Search result for

fungus

(52 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fungus-, *fungus*, fungu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fungus[N] เชื้อรา, See also: เห็ด, รา
fungus-face[SL] คนมีหนวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fungus(ฟัง'กัส) n. เชื้อรา,เห็ด,เนื้องอกคล้ายฟองน้ำ.adj. คล้ายเชื้อราหรือเห็ด., See also: fungic adj. -pl. fungi,funguses, Syn. mushrooms,molds

English-Thai: Nontri Dictionary
fungus(n) เห็ด,เชื้อรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fungusเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungusเห็ดรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fungusเชื้อรา,รา [การแพทย์]
fungusเห็ดรา, คำเอกพจน์ของ fungi [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fungus Diseasesโรคเชื้อรา [การแพทย์]
Fungus, Dematiaceousเชื้อราที่มีสีดำ [การแพทย์]
Fungus, Dimorphicเชื้อราที่เปลี่ยนรูปร่างตัวเองและความเป็นอยู่ได [การแพทย์]
Fungus, Opportunisticเชื้อราฉวยโอกาส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We should check his studio for toxins, mold, fungus.เราสามารถเช็คสตูดิโอของเขาเพื่อหาสารพิษ MOLD และเชื้อราต่างๆ Adverse Events (2008)
No signs of mold or fungus anywhere, either.ไม่มีร่องรอยของเชื้อราหรือMold Adverse Events (2008)
Lack of spit makes her mouth a breeding ground for a fungus like Candida.ในคนทั่วไป เพราะขาดน้ำลายในปาก เลือดจะเป็นลานเพราะเชื้อ พวกเห็นราอย่าง candida. Lucky Thirteen (2008)
- Something about a fungus.-เกี่ยวกับอินทรียวัตถุ Duplicity (2009)
What kind of fungus?อินทรียวัตถุชนิดไหน? Duplicity (2009)
Can you believe that? what a fungus.เชื่อมั้ยล่ะ น่ารังเกียจอะไรเช่นนี้ Connect! Connect! (2009)
This fungus is toxic. It's incredibly aggressive.เชื้อรานี้มีพิษ มันลุกลามเร็วมาก Episode #3.5 (2009)
I don't want any more Fungus the Bogeymen!ฉันไม่ต้องการโบกี้แมนเชื้อราไปมากว่านี้แล้วนะ Episode #3.5 (2009)
Basically, it's a fungus.พื้นฐานเลย มันคือเชื้อรา Episode #3.5 (2009)
No, don't touch her! The only chance she's got is if the cold kills the fungus.เธอมีแค่โอกาสนี้เท่านั้น ถ้าความเย็นฆ่าเชื้อราได้ Episode #3.5 (2009)
It's a fungus gnat.เป็นพวกแมลงตัวเล็กๆ ที่มีเชื้อราอาศัยอยู่ The Witch in the Wardrobe (2010)
This gnat would have had his last fungus about a hundred million years ago in the Lower Cretaceous.อยู่ในโลกนี้มาตั้งแต่ ร้อยล้านปีก่อนโน้น ในสมัยเริ่มแรกของ ยุคครีเคเซียน The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รา[N] fungus, See also: mold, mould, Example: จุลินทรีย์มีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ บัคเตรี รา และไวรัส เป็นต้น, Thai definition: ชื่อเรียกพืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟีลล์ และลำต้น ใบ ราก ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น 2 พวก คือ ราเมือก และราที่แท้จริง สืบพันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ เป็นพืชเบียนหรือขึ้นอยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus   FR: moisissure [f] ; champignon [m]
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)   FR: champignon [m]
เห็ดหูหนูขาว [n. exp.] (het hūnū khāo) EN: White Jelly Fungus   
เห็ดรา[n.] (het rā) EN: fungus ; mold   FR: moisissure [f]
รา[n.] (rā) EN: fungus ; mould ; mildew   FR: moisissure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNGUS    F AH1 NG G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fungus    (n) (f uh1 ng g @ s)
funguses    (n) (f uh1 ng g @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pilz {m} | Pilze {pl}fungus | fungi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
猿の腰掛け;胡孫眼[さるのこしかけ;サルノコシカケ, sarunokoshikake ; sarunokoshikake] (n) (uk) polypore (bracket fungus, esp. of family Polyporaceae) [Add to Longdo]
肝臓茸[かんぞうたけ;カンゾウタケ, kanzoutake ; kanzoutake] (n) (uk) beefsteak fungus (Fistulina hepatica); beefsteak mushroom [Add to Longdo]
偽瓢虫[てんとうむしだまし;テントウムシダマシ, tentoumushidamashi ; tentoumushidamashi] (n) (1) (uk) handsome fungus beetle (any beetle of family Endomychidae); (2) (col) (See 二十八星瓢虫) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n) (1) (See 菌類) fungus; (2) (See 細菌) germ; bacterium; bacillus; (P) [Add to Longdo]
