ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muscle contraction

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muscle contraction-, *muscle contraction*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา muscle contraction มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *muscle contraction*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscle contractionกล้ามเนื้อหดตัว [TU Subject Heading]
Muscle Contractionการหดตัวของกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อหดตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm having muscle contractions on my throat. And my jaws tightening up.ฉันมีบางอย่างติดที่กล้ามเนื้อคอ มันทำให้หายใจไม่คล่อง Prison Break: The Final Break (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muscle contraction
   n 1: (physiology) a shortening or tensing of a part or organ
      (especially of a muscle or muscle fiber) [syn:
      {contraction}, {muscular contraction}, {muscle
      contraction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top