ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruffle

R AH1 F AH0 L   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruffle-, *ruffle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruffle[VT] ทำให้กระเพื่อม
ruffle[VI] กระเพื่อม
ruffle[VT] ทำให้ขนตั้งฟู, Syn. erect feathers
ruffle[VT] ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้หัวเสีย, ทำให้โกรธ, Syn. annoy, agitate, upset, Ant. soothe, compose
ruffle[VI] ขุ่นเคือง, See also: หัวเสีย, โกรธ, Syn. annoy, agitate, upset
ruffle[VT] ทำให้ย่น, See also: ทำให้ไม่เรียบ, Syn. disarrange, disorder, rumple, Ant. smooth, arrange, order
ruffle[VI] ย่น, See also: ไม่เรียบ, Syn. disarrange, disorder, rumple
ruffle[N] การกระเพื่อม, See also: การเป็นคลื่น
ruffle[N] สิ่งรบกวนใจ, See also: สิ่งน่ารำคาญ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญ, Syn. annoyance, irritation
ruffle[N] ชิ้นผ้าที่จับจีบใช้ตกแต่ง, Syn. frill, fringe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
unruffled(อันรัพ'เฟิลดฺ) adj. เงียบสงบ,มั่นคง,คงที่,ราบรื่น,ไม่ย่น., Syn. serene,calm

English-Thai: Nontri Dictionary
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
ruffle(vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สาก,ทำให้ขรุขระ,ทำให้ย่น
truffle(n) เห็ดโคน,เห็ดดำ,เห็ดถ่าน
unruffled(adj) เรียบ,สงบ,ไม่สะเทือน,มั่นคง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh... yes. I'd like to order... ..the Erika Pekkari dust ruffles.ลองพวกสมุนไพร แล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้น โธ่, ไม่เอาน่า. Fight Club (1999)
And where can I get one? I love those little ruffles down the front.ฉันจะไปหามาได้จากที่ไหนเนี้ย ฉันชอบผ้าจีบด้านหน้านั่น Happily N'Ever After (2006)
Your shingles are all ruffled... and your windows are cracked.หลังคาดูไม่ได้เลย... ...หน้าต่างก็แตก Monster House (2006)
Sure that ruffled more than a few feathers.ต้องมีคนไม่พอใจกลุ่มหนึ่งอยู่แล้ว Cold Ground (2008)
I saw your little indian feathers get all ruffle up.ฉันเห็นขนนกอินเดียเล็กๆ The Blind Side (2009)
Ruffle my hair while you still can.ถ้างั้น,จับผมเท่าที่พี่ต้องการเลยในขณะที่พี่ยังทำได้ Episode #1.1 (2010)
I wore a powder blue tux with a ruffled shirt and a big velour bowtie.ฉันใส่ชุดทักซีโด้สีนํ้าเงินกับเสื้อขาวๆที่มีกลีบฟุ้งๆ แล้วก็ผูกหูกระต่ายกํามะหยี่อันใหญ่ๆ Prom Queen (2011)
How about ruffles?แบบนี้เป็นไง ฉันเคยอ่านเจอ The People Will Hear (2012)
I read somewhere that no one has ever been convicted while wearing ruffles. Well...ไม่เคยมีใครโดนตัดสินถ้าใส่แบบนี้ The People Will Hear (2012)
To hell with ruffles.ครั้งนี้ครั้งแรก ไม่มีใครใส่แบบนี้หรอก The People Will Hear (2012)
Okay, okay. Don't get all ruffled.ก็ได้ ไม่ต้องทำให้ยุ่งยากหรอก Personal Effects (2012)
You ruffled a violent man when you pulled off your double cross.ด้วยปริศนาพวกนี้สินะ Confidence (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruffleThe mind ruffled the surface of the water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut   FR: chataîgne d'eau [f]
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected   FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

CMU English Pronouncing Dictionary
RUFFLE    R AH1 F AH0 L
RUFFLED    R AH1 F AH0 L D
RUFFLES    R AH1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruffle    (v) rˈʌfl (r uh1 f l)
ruffled    (v) rˈʌfld (r uh1 f l d)
ruffles    (v) rˈʌflz (r uh1 f l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
トリュフ[, toryufu] (n) truffle (fre [Add to Longdo]
ラッフル[, raffuru] (n) ruffle [Add to Longdo]
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled [Add to Longdo]
逆立てる[さかだてる, sakadateru] (v1,vt) to stand on end (hair, fur); to bristle; to ruffle (up) [Add to Longdo]
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
西洋松露[せいようしょうろ, seiyoushouro] (n) (European) truffle [Add to Longdo]
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P) [Add to Longdo]
涼しい顔[すずしいかお, suzushiikao] (n) nonchalant (unruffled) air [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffle \Ruf"fle\, v. t. [imp. & p. p. {Ruffled}; p. pr. & vb. n.
   {Ruffling}.] [From {Ruff} a plaited collar, a drum beat, a
   tumult: cf. OD. ruyffelen to wrinkle.]
   1. To make into a ruff; to draw or contract into puckers,
    plaits, or folds; to wrinkle.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with ruffles; as, to ruffle a shirt.
    [1913 Webster]
 