菌体[きんたい, kintai] (n) (1) bacterial cell; (2) fungus body [Add to Longdo]
菌類[きんるい, kinrui] (n) fungus; fungi [Add to Longdo]
酵母菌[こうぼきん, koubokin] (n) yeast fungus [Add to Longdo]
子嚢菌[しのうきん, shinoukin] (n) ascomycete; sac fungus [Add to Longdo]
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus [Add to Longdo]
真菌[しんきん, shinkin] (adj-na,n) fungus; fungi [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] fungus; tuber [Add to Longdo]
菌子[jùn zi, ㄐㄩㄣˋ ㄗ˙, ] fungus [Add to Longdo]
菌界[jūn jiè, ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄝˋ, ] fungus (taxonomic kingdom); mycota [Add to Longdo]
菌类[jūn lèi, ㄐㄩㄣ ㄌㄟˋ, / ] fungus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fungi \Fun"gi\ (f[u^]n"j[imac]), n. pl.; sing. {fungus}. (Biol.)
   A group of thallophytic plant-like organisms of low
   organization, destitute of chlorophyll, in which reproduction
   is mainly accomplished by means of asexual spores, which are
   produced in a great variety of ways, though sexual
   reproduction is known to occur in certain {Phycomycetes}, or
   so-called algal fungi. They include the molds, mildews,
   rusts, smuts, mushrooms, toadstools, puff balls, and the
   allies of each. In the two-kingdom classification system they
   were classed with the plants, but in the modern five-kingdom
   classification, they are not classed as plants, but are
   classed in their own separate kingdom fungi, which includes
   the phyla Zygomycota (including simple fungi such as bread
   molds), Ascomycota (including the yeasts), Basidiomycota
   (including the mushrooms, smuts, and rusts), and
   Deuteromycota (the {fungi imperfecti}). Some of the forms,
   such as the yeasts, appear as single-celled microorganisms,
   but all of the fungi are are eukaryotic, thus distinguishing
   them from the prokaryotic microorganisms of the kingdon
   Monera.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Note: The Fungi appear to have originated by degeneration
      from various alg[ae], losing their chlorophyll on
      assuming a parasitic or saprophytic life. In an earlier
      classification they were divided into the subclasses
      {Phycomycetes}, the lower or algal fungi; the
      {Mesomycetes}, or intermediate fungi; and the
      {Mycomycetes}, or the higher fungi; by others into the
      {Phycomycetes}; the {Ascomycetes}, or sac-spore fungi;
      and the {Basidiomycetes}, or basidial-spore fungi.
      [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fungus \Fun"gus\, n.; pl. L. {Fungi}, E. {Funguses}. [L., a
   mushroom; perh. akin to a doubtful Gr. ? sponge, for ?; if
   so, cf. E. sponge.]
   1. (Bot.) Any one of the {Fungi}, a large and very complex
    group of thallophytes of low organization, -- the molds,
    mildews, rusts, smuts, mushrooms, toadstools, puff balls,
    and the allies of each. See {fungi}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The fungi are all destitute of chorophyll, and,
      therefore, to be supplied with elaborated nourishment,
      must live as saprophytes or parasites. They range in
      size from single microscopic cells to systems of
      entangled threads many feet in extent, which develop
      reproductive bodies as large as a man's head. The
      vegetative system consists of septate or rarely
      unseptate filaments called hyph[ae]; the aggregation of
      hyph[ae] into structures of more or less definite form
      is known as the mycelium. See {Fungi}, in the
      Supplement.
      [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A spongy, morbid growth or granulation in animal
    bodies, as the proud flesh of wounds. --Hoblyn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fungus
   n 1: an organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and
      feeding on organic matter; ranging from unicellular or
      multicellular organisms to spore-bearing syncytia

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 fungus
   fungus; mushroom
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top