Search result for

muscle

(99 entries)
(0.0411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muscle-, *muscle*
English-Thai: Longdo Dictionary
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muscle[N] กล้ามเนื้อ, See also: กล้าม, Syn. fiber, flesh, meat
muscle[N] กำลังของกล้ามเนื้อ, See also: กำลังวังชา, ความแข็งแรง, Syn. brawn
muscle in[PHRV] ใช้กำลังควบคุม (คำสแลง), Syn. horn in
muscleman[N] ผู้คุ้มกัน, See also: ยามรักษาการณ์
muscleman[N] นักเล่นกล้าม
musclemen[N] นักกล้าม
muscle-bound[ADJ] ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อยืดขยาย, Syn. athletic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muscle(มัส'เซิล) n. กล้ามเนื้อ, See also: muscly adj.
muscle weaknessกล้ามเนื้อเปลี้ย
ciliary muscleกล้ามเนื้อปรับเลนส์ตา

English-Thai: Nontri Dictionary
muscle(n) กล้ามเนื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
muscleกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscleกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle end-plateแผ่นเชื่อมต่อกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle moulding; muscle trimmingการแต่งขอบด้วยกล้ามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ border moulding] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle of mastication; masticatory muscleกล้ามเนื้อ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle relaxantยาคลายกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle rigidityสภาพกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle sense; myaesthesia; myesthesia; sense, muscularการกำหนดรู้จากกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscle spasmกล้ามเนื้อหดเกร็ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle spasticityภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscle Actionการทำงานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Atrophyกล้ามเนื้อลีบ, การฝ่อตัวของกล้ามเนื้อ, การเกิดกล้ามเนื้อลีบ [การแพทย์]
Muscle Bundlesกล้ามเนื้อทั้งมัด [การแพทย์]
Muscle contractionกล้ามเนื้อหดตัว [TU Subject Heading]
Muscle Contractionการหดตัวของกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อหดตัว [การแพทย์]
Muscle Contractureกล้ามเนื้อหดรั้ง [การแพทย์]
Muscle Contractureกล้ามเนื้อหดรั้ง [การแพทย์]
Muscle Coordinationการประสานงานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Crampตะคริว, ตะคริวกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Denervationกล้ามเนื้อขาดประสาทเลี้ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But he didn't drop his hands, Which means he maintained muscle tensity-มือเค้าไม่ตก นั่นหมายความว่า กล้ามเนื้อเค้าใช้ได้ Not Cancer (2008)
He maintained muscle tensity, But was momentarily distracted when he got hit.กล้ามเนื้อเค้ายังอยู่ดี แต่ชั่วขณะนึงที่มันเขวไปเพราะเค้าโดนตี Not Cancer (2008)
It goes better in a large muscle.มันออกฤทธิ์ได้ดีเมื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อใหญ่ Birthmarks (2008)
And the dts will cause her muscles to continue to twitch, even under sedation.และdtsทำให้กล้ามเนื้อเธอกระตุกตลอดเวลา Birthmarks (2008)
The biopsy of your lung cyst showed smooth muscle cells.การตัดชิ้นเนื้อซิสที่ปอดคุณ แสดงถึงเซลกล้ามเนื้อนิ่ม Lucky Thirteen (2008)
It makes your muscles grow.มันจะทำให้กล้ามนายใหญ่ขึ้นด้วย Emancipation (2008)
Nerve and muscle damage.เส้นประสาทและกล้ามเนื้อเสียหาย Last Resort (2008)
Whole point of those things is to make your muscles contract.ประเด็นทั้งหมดอยู่ที่ว่า บางสิ่งทำให้้กล้ามเนื้อคุณเกร็ง Last Resort (2008)
You'll never get a tight stream until you build up your lip muscles to the point where you can purse your lips like this.นายจะพ่นน้ำไม่ได้ ถ้าไม่ฝึกกล้ามเนื้อริมฝีปากซะก่อน จนกว่านายจะ ห่อปากแบบนี้ได้ เข้าใจปะ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
In a situation where your man is threatened, the training kicks in. It's muscle memory.ถ้าเป้าหมายถูกทำร้าย เราจะจำการฝึกได้ ร่างกายขยับเอง Burn After Reading (2008)
A million dollar smile and about three pounds of muscle between the ears.รอยยิ้มล้านดอลลาร์และประมาณสามปอนด์ของกล้ามเนื้อระหว่างหู Revolutionary Road (2008)
God, Robbie's just so muscley and dreamy and... Ah!ร็อบบี้กล้ามเป็นมัดหล่อแล้วก็ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muscleALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
muscleEach muscle shows perfect teamwork.
muscleExercise trains the muscles.
muscleHe has been working out to develop his muscles.
muscleHe muscled his way through the crowd.
muscleHence 50 percent of the muscle can give way to fat.
muscleHis muscles ached from sitting too long in one position.
muscleI always stretch my leg muscles before playing tennis.
muscleI have sore muscles all over my body.
muscleI pulled a muscle.
muscleJim pulled a muscle in his leg while skiing.
muscleMuscle tissue consists of innumerable cells.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้าม[N] muscle, Syn. กล้ามเนื้อ, Example: เธอเหล่านั้นดูแข็งแรง เต็มไปด้วยมัดกล้าม ไม่ผอมบางจนเกินไป, Count unit: มัด, Thai definition: มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อนๆ ในกายคนและสัตว์
กล้ามเนื้อ[N] muscle, Syn. กล้าม, Example: นักวิ่งมาราธอนวิ่งมากเกินไปจนกล้ามเนื้อที่ต้นขาฉีก, Count unit: มัด, Thai definition: มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อนๆ ในกายคนและสัตว์
เกลียวข้าง[N] muscle, See also: muscle on the left side of one's body, Thai definition: กล้ามเนื้อที่สีข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่งกล้าม[v. exp.] (beng klām) EN: puff out one's muscle   
กล้าม[n.] (klām) EN: muscle   FR: muscle [m]
กล้ามเนื้อ[n.] (klāmneūa) EN: muscle   FR: muscle [m] ; biceps [m] ; tissu musculaire [m]
กล้ามเนื้อหัวใจ[n. exp.] (klāmneūa hūajai) EN: cardiac muscle   
กล้ามเนื้อลาย[n. exp.] (klāmneūa lāi) EN: reticular muscle   
กล้ามเนื้อเรียบ[n. exp.] (klāmneūa rīep) EN: smooth muscle   
กล้ามเนื้อตา[n. exp.] (klāmneūa tā) EN: ciliary muscle   FR: muscle ciliaire [m]
กล้ามเนื้อท้อง[n. exp.] (klāmneūa thøng) EN: abdominal muscles   FR: abdominaux [mpl]
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic   FR: robuste ; musclé ; athlétique

