Search result for

muscular

(66 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muscular-, *muscular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muscular[ADJ] เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
muscularly[ADV] เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
muscularity[N] การมีกล้ามเนื้อ
muscular dystrophy[N] โรคกล้ามเนื้อเสื่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muscular(มัส'คิวละ) adj. เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,ล่ำสัน., See also: muscularity n., Syn. powerful

English-Thai: Nontri Dictionary
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
muscular-กล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscular dystrophyโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscular sense; myaesthesia; myesthesia; sense, muscleการกำหนดรู้จากกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscular strabismus; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscular tensionความตึงกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscular tissueเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscularกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscular Activity, Strenuousกล้ามเนื้อถูกใช้งานมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Muscular Atrophyกล้ามเนื้อลีบ, กล้ามเนื้อลีบลง, กล้ามเนื้อฝ่อ, กล้ามเนื้อฝ่อลีบ [การแพทย์]
Muscular Co-Ordinationการประสานงานของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscular Coatคลุมชั้นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscular Contractionการหดตัวของกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อกระตุก [การแพทย์]
Muscular Diseasesกล้ามเนื้อ, โรค [การแพทย์]
Muscular Dystrophyมัสคูล่ารดีสโทรฟี่; มัสคิวล่าร์ ดิสโทรฟี; กล้ามเนื้ออ่อนกำลัง; มัสคูลาร์ ดีสโทรฟี, โรค; กล้ามเนื้อฝ่อ; กล้ามเนื้อเหี่ยว; โรคกล้ามเนื้อพิการ; กล้ามเนื้อลีบ; กล้ามเนื้อหด [การแพทย์]
Muscular Dystrophy, Distalดิลโทรฟีพวกกล้ามเนื้อส่วนปลาย [การแพทย์]
Muscular Dystrophy, Faciosca Pulohumeralกล้ามเนื้อพิการชนิดเป็นที่บริเวณใบหน้าและสะบัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The other one was bald, and he was big, muscular.อีกคนหัวล้าน อีกคนตัวใหญ่มีกล้าม Playing Cards with Coyote (2009)
And I'm Robotski, muscular.และฉัน โรโบสกี้ นักกล้ามผู้แข็งแรง Astro Boy (2009)
Something different, something exciting Because you a perfect dome muscular heads ... I can put a web on the top of the head...ให้มันแปลกใหม่ เร้าใจหน่อย เพราะว่าหัวนายมันได้รูปทุยสวยกำลังดี น่าจะแบบว่า... สักใยแมงมุมตรงหัวนะ The Expendables (2010)
He just wrapped me up in his muscular arms pulled me close and landed the most passionate kiss on my lips.เขาเพิ่งกอดฉัน ด้วยกล้ามแมนๆ และดึงฉันเข้าไป และเต็มไปด้วยความรุ่มร้อน Lazarus (2010)
Just look at his muscular arms.ดูกล้ามแขนเขาสิ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
No, come on, I'm way too muscular for their taste.ข้าเหรอ? บ้าน่า.. How to Train Your Dragon (2010)
- They're muscular.- พวกมันกล้ามโตออก Your Highness (2011)
And muscular.และกำยำ Soul of Fire (2011)
Is it muscular?เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือเปล่า? Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
They have a shuttle service and a very muscular driver named Donald.พวกเขามีบริการรถรับ-ส่ง แถมมีคนขับล่ำบึ้กชื่อโดนัลด์ด้วย Meet the New Boss (2012)
Then, I wouldn't have gotten to see a very muscular driver named Donald.งั้น ฉันก็จะไม่ได้เจอ พ่อคนขับล่ำบึ้กที่ชื่อ โดนัลด์ แล้วสิ Meet the New Boss (2012)
Get me a double cappuccino and muscular stock boy.เอาดับเบิ้ลคาปูชิโน่ และก็เด็กถือของล่ำๆสักคน Any Moment (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muscularMy muscular strength has weakened from lack of exercise.
muscularThe bullet penetrated his muscular chest.
muscularWith his muscular constitution he passes for a judoist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ำ[ADJ] muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง
ล่ำ[ADJ] muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ[v. exp.] (chītyā khao klāmneūa) EN: intramuscular injection   FR: faire une injection intramusculaire
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic   FR: robuste ; musclé ; athlétique
ภายในกล้ามเนื้อ[adj.] (phāinai klāmneūa) EN: intramuscular   FR: intramusculaire
ระบบกล้ามเนื้อ[n. exp.] (rabop klāmneūa) EN: muscular system   FR: système musculaire [m]
เรียกเนื้อ[v. exp.] (rīek neūa) EN: cause a wound to heal ; get good muscular tissue grow at the wound site   
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSCULAR    M AH1 S K Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muscular    (j) (m uh1 s k y u l @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muskelkraft {f}muscular strength [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムキムキ[, mukimuki] (adj-na,adj-no) muscular; brawny [Add to Longdo]
魁偉[かいい, kaii] (adj-na,n) brawny; muscular; impressive; gigantic [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
筋ジストロフィー[きんジストロフィー, kin jisutorofi-] (n) muscular dystrophy [Add to Longdo]
筋萎縮症[きんいしゅくしょう, kin'ishukushou] (n,adj-no) amyotrophy (muscular atrophy) [Add to Longdo]
筋骨隆々;筋骨隆隆[きんこつりゅうりゅう, kinkotsuryuuryuu] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) muscular; strong-muscled [Add to Longdo]
筋性歯痛[きんせいしつう, kinseishitsuu] (n) (obsc) muscular toothache [Add to Longdo]
筋注[きんちゅう, kinchuu] (n) intramuscular injection [Add to Longdo]
筋肉質[きんにくしつ, kinnikushitsu] (n) muscularity [Add to Longdo]
筋肉注射[きんにくちゅうしゃ, kinnikuchuusha] (n) intramuscular injection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肌肉发达[jī ròu fā dá, ㄐㄧ ㄖㄡˋ ㄈㄚ ㄉㄚˊ, / ] muscular [Add to Longdo]
肌肉萎缩症[jī ròu wēi suǒ zhèng, ㄐㄧ ㄖㄡˋ ㄨㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, / ] muscular dystrophy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muscular \Mus"cu*lar\, a. [Cf. F. musculaire. See {Muscle}.]
   1. Of or pertaining to a muscle, or to a system of muscles;
    consisting of, or constituting, a muscle or muscles; as,
    muscular fiber.
    [1913 Webster]
 