   3. To oughen or disturb the surface of; to make uneven by
    agitation or commotion.
    [1913 Webster]
 
       The fantastic revelries . . . that so often ruffled
       the placid bosom of the Nile.     --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       She smoothed the ruffled seas.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To erect in a ruff, as feathers.
    [1913 Webster]
 
       [the swan] ruffles her pure cold plume. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) To beat with the ruff or ruffle, as a drum.
    [1913 Webster]
 
   6. To discompose; to agitate; to disturb.
    [1913 Webster]
 
       These ruffle the tranquillity of the mind. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       But, ever after, the small violence done
       Rankled in him and ruffled all his heart.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   7. To throw into disorder or confusion.
    [1913 Webster]
 
       Where best
       He might the ruffled foe infest.   --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   8. To throw together in a disorderly manner. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I ruffled up falen leaves in heap.  --Chapman
    [1913 Webster]
 
   {To ruffle the feathers of}, to exite the resentment of; to
    irritate.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffle \Ruf"fle\, v. i. [Perhaps of different origin from ruffle
   to wrinkle; cf. OD. roffeln, roffen, to pander, LG. raffein,
   Dan. ruffer a pimp. Cf. {Rufflan}.]
   1. To grow rough, boisterous, or turbulent. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The night comes on, and the bleak winds
       Do sorely ruffle.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To become disordered; to play loosely; to flutter.
    [1913 Webster]
 
       On his right shoulder his thick mane reclined,
       Ruffles at speed, and dances in the wind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To be rough; to jar; to be in contention; hence, to put on
    airs; to swagger.
    [1913 Webster]
 
       They would ruffle with jurors.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Gallants who ruffled in silk and embroidery. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffle \Ruf"fle\, n. [See {Ruffle}, v. t. & i.]
   1. That which is ruffled; specifically, a strip of lace,
    cambric, or other fine cloth, plaited or gathered on one
    edge or in the middle, and used as a trimming; a frill.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of being ruffled or disturbed; disturbance;
    agitation; commotion; as, to put the mind in a ruffle.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) A low, vibrating beat of a drum, not so loud as a
    roll; -- called also {ruff}. --H. L. Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The connected series of large egg capsules, or
    oothecae, of any one of several species of American marine
    gastropods of the genus {Fulgur}. See {Ootheca}.
    [1913 Webster]
 
   {Ruffle of a boot}, the top turned down, and scalloped or
    plaited. --Halliwell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruffle
   n 1: a strip of pleated material used as a decoration or a trim
      [syn: {frill}, {flounce}, {ruffle}, {furbelow}]
   2: a high tight collar [syn: {choker}, {ruff}, {ruffle}, {neck
     ruff}]
   3: a noisy fight [syn: {affray}, {disturbance}, {fray},
     {ruffle}]
   v 1: stir up (water) so as to form ripples [syn: {ripple},
      {ruffle}, {riffle}, {cockle}, {undulate}]
   2: trouble or vex; "ruffle somebody's composure"
   3: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to
     impress others; "He struts around like a rooster in a hen
     house" [syn: {tittup}, {swagger}, {ruffle}, {prance},
     {strut}, {sashay}, {cock}]
   4: discompose; "This play is going to ruffle some people"; "She
     has a way of ruffling feathers among her colleagues"
   5: twitch or flutter; "the paper flicked" [syn: {flick},
     {ruffle}, {riffle}]
   6: mix so as to make a random order or arrangement; "shuffle the
     cards" [syn: {shuffle}, {ruffle}, {mix}]
   7: erect or fluff up; "the bird ruffled its feathers" [syn:
     {ruffle}, {fluff}]
   8: disturb the smoothness of; "ruffle the surface of the water"
     [syn: {ruffle}, {ruffle up}, {rumple}, {mess up}]
   9: pleat or gather into a ruffle; "ruffle the curtain fabric"
     [syn: {ruffle}, {pleat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top