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSCLE    M AH1 S AH0 L
MUSCLED    M AH1 S AH0 L D
MUSCLES    M AH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muscle    (v) (m uh1 s l)
muscled    (v) (m uh1 s l d)
muscles    (v) (m uh1 s l z)
muscleman    (n) (m uh1 s l m a n)
musclemen    (n) (m uh1 s l m e n)
muscle-bound    (j) - (m uh1 s l - b au n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muskel {m} | Muskeln {pl}muscle | muscles [Add to Longdo]
Muskelfaser {f} [anat.]muscle fibre; muscle fiber [Am.] [Add to Longdo]
Muskelkrampf {m}; Krampus {m} [Ös.] [med.] | Muskelkrämpfe {pl}; Krampi {pl}muscle cramp | muscle cramps [Add to Longdo]
Muskelrelaxans {n}; muskelentspannendes Mittel [med.]muscle relaxant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーゲル[, ke-geru] (n) pubococcygeal muscle; Kegel muscle [Add to Longdo]
ヒラメ筋;平目筋;比目魚筋[ヒラメきん(ヒラメ筋);ひらめきん(平目筋;比目魚筋), hirame kin ( hirame suji ); hiramekin ( taira me suji ; hi me sakana suji )] (n) soleus muscle [Add to Longdo]
ベクロニウム[, bekuroniumu] (n) vecuronium (muscle relaxant) [Add to Longdo]
ボディービル;ボディビル[, bodei-biru ; bodeibiru] (n) body-building; special exercise for developing big muscles [Add to Longdo]
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
横紋筋[おうもんきん, oumonkin] (n) (See 平滑筋) striated muscle [Add to Longdo]
仮性筋肥大[かせいきんひだい, kaseikinhidai] (n) pseudohypertrophy of muscle [Add to Longdo]
貝柱[かいばしら, kaibashira] (n) (1) (See 閉殻筋) adductor muscle; (2) {food} adductor muscle of a bivalve (e.g. scallop, etc.) [Add to Longdo]
外眼筋[がいがんきん, gaigankin] (n) extraocular muscle; external eye muscle [Add to Longdo]
外転筋[がいてんきん, gaitenkin] (n) (See 内転筋) abductor muscle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] muscle [Add to Longdo]
肌肉[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, ] muscle; flesh [Add to Longdo]
转筋[zhuàn jīn, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] muscle cramp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 muscle \mus"cle\, v. t.
   1. To compel by threat of force; as, they muscled the
    shopkeeper into paying protection money.
    [PJC]
 
