}, {think
     over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate}, {contemplate},
     {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over}, {ruminate},
     {speculate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top