ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muscle

M AH1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muscle-, *muscle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muscle(n) กล้ามเนื้อ, See also: กล้าม, Syn. fiber, flesh, meat
muscle(n) กำลังของกล้ามเนื้อ, See also: กำลังวังชา, ความแข็งแรง, Syn. brawn
muscle in(phrv) ใช้กำลังควบคุม (คำสแลง), Syn. horn in
muscleman(n) ผู้คุ้มกัน, See also: ยามรักษาการณ์
muscleman(n) นักเล่นกล้าม
musclemen(n) นักกล้าม
muscle-bound(adj) ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อยืดขยาย, Syn. athletic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muscle(มัส'เซิล) n. กล้ามเนื้อ, See also: muscly adj.
muscle weaknessกล้ามเนื้อเปลี้ย
ciliary muscleกล้ามเนื้อปรับเลนส์ตา

English-Thai: Nontri Dictionary
muscle(n) กล้ามเนื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
muscleกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscleกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle end-plateแผ่นเชื่อมต่อกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle moulding; muscle trimmingการแต่งขอบด้วยกล้ามเนื้อ [ มีความหมายเหมือนกับ border moulding ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle of mastication; masticatory muscleกล้ามเนื้อ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle relaxantยาคลายกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle rigidityสภาพกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle sense; myaesthesia; myesthesia; sense, muscularการกำหนดรู้จากกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle spasmกล้ามเนื้อหดเกร็ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle spasticityภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscle Actionการทำงานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Atrophyกล้ามเนื้อลีบ, การฝ่อตัวของกล้ามเนื้อ, การเกิดกล้ามเนื้อลีบ [การแพทย์]
Muscle Bundlesกล้ามเนื้อทั้งมัด [การแพทย์]
Muscle contractionกล้ามเนื้อหดตัว [TU Subject Heading]
Muscle Contractionการหดตัวของกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อหดตัว [การแพทย์]
Muscle Contractureกล้ามเนื้อหดรั้ง [การแพทย์]
Muscle Contractureกล้ามเนื้อหดรั้ง [การแพทย์]
Muscle Coordinationการประสานงานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Crampตะคริว, ตะคริวกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Denervationกล้ามเนื้อขาดประสาทเลี้ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you trying to muscle me? Listen, you son-of-a-bitch!คุณพยายามที่จะกล้ามเนื้อได้หรือไม่ ฟังคุณลูกชายของ-บ้า! The Godfather (1972)
I know you're not in the muscle end of the family, so don't be scared.ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในส่วนท้ายของกล้ามเนื้อของครอบครัวจึงไม่ต้องกลัว The Godfather (1972)
You don't have that kind of muscle anymore.You don't have that kind of muscle anymore. The Godfather (1972)
From there, the poison works on the central nervous system, causing severe muscle spasms, followed by the inevitable drooling.จากตรงนั้น พิษจะทำลาย ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกรุนแรง ตามด้วยน้ำลายไหลยืดตลอด Airplane! (1980)
The Jew is using the black... as muscle against you.คนยิว ใช้ คนผิวดำ ขณะที่กล้ามเนื้อต้านคุณ The Blues Brothers (1980)
I was probing to determining muscle tone and skeletal girth. it's a new technique!ผมกำลังวัดแนวกล้ามเนื้อ และโครงกระดูก มันเป็นเทคนิคใหม่ Spies Like Us (1985)
Come on. Put a little muscle into it.ไปเลย ออกแรงให้มากกว่านั้นหน่อย X-Ray (2001)
You gotta practice, Clark. Your eyes have muscles just like your legs.ลูกต้องฝึกฝน, คล้าก ดวงตาก็มีกล้ามเนื้อเหมือนขาของลูกนั่นแหละ X-Ray (2001)
- Some to be our muscles and sinews.บางพวกเป็นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น The Time Machine (2002)
Hey, soldier, those big muscles look cramped.ทหาร ท่านดูเหนี่อยล้า The Scorpion King (2002)
Still using all the muscles except the one that matters.ยังคงใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนยกเว้นสมองอีกรึ? The Matrix Reloaded (2003)
And I couldn't get over that that's all that tethers us to this planet, you know that... fragile little muscle and it's tiny you know, in the scheme of things... and when you think about all the things that can stop it... there's got to be something else, ผมไม่เคยลืมภาพนั้นเลย นี่แหละโลกของเรา กล้ามเนื้อที่แสนบอบบางนั่น Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muscleALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
