ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaos

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaos-, *chaos*, chao
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaos(n) ความยุ่งเหยิง, See also: ความสับสน, Syn. confusion, disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray

English-Thai: Nontri Dictionary
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, ความโกลาหล, กลียุค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chaosภาวะยุ่งเหยิง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chaosความอลวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chaos theoryทฤษฎีความอลวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย Blazing Saddles (1974)
You know, Nietzsche says, "Out of chaos comes order."นิทเช่กล่าวไว้ว่า ความสับสนไป ความสงบจะมา Blazing Saddles (1974)
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย... The Road Warrior (1981)
Superstring theory, chaos math, advanced algorithms.เป็นทฤษฎีที่ล้ำลึกเกี่ยวกับตัวเลข และการแก้สูตรคณิตศาสตร์ Good Will Hunting (1997)
I don't want a bad influence to spread chaos among themฉันไม่ต้องการให้มีอิทธิพลไม่ดี มาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายกับพวกเขา GTO (1999)
'There are reports of chaos on the motorways 'as thousands of people attempt to flee the cities.'มีรายงานความวุ่นวายบนทางหลวง' 'ผู้คนนับพันพยามที่จะหนีออกจากเมือง' Shaun of the Dead (2004)
It's Chaos out there.ข้างนอกนั่นพวกเคออส Æon Flux (2005)
Chaos Theory is correct except that chaos is actually not chaotic at all but perfectly controlled.ทฤษฎีไร้ระเบียบพูดถูกยกเว้นที่ว่า ความยุ่งเหยิงจริง ๆ แล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงทั้งหมด แต่มันควบคุมได้ Peaceful Warrior (2006)
We've got a city in chaos here, frank.เมืองนี้กำลังโกลาหลนะ แฟร้งค์ See-Through (2007)
Who would want to be born between chaos and hatred?ใครอยากจะเกิดมาท่ามกลางความสับสนและความเกลียดชังล่ะ? Frontier(s) (2007)
Chaos and crime spread and the innocent become victims in a lawless galaxy.ความวุ่นวายและอาชญากรรมเกิดขึ้นไปทั่ว และบรรดาผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นเหยื่อ ในกาแล็กซี่ที่ไร้กฎหมาย Star Wars: The Clone Wars (2008)
That there's randomness and chaos in the universe.มันคือการสุ่มและความยุ่งเหยิงของจักรวาล Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chaosBut my mind is still in chaos and...
chaosIf I wasn't here this office would be in chaos in three days.
chaosThe entire theater turned to chaos when somebody cried "Fire!".
chaosThere will be chaos unless we all adhere to the rules.
chaosThe street was in utter chaos.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโกลาหล[khwām kōlahon] (n) EN: confusion ; chaos ; anarchy  FR: chaos [ m ] ; confusion [ f ] ; anarchie [ f ]
ความอลวน[khwām onlawon] (n) EN: chaos  FR: chaos [ m ]
ทฤษฎีความโกลาหล[thritsadī khwām kōlahon] (n, exp) EN: chaos theory
ทฤษฎีความอลวน[thritsadī khwām onlawon] (n, exp) EN: chaos theory
ทฤษฎีไร้ระเบียบ[thritsadī rai rabīep] (n, exp) EN: chaos theory

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
chaos

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaos

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凌乱[líng luàn, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] chaos #11,753 [Add to Longdo]
战乱[zhàn luàn, ㄓㄢˋ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] chaos of war #21,800 [Add to Longdo]
乱象[luàn xiàng, ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ,   /  ] chaos; madness #41,961 [Add to Longdo]
混沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] chaos theory (math.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chaos { n }; Durcheinander { n }chaos [Add to Longdo]
Chaos { n }; chaotische Zuständeshambles [Add to Longdo]
Chaos { n }mayhem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
混乱[こんらん, konran] (n, vs) disorder; chaos; confusion; mayhem; (P) #3,258 [Add to Longdo]
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n, adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
カオス理論[カオスりろん, kaosu riron] (n) chaos theory [Add to Longdo]
バタフライ効果[バタフライこうか, batafurai kouka] (n) butterfly effect (chaos theory) [Add to Longdo]
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]
混濁;溷濁[こんだく, kondaku] (n, vs) (1) muddiness; turbidity; opacity; (2) (See 混乱) disorder; chaos [Add to Longdo]
混迷[こんめい, konmei] (n, vs) turmoil; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]
治乱[ちらん, chiran] (exp) (whether at) peace or at war; in peacetime and at war; order and chaos [Add to Longdo]
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc [Add to Longdo]
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] (adj-na, n) disorder; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaos \Cha"os\ (k[=a]"[o^]s), n. [L. chaos chaos (in senses 1 &
   2), Gr. cha`os, fr. cha`inein (root cha) to yawn, to gape, to
   open widely. Cf. {Chasm}.]
   1. An empty, immeasurable space; a yawning chasm. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Between us and there is fixed a great chaos. --Luke
                          xvi. 26
                          (Rhemish
                          Trans.).
    [1913 Webster]
 
   2. The confused, unorganized condition or mass of matter
    before the creation of distinct and orderly forms.
    [1913 Webster]
 
   3. Any confused or disordered collection or state of things;
    a confused mixture; confusion; disorder.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaos
   n 1: a state of extreme confusion and disorder [syn: {chaos},
      {pandemonium}, {bedlam}, {topsy-turvydom}, {topsy-
      turvyness}]
   2: the formless and disordered state of matter before the
     creation of the cosmos
   3: (Greek mythology) the most ancient of gods; the
     personification of the infinity of space preceding creation
     of the universe
   4: (physics) a dynamical system that is extremely sensitive to
     its initial conditions

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chaos /kao/ 
  chaos; tangle

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 chaos
  chaos; tangle

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Chaos /kaːɔs/ 
  chaos

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 chaos /xaɔs/
  chaos; tangle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top