       Great muscular strength, accompanied by much
       awkwardness.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed by, or dependent on, a muscle or the muscles.
    "The muscular motion." --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. Well furnished with muscles; having well-developed
    muscles; brawny; hence, strong; powerful; vigorous; as, a
    muscular body or arm.
    [1913 Webster]
 
   {Muscular Christian}, one who believes in a part of religious
    duty to maintain a healthful and vigorous physical state.
    --T. Hughes.
 
   {Muscular Christianity}.
    (a) The practice and opinion of those Christians who
      believe that it is a part of religious duty to
      maintain a vigorous condition of the body, and who
      therefore approve of athletic sports and exercises as
      conductive to good health, good morals, and right
      feelings in religious matters. --T. Hughes.
    (b) An active, robust, and cheerful Christian life, as
      opposed to a meditative and gloomy one. --C. Kingsley.
 
   {Muscular excitability} (Physiol.), that property in virtue
    of which a muscle shortens, when it is stimulated;
    irritability; contractility.
 
   {Muscular sense} (Physiol.), muscular sensibility; the sense
    by which we obtain knowledge of the condition of our
    muscles and to what extent they are contracted, also of
    the position of the various parts of our bodies and the
    resistance offering by external objects.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muscular
   adj 1: of or relating to or consisting of muscle; "muscular
       contraction"
   2: having a robust muscular body-build characterized by
     predominance of structures (bone and muscle and connective
     tissue) developed from the embryonic mesodermal layer [syn:
     {mesomorphic}, {muscular}] [ant: {ectomorphic},
     {endomorphic}, {pyknic}]
   3: having or suggesting great physical power or force; "the
     muscular and passionate Fifth Symphony"
   4: (of a person) possessing physical strength and weight; rugged
     and powerful; "a hefty athlete"; "a muscular boxer";
     "powerful arms" [syn: {brawny}, {hefty}, {muscular},
     {powerful}, {sinewy}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 muscular
   muscular
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top