ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turmoil

T ER1 M OY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turmoil-, *turmoil*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turmoil(n) ความสับสนอลหม่าน, See also: ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turmoil(เทอ'มอยล์) n. ความยุ่งยาก, ความยุ่งเหยิง, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล, Syn. tumult, agitaiton, unrest, disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง, ความโกลาหล, ความสับสน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I grew up in a dangerous world of one period of turmoil after another...ฉันโตขึ้นในโลกที่อันตราย ในยุคแห่งการเริ่มต้นความยุ่งเหยิงทั้งหมด... Millennium Actress (2001)
But a growing religious turmoil was gripping Rome.เมื่อความขัดแย้งทางศาสนาในกรุงโรมรุนแรง The Da Vinci Code (2006)
We've been through a lot of turmoil And made a lot of difficult choices, เราผ่านความยุ่งยากมากมาย และต้องตัดสินใจเรื่องยากลำบาก Chapter Six 'The Line' (2007)
The ship is still in turmoil We're home freeยานนี่กำลังวุ่นวายอยู่ เราจะหนีออกไป Cloak of Darkness (2008)
It was from this turmoil that a hero would ariseสถานะการณ์สร้างวีระบุรุษ Three Kingdoms (2008)
I’m sure that is the subject of much turmoil in that pretty little head of yours.และฉันก็แน่ใจว่านั่นคงเป็นเรื่อง ที่ให้เกิดความปั่นป่วนอยู่ใน สมองน้อยๆ ของเธอ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
I’m sure that is the subject of much turmoil in that pretty little head of yours.ฉันแน่ใจได้เลยว่าเป็นประเด็น ที่สร้างความปั่นป่วนได้มาก ในหัวน้อยๆ ของคุณ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
You're at war with yourself, the turmoil is overwhelming.กับตัวคุณเอง ความสับสนกำลังเพิ่มขึ้น Supergirl (2010)
Oh. Well, so the emotional turmoil that's been keeping me from achieving REM sleep was entirely unjustified?งั้นไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องกลุ้มอกกลุ้มใจ The Spaghetti Catalyst (2010)
Her emotional turmoil appears to be manifesting in the geographic patternความแปรปรวนทางอารมณ์ของเธอถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทางกายภาพจากรูปแบบการใช้ชีวิตของเธอ. Hanley Waters (2011)
Cutting off the turmoil that I feed on!ตัดความขัดแย้งออก ฉันจะได้ดูดพลังไม่ได้ Flesh and Blood (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turmoilThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอลเวง(n) tumult, See also: turmoil, uproar, chaos, confusion, Syn. ความสับสนวุ่นวาย, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุกเป็นไฟ[luk pen fai] (v, exp) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil  FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
ลุกเป็นไฟ[luk pen fai] (v, exp) EN: become infuriated ; be in turmoil  FR: s'emporter
อลหม่าน[onlamān] (adj) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil  FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
วุ่น[wun] (v) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil  FR: s'affairer
วุ่น[wun] (adj) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting  FR: affairé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TURMOIL T ER1 M OY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turmoil (n) tˈɜːʳmɔɪl (t @@1 m oi l)
turmoils (n) tˈɜːʳmɔɪlz (t @@1 m oi l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动乱[dòng luàn, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] turmoil; upheaval; unrest #19,833 [Add to Longdo]
兵荒马乱[bīng huāng mǎ luàn, ㄅㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄢˋ,     /    ] turmoil and chaos of war #57,654 [Add to Longdo]
变乱[biàn luàn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] turmoil; social upheaval #71,905 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampfgewühl { n }turmoil of battle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
騒動[そうどう, soudou] (n, vs) strife; riot; rebellion; turmoil; (P) #4,603 [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s, vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
どさくさ[dosakusa] (n, adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
やっさもっさ[yassamossa] (n, vs, adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
狂瀾怒涛[きょうらんどとう, kyourandotou] (n) maelstrom; the state of affairs being in great turmoil [Add to Longdo]
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n, adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]
混迷[こんめい, konmei] (n, vs) turmoil; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth [Add to Longdo]
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc [Add to Longdo]
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n, adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turmoil \Tur*moil"\, v. i.
   To be disquieted or confused; to be in commotion. [Obs.]
   --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turmoil \Tur"moil\ (t[^u]r"moil) sometimes (t[^u]r*moil"), n.
   [Of uncertain origin; perhaps fr. OF. tremouille the hopper
   of a mill, trembler to tremble (cf. E. tremble); influenced
   by E. turn and moil.]
   Harassing labor; trouble; molestation by tumult; disturbance;
   worrying confusion.
   [1913 Webster]
 
      And there I'll rest, as after much turmoil,
      A blessed soul doth in Elysium.     --Shak.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turmoil \Tur*moil"\ (t[^u]r*moil"), v. t. [imp. & p. p.
   {Turmoiled} (t[^u]r*moil"d); p. pr. & vb. n. {Turmoiling}.]
   To harass with commotion; to disquiet; to worry. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      It is her fatal misfortune . . . to be miserably tossed
      and turmoiled with these storms of affliction.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turmoil
   n 1: a violent disturbance; "the convulsions of the stock
      market" [syn: {convulsion}, {turmoil}, {upheaval}]
   2: violent agitation [syn: {tumult}, {turmoil}]
   3: disturbance usually in protest [syn: {agitation},
     {excitement}, {turmoil}, {upheaval}, {hullabaloo}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top