Search result for

musician

(60 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -musician-, *musician*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
musician[N] นักดนตรี, See also: ศิลปินเพลง, นักแต่งเพลง, Syn. composer, player, performer
musicianly[ADV] อย่างนักดนตรี
musicianship[N] ความสามารถทางดนตรี, See also: ทักษะทางดนตรี
musicianship[N] ความเป็นนักดนตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
musician(มิวซิซ'เชิน) n. นักดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
musician(n) นักดนตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musiciansนักดนตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, when I was your age, all I wanted was to be a musician,ตอนพ่ออายุเท่าลูกน่ะ.สิ่งเดียวที่ต้องการคือ เป็นนักดนตรี New Haven Can Wait (2008)
Gangsters, fighters, musicians.เขาเป็นทั้ง นักเลง นักสู้ แล้วก็นักมายากล Chuck in Real Life (2008)
Mr. Mayor, you can destroy all these great musicians here right now!ท่านผู้ว่า, ตอนนี้คุณสามารถทำลายนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้ก็ได้ Beethoven Virus (2008)
Creative ones yeah, like a kinda artists and musicians giveฉันขอโทษ... ฉันไม่รู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน? The Eye (2008)
But last I've checked you're a musician.พักก่อน The Eye (2008)
I'm sure other musicians don't see what I'm gonna see.คุณคงจะกดดันมากเหมือนกัน The Eye (2008)
Have a good time. There'll be musicians, interesting people...นี่เป็นโอกาส มีนักดนตรี คนแต่งเพลงมากมาย ผู้คนน่าสนใจ... The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A musician can have Kung Fu.นักดนตรีสามารถเป็นกังฟูได้ The Forbidden Kingdom (2008)
In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras or, indeed, by talented musicians from within the camp itself, are always well attended.และในเวลาค่ำคืน บางครั้ง เราก็จะมีคอนเสิร์ต จัดแสดงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แขกรับเชิญ หรือว่า เหล่านักดนตรีมากความสามารถ จากภายในแคมป์ ก็มาบรรเลงให้ได้ฟังกันบ่อยๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I wish I didn't though cause I really loved music, and I've so much respect for musicians and people playing...ผมได้แต่หวังว่าผมจะไม่เลิก เพราะยังไงผมก็รักดนตรี และผมชื่นชมพวกนักดนตรี นักแสดง... Hachi: A Dog's Tale (2009)
No, in terms of pure musicianship I would put them up against any current band you can name.พ่อเทียบชั้นได้ทุกวงดนตรี ทุกวงในปัจจุบันที่แกฟัง พ่อไม่รู้จักวงดนตรีวัยรุ่นสมัยใหม่หรอก Down (2009)
Where's the musicians' door?ประตูทางเข้าของนักดนตรีอยู่ทางไหนเคอะ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
musicianAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
musicianActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
musicianA musician can appreciate small differences in sounds.
musicianAre there any famous musicians on the stage?
musicianBecause he was a great musician.
musicianBeethoven was a great musician.
musicianBesides being a businessman, he is a musician.
musicianBoth brothers are musicians.
musicianDo you know when the musician will come here?
musicianHe became a great musician.
musicianHe grew up to be a famous musician in after years.
musicianHe has established himself as a musician.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาทก[N] musician, Syn. ผู้ประโคม, ผู้บรรเลง, นักดนตรี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่บรรเลงดนตรี, คนเล่นดนตรี, Notes: (สันสกฤต)
วาที[N] musician, Syn. นักดนตรี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่นดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นักดนตรี[N] musician, See also: player, performer, composer, Example: นักดนตรีประจำร้านเพิ่งลาออก เจ้าของร้านเลยต้องเปิดรับสมัครใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่นดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักดนตรี[n.] (nakdontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer   FR: musicien [m] ; musicienne [f]
วาที[n.] (wāthī) EN: musician   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSICIAN    M Y UW0 Z IH1 SH AH0 N
MUSICIANS    M Y UW0 Z IH1 SH AH0 N Z
MUSICIAN'S    M Y UW0 Z IH1 SH AH0 N Z
MUSICIANS'    M Y UW0 Z IH1 SH AH0 N Z
MUSICIANSHIP    M Y UW0 Z IH1 SH AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
musician    (n) (m y uu1 z i1 sh @ n)
musicians    (n) (m y uu1 z i1 sh @ n z)
musicianship    (n) (m y uu1 z i1 sh @ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音乐家[yīn yuè jiā, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] musician, #19,197 [Add to Longdo]
乐师[yuè shī, ㄩㄝˋ ㄕ, / ] musician, #65,898 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musiker {m}; Musikerin {f} | Musiker {pl}musician | musicians [Add to Longdo]
Orpheuszaunkönig {m} [ornith.]Musician Wren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティスト(P);アーチスト(P)[, a-teisuto (P); a-chisuto (P)] (n) artist; musician; (P) [Add to Longdo]
ジャズ演奏家[ジャズえんそうか, jazu ensouka] (n) jazz musician; jazzman [Add to Longdo]
ミュージシャン[, myu-jishan] (n) musician; (P) [Add to Longdo]
演奏家[えんそうか, ensouka] (n) performing musician [Add to Longdo]
音楽家[おんがくか;おんがっか, ongakuka ; ongakka] (n) musician [Add to Longdo]
音楽性[おんがくせい, ongakusei] (n) musicianship [Add to Longdo]
下座[しもざ, shimoza] (n,vs) (1) squatting; prostrating oneself; crouching; (n) (2) musicians' box on the left side of the stage; (3) (See 下座・しもざ) lower seat [Add to Longdo]
楽士[がくし, gakushi] (n) musician; bandsman [Add to Longdo]
楽師[がくし, gakushi] (n) master musician [Add to Longdo]
楽匠[がくしょう, gakushou] (n) celebrated musician [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Musician \Mu*si"cian\, n. [F. musicien.]
   One skilled in the art or science of music; esp., a skilled
   singer, or performer on a musical instrument.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 musician
   n 1: someone who plays a musical instrument (as a profession)
      [syn: {musician}, {instrumentalist}, {player}]
   2: artist who composes or conducts music as a profession

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top