Search result for

museum

(80 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -museum-, *museum*
Possible hiragana form: むせうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
museum[N] พิพิธภัณฑ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
museum(มิวเซียม') n. พิพิธภัณฑ์, Syn. gallery

English-Thai: Nontri Dictionary
museum(n) พิพิธภัณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
museumพิพิธภัณฑสถาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Museumพิพิธภัณฑ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museumพิพิธภัณฑ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Museum architectureสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Museum buildingsอาคารพิพิธภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Museum curatorภัณฑารักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museum curatorภัณฑารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Museum financeการเงินพิพิธภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Museum registration methodsทะเบียนพิพิธภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Museum techniquesพิพิธภัณฑ์วิทยา [TU Subject Heading]
Museumsพิพิธภัณฑ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The museum will buy them, as usual. Yes, they are nice.ใช่, ทางพิพิธภัณฑ์จะซื้อมัน, เหมือนเดิม ใช่, พวกมันมีค่ามาก Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And the museum gets the Ark when we're finished?และพิพิธภัณฑ์ จะได้หีบฯ หลังจากที่เสร็จเรื่อง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I was a member of a zoological expedition... funded by the British Museum.ฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของการเดินทางสัตว์ ... ได้รับทุนจากบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
They'd just put it in a museum.พวกเขาเพียงแค่ต้องการใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Hollywood's newest concept for a wax museum comes from an ear doctor who treats the stars.แนวคิดใหม่ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง... ...มาจากหมอรักษาหูดารา Punchline (1988)
It belongs in a museum.มันควรจะอยู่ในพิภิธภัณฑ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This should be in a museum.มันควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That belongs in a museum.มันเป็นของพิพิธภัณฑ์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
museumAdmission to the museum is thirty dollars.
museumAfter his death, his paintings were hung in the museum.
museumAfter ten minutes' walk we came to the museum.
museumA guide conducted the visitors round the museum.
museumA new museum is being built at the center of the city.
museumA short walk brought me to the museum.
museumA stranger came up, asking me the way to the museum.
museumA worldwide plague of theft emptied museums.
museumBoth my father and I went to the museum for the first time.
museumCan you take us to the British Museum?
museumCould you let me off in front of the museum?
museumDid they go to museum by bus?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิพิธภัณฑ์[N] museum, Syn. พิพิธภัณฑสถาน, Example: ทรัพย์สมบัติมากมายที่นำมาจากหลุมฝังศพยังคงเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ซึ่งเก็บสิ่งของต่างๆ รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
พิพิธภัณฑสถาน[N] museum, Syn. พิพิธภัณฑ์, Example: บ่ายนี้คณะเราจะเข้าชมพิพิธภัณฑสถานที่ใหญ่ที่สุดแห่งเมืองซีอาน, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิพิธภัณฑ์[n.] (phiphitthaphan) EN: museum   FR: musée [m]
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง[n. exp.] (phiphitthaphan hun khīpheung) EN: wax museum   
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย[org.] (Phiphitthaphan Hun Khīpheung Thai ) EN: Thai Human Imagery Museum   
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์[n. prop.] (phiphitthaphan Lūf = Lūfr) EN: The Louvre Museum   FR: musée du Louvre [m] ; Louvre [m]
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[n. exp.] (phiphitthaphan prawattisāt) EN: history museum ; historical museum   FR: musée d'histoire [m]
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ[n. prop.] (Phiphitthaphan Sathān Haēngchāt) EN: National Museum   FR: Musée national [m]
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ[n. exp.] (phiphitthaphan sinlapa) EN: art museum   FR: musée d'art [m]
พิพิธภัณฑ์สงคราม[n. exp.] (phiphitthaphan songkhrām) EN: war museum   FR: musée de la guerre [m]
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย[TM] (Phiphitthaphan Thanākhān Thai) EN: Thai Bank Museum   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSEUM    M Y UW0 Z IY1 AH0 M
MUSEUM    M Y UW1 Z IY0 AH0 M
MUSEUMS    M Y UW0 Z IY1 AH0 M Z
MUSEUMS    M Y UW1 Z IY0 AH0 M Z
MUSEUM'S    M Y UW0 Z IY1 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
museum    (n) (m y uu1 z i@1 m)
museums    (n) (m y uu1 z i@1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Museum {n} | Museen {pl}museum | museums [Add to Longdo]
Museumsdirektor {m} | Museumsdirektoren {pl}curator | curators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミュージアム[, myu-jiamu] (n) museum; (P) [Add to Longdo]
ルーブル(P);ルーヴル[, ru-buru (P); ru-vuru] (n) (1) ruble (Russian currency); rouble; (2) Louvre (Museum); (P) [Add to Longdo]
科学博物館[かがくはくぶつかん, kagakuhakubutsukan] (n) science museum [Add to Longdo]
開館[かいかん, kaikan] (n,vs) (1) opening a hall for that day's business (museum, library, such like buildings); (2) opening of new hall (museum, etc.); (P) [Add to Longdo]
学芸員[がくげいいん, gakugeiin] (n) curator (e.g. museum) [Add to Longdo]
休館[きゅうかん, kyuukan] (n,vs,adj-no) closure (of a library, museum, etc.); (P) [Add to Longdo]
郷土博物館[きょうどはくぶつかん, kyoudohakubutsukan] (n) folk museum [Add to Longdo]
国立博物館[こくりつはくぶつかん, kokuritsuhakubutsukan] (n) national museum; (P) [Add to Longdo]
国立歴史民族博物館[こくりつれきしみんぞくはくぶつかん, kokuritsurekishiminzokuhakubutsukan] (n) National museum of Japanese history [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国历史博物馆[Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] Museum of Chinese History [Add to Longdo]
博物院[bó wù yuàn, ㄅㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, ] museum [Add to Longdo]
博物馆[bó wù guǎn, ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] museum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] museum [Add to Longdo]
博物館資料[はくぶつかんしりょう, hakubutsukanshiryou] museum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] Museum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Museum \Mu*se"um\, n. [L., a temple of the Muses, hence, a place
   of study, fr. Gr. ?, fr. ? a Muse.]
   A repository or a collection of natural, scientific, or
   literary curiosities, or of works of art.
   [1913 Webster]
 
   {Museum beetle}, {Museum pest}. (Zool.) See {Anthrenus}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 museum
   n 1: a depository for collecting and displaying objects having
      scientific or historical or artistic value

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Museum [muːzeːum] (n) , s.(m )
   museum
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 museum [mysejɵm]
   museum
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 museum
   museum
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 museum
   museum
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top