ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orchestra

AO1 R K AH0 S T R AH0   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orchestra-, *orchestra*
English-Thai: Longdo Dictionary
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orchestra[N] วงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค
orchestra[N] ที่นั่งของนักดนตรีในโรงละคร, Syn. orchestra stalls
orchestral[ADJ] เกี่ยวกับวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค
orchestrate[VT] ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
orchestrate[VI] ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
orchestrator[N] ผู้ประพันธ์
orchestration[N] การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเล่นในวงออเคสตร้า, Syn. arrangement
orchestral pit[N] บริเวณกั้นไว้หน้าเวทีแสดงสำหรับวงดนตรีนั่ง, See also: (เช่น การแสดงบัลเล่ต์ โอเปร่า), Syn. pit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orchestra(ออร์'เคสทระ) n. วงดนตรี,มโหรี, See also: orchestral adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
orchestra(n) วงออเคสตรา,วงมโหรี,วงดนตรี
orchestral(adj) เกี่ยวกับวงดนตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orchestraวงดุริยางค์ [TU Subject Heading]
Orchestral musicดนตรีออร์เคสตรา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด Night and Fog (1956)
A symphony orchestra.บางทีก็มีวงออเคสตร้ามาเล่น Night and Fog (1956)
Uh, Orchestras.อืมม, เอสเชอสตราเซ Suspiria (1977)
- Orchestras.-เอสเชอสตราเซ Suspiria (1977)
Ah, Orchestras.อ้อ, เอสเชอสตราเซ. Suspiria (1977)
That's for the orchestra?นั่นของวงดนตรีใช่ไหมครับ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A ten-piece orchestra?วงออเคสตร้าสิบชิ้น? Seven Years in Tibet (1997)
I hope you don't have an orchestra waiting.หวังว่าทางวงออเคสตร้าคงไม่ต้องรอคุณ The Red Violin (1998)
-I am trying to orchestrate a bidding war. -What for?ฉันกำลังพยายามเริ่มต้นสงครามประมูล กับอะไร Memoirs of a Geisha (2005)
But tonight I intend to call upon the entire orchestra for this event and would be honored if you could join me.แต่คืนนี้ผมจะเล่น รวมวง ออเครสต้า เลย... ...เป็นเกรียติมาก ถ้าคุณจะร่วมชมด้วย. V for Vendetta (2005)
was actually orchestrated by a secret brotherhood..สงครามศาสนาที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มภารดรลับ The Da Vinci Code (2006)
We orchestrated all of this with the greatest care everything that's happened.เราเตรียมการเรื่องทั้งหมด อย่างรอบคอบที่สุด ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น.. The Wicker Man (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orchestraA conductor directs an orchestra.
orchestraAll the orchestra were pleased with their success.
orchestraDo you know the concert schedule of London Symphony Orchestra?
orchestraGenerally speaking, orchestra conductors wear tailcoats at concerts.
orchestraI'm going to join the school orchestra.
orchestraPeople came to the concert hall to listen to the famous orchestra.
orchestraThe conductor of this orchestra is a fine musician.
orchestraThe orchestra members respected Mr Smith as a conductor.
orchestraThe orchestra struck up nostalgic music.
orchestraThe piece was arranged for piano and orchestra.
orchestraThey sat in the front row of the concert hall and heard the orchestra clearly.
orchestraThis is the fifth concert by this orchestra.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงดนตรี[N] band, See also: orchestra, Example: วง วาทิณี ได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีวัยรุ่นที่โด่งดังมาก, Thai definition: กลุ่มคนที่ประกอบด้วยคนที่เล่นดนตรีชนิดต่างๆ เพื่อบรรเลงประสานกันเป็นเพลง
ดุริยางค์[N] musical instrument, See also: orchestra, Syn. ดนตรี, ดุริยางค, เครื่องดนตรี, เครื่องดีดสีตีเป่า
วงดุริยางค์[N] orchestra, See also: band, Example: เราต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้วงดุริยางค์ของโรงเรียนเรารักษาแชมป์ไว้ให้ได้, Count unit: วง, Thai definition: วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มต่างๆ โดยใช้เครื่องดนตรีและผู้เล่นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: musical instrument ; orchestra   
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: orchestra ; band   
กำกับการแสดงดนตรี[v. exp.] (kamkap kān sadaēng dontrī) EN: direct an orchestra ; conduct an orchestra   FR: diriger un orchestre
คณะดนตรี[n. exp.] (khana dontrī) EN: band ; philharmonic orchestra   FR: groupe musical [m] ; orchestre philarmonique [m]
มโหรี[n.] (mahōrī) EN: Thai grand orchestra   FR: grand orchestre thaï [m]
มโหรี[n.] (mohōrī) EN: Thai orchestra   
ปี่พาทย์[n.] (pīphāt) EN: orchestra consisting chiefly of the gamelan ; gamelan   FR: gamelan [m]
วงดนตรี[n. exp.] (wongdontrī) EN: band ; musical group ; orchestra ; ensemble   FR: groupe (musical) [m] ; orchestre [m] ; formation musicale [f]
วงดุริยางค์[n. exp.] (wong duriyāng) EN: band ; orchestra   