muscleEach muscle shows perfect teamwork.
muscleExercise trains the muscles.
muscleHe has been working out to develop his muscles.
muscleHe muscled his way through the crowd.
muscleHence 50 percent of the muscle can give way to fat.
muscleHis muscles ached from sitting too long in one position.
muscleI always stretch my leg muscles before playing tennis.
muscleI have sore muscles all over my body.
muscleI pulled a muscle.
muscleJim pulled a muscle in his leg while skiing.
muscleMuscle tissue consists of innumerable cells.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้าม(n) muscle, Syn. กล้ามเนื้อ, Example: เธอเหล่านั้นดูแข็งแรง เต็มไปด้วยมัดกล้าม ไม่ผอมบางจนเกินไป, Count Unit: มัด, Thai Definition: มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อนๆ ในกายคนและสัตว์
กล้ามเนื้อ(n) muscle, Syn. กล้าม, Example: นักวิ่งมาราธอนวิ่งมากเกินไปจนกล้ามเนื้อที่ต้นขาฉีก, Count Unit: มัด, Thai Definition: มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อนๆ ในกายคนและสัตว์
เกลียวข้าง(n) muscle, See also: muscle on the left side of one's body, Thai Definition: กล้ามเนื้อที่สีข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่งกล้าม[beng klām] (v, exp) EN: puff out one's muscle
กล้าม[klām] (n) EN: muscle  FR: muscle [ m ]
กล้ามเนื้อ[klāmneūa] (n) EN: muscle   FR: muscle [ m ] ; biceps [ m ] ; tissu musculaire [ m ]
กล้ามเนื้อหัวใจ[klāmneūa hūajai] (n, exp) EN: cardiac muscle
กล้ามเนื้อลาย[klāmneūa lāi] (n, exp) EN: reticular muscle
กล้ามเนื้อเรียบ[klāmneūa rīep] (n, exp) EN: smooth muscle
กล้ามเนื้อตา[klāmneūa tā] (n, exp) EN: ciliary muscle  FR: muscle ciliaire [ m ]
กล้ามเนื้อท้อง[klāmneūa thøng] (n, exp) EN: abdominal muscles  FR: abdominaux [ mpl ]
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[lamsan] (adj) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic  FR: robuste ; musclé ; athlétique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MUSCLE M AH1 S AH0 L
MUSCLED M AH1 S AH0 L D
MUSCLES M AH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muscle (v) mˈʌsl (m uh1 s l)
muscled (v) mˈʌsld (m uh1 s l d)
muscles (v) mˈʌslz (m uh1 s l z)
muscleman (n) mˈʌslmæn (m uh1 s l m a n)
musclemen (n) mˈʌslmɛn (m uh1 s l m e n)
muscle-bound (j) mˈʌsl-baund (m uh1 s l - b au n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肌肉[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, ] muscle; flesh, #4,214 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] muscle, #8,817 [Add to Longdo]
转筋[zhuàn jīn, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] muscle cramp, #137,312 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muskel { m } | Muskeln { pl }muscle | muscles [Add to Longdo]
Muskelfaser { f } [ anat. ]muscle fibre; muscle fiber [ Am. ] [Add to Longdo]
Muskelkrampf { m }; Krampus { m } [ Ös. ] [ med. ] | Muskelkrämpfe { pl }; Krampi { pl }muscle cramp | muscle cramps [Add to Longdo]
Muskelrelaxans { n }; muskelentspannendes Mittel [ med. ]muscle relaxant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーゲル[ke-geru] (n) pubococcygeal muscle; Kegel muscle [Add to Longdo]
ヒラメ筋;平目筋;比目魚筋[ヒラメきん(ヒラメ筋);ひらめきん(平目筋;比目魚筋), hirame kin ( hirame suji ); hiramekin ( taira me suji ; hi me sakana suji )] (n) soleus muscle [Add to Longdo]
ベクロニウム[bekuroniumu] (n) vecuronium (muscle relaxant) [Add to Longdo]
ボディービル;ボディビル[bodei-biru ; bodeibiru] (n) body-building; special exercise for developing big muscles [Add to Longdo]
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
横紋筋[おうもんきん, oumonkin] (n) (See 平滑筋) striated muscle [Add to Longdo]
仮性筋肥大[かせいきんひだい, kaseikinhidai] (n) pseudohypertrophy of muscle [Add to Longdo]
貝柱[かいばしら, kaibashira] (n) (1) (See 閉殻筋) adductor muscle; (2) { food } adductor muscle of a bivalve (e.g. scallop, etc.) [Add to Longdo]
外眼筋[がいがんきん, gaigankin] (n) extraocular muscle; external eye muscle [Add to Longdo]
外転筋[がいてんきん, gaitenkin] (n) (See 内転筋) abductor muscle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 muscle \mus"cle\, v. t.
   1. To compel by threat of force; as, they muscled the
    shopkeeper into paying protection money.
    [PJC]
 