   2. To moved by human force; as, to muscle the piano onto the
    truck.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muscle \Mus"cle\ (m[u^]s"'l), n. [F., fr. L. musculus a muscle,
   a little mouse, dim. of mus a mouse. See {Mouse}, and cf.
   sense 3 (below).]
   1. (Anat.)
    (a) An organ which, by its contraction, produces motion.
      See Illust. of Muscles of the Human Body, in Appendix.
    (b) The contractile tissue of which muscles are largely
      made up.
      [1913 Webster]
 
   Note: Muscles are of two kinds, striated and nonstriated. The
      striated muscles, which, in most of the higher animals,
      constitute the principal part of the flesh, exclusive
      of the fat, are mostly under the control of the will,
      or voluntary, and are made up of great numbers of
      elongated fibres bound together into bundles and
      inclosed in a sheath of connective tissue, the
      perimysium. Each fiber is inclosed in a delicate
      membrane (the sarcolemma), is made up of alternate
      segments of lighter and darker material which give it a
      transversely striated appearance, and contains,
      scattered through its substance, protoplasmic nuclei,
      the so-called muscle corpuscles.
      [1913 Webster] The nonstriated muscles are involuntary.
      They constitute a large part of the walls of the
      alimentary canal, blood vessels, uterus, and bladder,
      and are found also in the iris, skin, etc. They are
      made up of greatly elongated cells, usually grouped in
      bundles or sheets.
      [1913 Webster]
 
   2. Muscular strength or development; as, to show one's muscle
    by lifting a heavy weight. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. [AS. muscle, L. musculus a muscle, mussel. See above.]
    (Zool.) See {Mussel}.
    [1913 Webster]
 
   4. An essential part of something; as, budget cuts have gone
    beyond the fat and are cutting into the muscle of the
    government.
    [PJC]
 
   5. Bodyguards or other persons hired to provide protection or
    commit violence; as, he doesn't go out without his muscle
    along. [slang]
    [PJC]
 
   {Muscle curve} (Physiol.), contraction curve of a muscle; a
    myogram; the curve inscribed, upon a prepared surface, by
    means of a myograph when acted upon by a contracting
    muscle. The character of the curve represents the extent
    of the contraction.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muscle
   n 1: one of the contractile organs of the body [syn: {muscle},
      {musculus}]
   2: animal tissue consisting predominantly of contractile cells
     [syn: {muscle}, {muscular tissue}]
   3: a bully employed as a thug or bodyguard; "the drug lord had
     his muscleman to protect him" [syn: {muscleman}, {muscle}]
   4: authority or power or force (especially when used in a
     coercive way); "the senators used their muscle to get the
     party leader to resign"
   5: possessing muscular strength [syn: {brawn}, {brawniness},
     {muscle}, {muscularity}, {sinew}, {heftiness}]
   v 1: make one's way by force; "He muscled his way into the
      office"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 muscle [myskl]
   muscle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top