วงมโหรี[n. exp.] (wong mohōrī) EN: Thai orchestra   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORCHESTRA    AO1 R K AH0 S T R AH0
ORCHESTRAL    AO0 R K EH1 S T R AH0 L
ORCHESTRAS    AO1 R K AH0 S T R AH0 Z
ORCHESTRATE    AO1 R K AH0 S T R EY2 T
ORCHESTRA'S    AO1 R K AH0 S T R AH0 Z
ORCHESTRALLY    AO0 R K EH1 S T R AH0 L IY0
ORCHESTRATED    AO1 R K AH0 S T R EY2 T AH0 D
ORCHESTRATES    AO1 R K AH0 S T R EY2 T S
ORCHESTRATING    AO1 R K AH0 S T R EY2 T IH0 NG
ORCHESTRATION    AO2 R K AH0 S T R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orchestra    (n) ˈɔːkɪstrə (oo1 k i s t r @)
orchestral    (j) ˈɔːkˈɛstrəl (oo1 k e1 s t r @ l)
orchestras    (n) ˈɔːkɪstrəz (oo1 k i s t r @ z)
orchestrate    (v) ˈɔːkɪstrɛɪt (oo1 k i s t r ei t)
orchestrated    (v) ˈɔːkɪstrɛɪtɪd (oo1 k i s t r ei t i d)
orchestrates    (v) ˈɔːkɪstrɛɪts (oo1 k i s t r ei t s)
orchestrating    (v) ˈɔːkɪstrɛɪtɪŋ (oo1 k i s t r ei t i ng)
orchestration    (n) ˌɔːkɪstrˈɛɪʃən (oo2 k i s t r ei1 sh @ n)
orchestrations    (n) ˌɔːkɪstrˈɛɪʃənz (oo2 k i s t r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交响乐团[jiāo xiǎng yuè tuán, ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] orchestra, #37,891 [Add to Longdo]
管弦乐[guǎn xián yuè, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, / ] orchestral music, #62,660 [Add to Longdo]
管弦乐队[guǎn xián yuè duì, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] orchestra, #80,689 [Add to Longdo]
管弦乐团[guǎn xián yuè tuán, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] orchestra [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orchester {n} | Orchester {pl}orchestra | orchestras [Add to Longdo]
Orchesterraum {m}; Orchestergraben {m}orchestra pit [Add to Longdo]
Orchestersitze {pl}orchestra stalls [Add to Longdo]
orchestral {adj}orchestral [Add to Longdo]
orchestral {adv}orchestrally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
オーケストラ[, o-kesutora] (n) orchestra; (P) [Add to Longdo]
オーケストラピット[, o-kesutorapitto] (n) orchestra pit [Add to Longdo]
オーケストラボックス[, o-kesutorabokkusu] (n) orchestra box [Add to Longdo]
オーケストレーション[, o-kesutore-shon] (n) orchestration [Add to Longdo]
オケ[, oke] (n) (abbr) (See オーケストラ) orchestra; (P) [Add to Longdo]
オケピ[, okepi] (n) (abbr) (See オーケストラピット) orchestra pit [Add to Longdo]
シンフォニーオーケストラ[, shinfoni-o-kesutora] (n) symphony orchestra [Add to Longdo]
ストリングオーケストラ[, sutoringuo-kesutora] (n) string orchestra [Add to Longdo]
バトン[, baton] (n) baton (relay, orchestral conducting, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orchestra \Or"ches*tra\, n. [L. orchestra, Gr. ?, orig., the
   place for the chorus of dancers, from ? to dance: cf. F.
   orchestre.]
   1. The space in a theater between the stage and the audience;
    -- originally appropriated by the Greeks to the chorus and
    its evolutions, afterward by the Romans to persons of
    distinction, and by the moderns to a band of instrumental
    musicians. Now commonly called {orchestra pit}, to
    distinguish it from the section of the main floor occupied
    by spectators.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The space in the main floor of a theater in which the
    audience sits; also, the forward spectator section of the
    main floor, in distinction from the {parterre}, which is
    the rear section of the main floor.
    [PJC]
 
   3. The place in any public hall appropriated to a band of
    instrumental musicians.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) Loosely: A band of instrumental musicians performing
      in a theater, concert hall, or other place of public
      amusement.
    (b) Strictly: A band suitable for the performance of
      symphonies, overtures, etc., as well as for the
      accompaniment of operas, oratorios, cantatas, masses,
      and the like, or of vocal and instrumental solos.
    (c) A band composed, for the largest part, of players of
      the various viol instruments, many of each kind,
      together with a proper complement of wind instruments
      of wood and brass; -- as distinguished from a military
      or street band of players on wind instruments, and
      from an assemblage of solo players for the rendering
      of concerted pieces, such as septets, octets, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) The instruments employed by a full band,
    collectively; as, an orchestra of forty stringed
    instruments, with proper complement of wind instruments.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orchestra
   n 1: a musical organization consisting of a group of
      instrumentalists including string players
   2: seating on the main floor in a theater

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top