   2. To moved by human force; as, to muscle the piano onto the
    truck.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muscle \Mus"cle\ (m[u^]s"'l), n. [F., fr. L. musculus a muscle,
   a little mouse, dim. of mus a mouse. See {Mouse}, and cf.
   sense 3 (below).]
   1. (Anat.)
    (a) An organ which, by its contraction, produces motion.
      See Illust. of Muscles of the Human Body, in Appendix.
    (b) The contractile tissue of which muscles are largely
      made up.
      [1913 Webster]
 
   Note: Muscles are of two kinds, striated and nonstriated. The
      striated muscles, which, in most of the higher animals,
      constitute the principal part of the flesh, exclusive
      of the fat, are mostly under the control of the will,
      or voluntary, and are made up of great numbers of
      elongated fibres bound together into bundles and
      inclosed in a sheath of connective tissue, the
      perimysium. Each fiber is inclosed in a delicate
      membrane (the sarcolemma), is made up of alternate
      segments of lighter and darker material which give it a
      transversely striated appearance, and contains,
      scattered through its substance, protoplasmic nuclei,
      the so-called muscle corpuscles.
      [1913 Webster] The nonstriated muscles are involuntary.
      They constitute a large part of the walls of the
      alimentary canal, blood vessels, uterus, and bladder,
      and are found also in the iris, skin, etc. They are
      made up of greatly elongated cells, usually grouped in
      bundles or sheets.
      [1913 Webster]
 
   2. Muscular strength or development; as, to show one's muscle
    by lifting a heavy weight. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. [AS. muscle, L. musculus a muscle, mussel. See above.]
    (Zool.) See {Mussel}.
    [1913 Webster]
 
   4. An essential part of something; as, budget cuts have gone
    beyond the fat and are cutting into the muscle of the
    government.
    [PJC]
 
   5. Bodyguards or other persons hired to provide protection or
    commit violence; as, he doesn't go out without his muscle
    along. [slang]
    [PJC]
 
   {Muscle curve} (Physiol.), contraction curve of a muscle; a
    myogram; the curve inscribed, upon a prepared surface, by
    means of a myograph when acted upon by a contracting
    muscle. The character of the curve represents the extent
    of the contraction.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muscle
   n 1: one of the contractile organs of the body [syn: {muscle},
      {musculus}]
   2: animal tissue consisting predominantly of contractile cells
     [syn: {muscle}, {muscular tissue}]
   3: a bully employed as a thug or bodyguard; "the drug lord had
     his muscleman to protect him" [syn: {muscleman}, {muscle}]
   4: authority or power or force (especially when used in a
     coercive way); "the senators used their muscle to get the
     party leader to resign"
   5: possessing muscular strength [syn: {brawn}, {brawniness},
     {muscle}, {muscularity}, {sinew}, {heftiness}]
   v 1: make one's way by force; "He muscled his way into the
      office"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 muscle /myskl/ 
  muscle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top